Reklama

Roszczenia są zasadne PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2006 23:32
{mosimage} 
Rozmowa z dr Krystyną Krawczyk, Dyrektorem Biura Rzecznika Ubezpieczonych

- Pani Dyrektor, czy osoby bezpośrednio poszkodowane, jak też rodziny ofiar sobotniej katastrofy w hali centrum targowego w Katowicach mają prawo do odszkodowania ?

Krystyna Krawczyk – Tak, z tym że po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za katastrofę. Obecnie trzeba bowiem poczekać, aż zakończą prace komisje wyjaśniające tę sprawę i jednoznacznie ustalą przyczyny katastrofy. Wstępnie można powiedzieć, iż podstawą prawną zgłaszanych roszczeń jest kodeks cywilny, a dokładnie przepis art.434, regulujący odpowiedzialność w tego typu wypadkach. Przepis ten stanowi, że ”Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie”. Mówiąc inaczej, za powstałe szkody odpowiada właściciel lub zarządca budynku, chyba że dowiedzie, iż dopełnił wszystkich obowiązków związanych z należytym utrzymaniem budowli, lub też katastrofa powstała na skutek wad w budowie, np. wady konstrukcyjnej lub wady projektowej. Jak podkreślałam, na obecnym etapie sprawy jest jeszcze za wcześnie, by wskazywać odpowiedzialnych za powstałą tragedię.
Jak wynika z doniesień medialnych, przyczyn może być wiele. Być może wina leży po stronie zarządcy obiektu z powodu jego zaniedbań ( na przykład nie usuniętego śniegu z dachu hali), ale nie można też wykluczyć, iż powodem katastrofy były wady konstrukcyjne budynku, które powstały czy to na etapie projektowania obiektu, czy tez wynikły z błędów popełnionych przez wykonawców budowli. Istnieje również prawdopodobieństwo, że dach zawalił się z powodu użycia do budowy niewłaściwych materiałów albo też zawinił organizator imprezy, nie upewniając się co do bezpieczeństwa obiektu. Może okazać się również, ze mamy w tej sprawie do czynienia ze współodpowiedzialnością kilku wymienionych podmiotów.

- Do kogo więc mają zwracać się z roszczeniami poszkodowani w sobotniej katastrofie, czy też rodziny jej ofiar?

Krystyna Krawczyk
- Odpowiedź na to pytanie również zależy od ustaleń komisji badającej przyczyny katastrofy. Poszkodowani mogą zgłaszać swoje roszczenia wobec sprawcy, to jest podmiotu odpowiedzialnego za zaistniała katastrofę np. zarządcy, projektanta, wykonawcy obiektu, czy też organizatora imprezy, bądź to do jego zakładu ubezpieczeń, przyjmując, że obowiązany do naprawienia szkody posiada ubezpieczenie OC.
W przypadku współodpowiedzialności kilku podmiotów, poszkodowani zgodnie z art.441 par.1 kc  mogą zwracać się do wszystkich współsprawców, do kilku z nich lub do każdego z osobna, a z kolei oni są zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wszystkich zwracających się do nich poszkodowanych.

 - A czy np. organizator imprezy miał obowiązek ubezpieczyć się od OC?

Krystyna Krawczyk - Obowiązek zawarcia umowy OC z tytułu prowadzonej działalności ciąży zarówno na zarządcy nieruchomości, organizatorze imprezy masowej jak i architektach oraz inżynierach budownictwa. Szczegółowy zakres udzielanej prze zakład ubezpieczeń ochrony regulowany jest w aktach wykonawczych, to jest w rozporządzeniach  Ministra Finansów. Przepisy te m.in. określają wysokość sum gwarancyjnych, czyli kwot będących górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oczywiście, są to kwoty minimalne, które zwykle w umowach ubezpieczenia OC zawieranych przez większe podmioty, ulegają na ich wniosek umownemu podwyższeniu.

- O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany, który katastrofę przeżył, np. w przypadku obrażeń ciała?

Krystyna Krawczyk
– Przede wszystkim, o zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia, rehabilitacji, renta na zwiększone potrzeby), jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ponadto, osoby poszkodowane będą mogły domagać się utraconych na skutek wypadku dochodów, a w poważniejszych przypadkach skutkujących utratą możliwości dalszego wykonywania pracy zawodowej, renty uzupełniającej (wyrównawczej).

- Jakie świadczenia przysługują bliskim, np. dzieciom, żonie czy innym osobom będącym na utrzymaniu osoby zmarłej w sobotniej katastrofie ?

Krystyna Krawczyk – Będzie im służyło roszczenie o stosowne odszkodowanie w sytuacji, gdy na skutek śmierci osoby bliskiej powstało po ich stronie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Jeżeli osoby te pozostawały na utrzymaniu zmarłego, służyć im będzie również prawo do renty alimentacyjnej. Rodziny ofiar mają także prawo do pokrycia przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela kosztów związanych z pogrzebem.
Jeśli poszkodowani, bądź ich bliscy posiadają stosowne umowy ubezpieczenia na życie lub następstw nieszczęśliwych wypadków, to mogą z nich skorzystać, niezależnie od dochodzenia roszczeń od sprawcy lub sprawców szkody.


Rozmawiała Elżbieta Łapińska-Berling


Poprawiony: wtorek, 31 stycznia 2006 10:22
 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook