Reklama

KNF: Mniej niż 1 mld zł na IKE i IKZE. III filar potrzebuje zmian
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 08:45

Śladowa liczba osób aktywnych zawodowo gromadzi oszczędności w III filarze w ramach indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. – taki wniosek wypływa z przygotowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowania 2012 r. na rynkach IKE i IKZE. KNF zaapelowała o popularyzację oszczędzania w ramach III filara, oraz ponowiła swój postulat wprowadzenia emerytalnych kont oszczędnościowych.

Z danych zgromadzonych przez KNF wynika, iż na koniec ubiegłego roku IKE posiadało 813,7 tys. osób – niemal tyle samo (choć nieco mniej) niż w 2011 r. (814,4 tys.). Nadzór wskazał, iż wspomniana grupa stanowiła zaledwie 5,2% liczby osób aktywnych zawodowo. W 2012 r. założono 69,9 tys. nowych kont - o 10 tys. mniej niż w roku poprzednim (- 12,5% r/r). Według opracowania Komisji, istotny spadek liczby otwieranych IKE nastąpił w funduszach inwestycyjnych, gdzie założono 21,7 tys. kont (- 63,2% r/r).

Z kolei najmocniejszy wzrost stał się udziałem IKE otwieranych w bankach – w ub.r. powstało 26,6 tys. takich kont (+697,6% r/r). Zamknięcia IKE w związku z całkowitym zwrotem środków dokonało 52,9 tys. osób (+10,8% r/r). Najwięcej w funduszach inwestycyjnych (22,1 tys.). Wypłatę środków zrealizowało 8,5 tys. osób (+10,6% r/r). Także i w tym przypadku najwięcej w funduszach inwestycyjnych (4,3 tys.). Zdecydowana większość wypłat (8435 wobec 7616 w 2011 roku) została zrealizowana w formule jednorazowej. Z kolei z możliwości wypłaty środków z IKE w ratach skorzystało tylko 71 osób (72 rok wcześniej). Wpłat na IKE dokonała mniej niż jedna trzecia posiadaczy kont (31,7%). To wyraźnie mniej, niż w 2011 r. (33,8%).

Prawie 840 mln zł wpływów

Z opracowania Komisji wynika, iż wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 3,5 mld zł (+28,1% r/r). Najwięcej pieniędzy generowały konta w zakładach ubezpieczeń (1,4 mld zł). Średnia wpłata wyniosła 2,6 tys. zł (o 0,6 tys. zł więcej niż w 2011 r.). Najwyższą średnią wpłatę (8,1 tys. zł) odnotowano w IKE podmiotów prowadzących działalność maklerską. Wartość przeciętnego stanu rachunku to 4,4 tys. zł (+1 tys. zł r/r) - najwyższy przeciętny stan IKE posiadali oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską (26,1 tys. zł).

W sumie w 2012 r. na konta wpłynęło 837,7 mln zł - o 171 mln zł więcej niż w 2011 r. Z tej kwoty 668,3 mln zł stanowiły składki (+123,3 mln zł r/r), a 169,4 mln zł wypłaty transferowe z pracowniczych programów emerytalnych (+47,7 mln zł r/r). Z kont ubyło łącznie 343,5 mln zł (+15,6 mln zł r/r), z czego 74,2 mln zł to wypłaty (+16,2 mln zł r/r), 269 mln zł - zwroty (+8 tys. zł r/r), natomiast 260 tys. zł to wypłaty transferowe do pracowniczych programów emerytalnych (- 546 tys. zł r/r). Wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot z IKE wyniosły 494,2 mln zł (+155,4 mln zł r/r).

Niecałe 53 mln zł w IKZE

KNF podsumowała także pierwszy rok działalności rynku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Z danych zebranych przez Komisję wynika, iż na dzień 31 grudnia 2012 roku IKZE posiadało 496,8 tys. osób, co stanowiło 3,2% liczby osób aktywnych zawodowo.  Wartość aktywów na IKZE wyniosła 52,9 mln zł - najwięcej (68,8%) w zakładach ubezpieczeń (36,4 mln zł). 2,2 tys. IKZE zostało zamkniętych w wyniku podejmowanych przez oszczędzających decyzji o odstąpieniu od umowy. W ubiegłym roku przeniesiono do IKZE 35,2 mln zł, z 2,5 tys. IKE, z czego do dnia 31 grudnia 2012 roku zaksięgowano 31,9 mln zł, a pozostała kwota to środki w drodze. Wskaźnik liczby kont, na które dokonywano wpłat to 6,6% ogółem funkcjonujących IKZE. Średnia wpłata wyniosła 0,8 tys. zł.

KNF ponownie proponuje EKO

W swoim opracowaniu KNF zwróciła także uwagę, iż ze względu na niską świadomość społeczeństwa odnośnie szacunkowych wypłat z I i II filaru „nieodzowne jest dalsze podejmowanie działań obejmujących konsekwentne upowszechnianie wiedzy o konieczności uzupełniania poprzez własne oszczędności emerytury uzyskiwanej z I i II filaru, kształtowanie świadomości przyszłych emerytów co do przewidywanej wysokości świadczeń, edukację finansową, skierowaną głównie do osób młodych, ukierunkowaną na uświadamianie korzyści wynikających z wczesnego rozpoczęcia systematycznego gromadzenia środków emerytalnych.” W tym celu Komisja ponowiła swój ubiegłoroczny postulat wprowadzenia nowego produktu oszczędnościowego, który mógłby wypełnić lukę w dotychczasowym systemie i aktywizować osoby, dla których istniejące produkty są niedostępne bądź nieatrakcyjne - Emerytalnego Konta Oszczędnościowego (EKO). Zaproponowany przez nadzór produkt miałby opierać się na zbliżonych zasadach funkcjonowania, co IKE i IKZE, z zastrzeżeniem, że projektowany w nim model oszczędzania uwzględniałby sytuację finansową osób mniej zamożnych, tj. o niskich lub przeciętnych dochodach. W ocenie KNF, EKO łączyłoby w sobie zalety oszczędzania w IKE, IKZE i PPE poprzez:

- wprowadzenie zintegrowanego systemu zachęt podatkowych dla oszczędzającego (odpis wpłacanej składki dodatkowej od podstawy opodatkowania, brak opodatkowania środków podatkiem od zysków kapitałowych, brak opodatkowania środków pochodzących z wypłaty),

- umożliwienie partycypacji pracodawcy w częściowym finansowaniu indywidualnych oszczędności pracownika bez względu na formę zatrudnienia,

- minimalizację wydatków pracodawców uczestniczących w EKO (niewliczanie składki uzupełniającej do podstawy wymiaru ustalenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, możliwość wliczania poczynionych wydatków z tytułu składek uzupełniających do kosztów uzyskania przychodu).

Nadzór podkreślił, iż „szacowany koszt dla budżetu państwa, związany z wprowadzeniem ww. systemu zachęt podatkowych, byłby przewidywalny z uwagi na kwotowy sposób określenia składek wnoszonych na EKO i akceptowalny w kontekście możliwości wygenerowania znaczących oszczędności emerytalnych dzięki wprowadzeniu tego produktu emerytalnego.”

Więcej szczegółów na tematyko można znaleźć na stronie internetowej „Gazety Ubezpieczeniowej”, pod adresem:
http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook