Reklama

Opinie: Norbert Jeziolowicz z ZBP o polisolokatach
piątek, 14 lutego 2014 09:53

Prowadząc dyskusję na temat tzw. poliso lokat, należy w pierwszym rzędzie wyjaśnić kwestie definicyjne związane z nadużywanym przez media oraz populistycznych prawników pojęciem „polisolokata” – pisze w swoim komentarzu Norbert Jeziolowicz ze Związku Banków Polskich.

Generalnie można przyjąć, że polisolokata to tak naprawdę polisa ubezpieczeniowa, a bank występuje jedynie w roli pośrednika. Środki wpłacane przez klienta nie wpływają więc na rachunek bankowy, ale bezpośrednio do ubezpieczyciela. To ważna informacja, ponieważ dotyczą ich odmienne zasady gwarantowania. O ile BFG gwarantuje lokatę w 100% (do kwoty 100 tys. euro), to UFG wypłaci z tytułu ubezpieczenia na życie mniejszą kwotę, tj. 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż 30 tysięcy euro. W przypadku polisolokaty ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w określonym czasie zwróci klientowi wpłacony kapitał oraz świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia, które będzie pełniło funkcję odsetek od lokat, ale nie zostanie pomniejszone o podatek.

Innym popularnym produktem pochodzącym z rynku ubezpieczeniowego jest  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Ten produkt działa z kolei na zasadach podobnych do jednostek funduszu inwestycyjnych, a podobnie jak w przypadku funduszy, głównym powodem popularności UFK są atrakcyjne stopy zwrotu. UFK to połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne, przy czym oferta części ubezpieczeniowej tego produktu może być szersza i obejmować  także inne polisy. Obecnie na rynku sprzedawane są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte na jednym funduszu inwestycyjnym oraz takie, które umożliwiają dostęp do wielu rodzajów funduszy. Oferta obejmuje także fundusze o wszystkich typowych profilach ryzyka. W ofertach poza polskimi funduszami spotyka się także fundusze zagraniczne. Niekiedy także spotyka się fundusze inwestujące w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa reprezentujące określone branże  gospodarki, jak np. telekomunikacja. Niekiedy połączone są także z programami długoterminowego  systematycznego oszczędzania.

Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych przyznają także, że duża część produktów UFK posiada także gwarancję odzyskania co najmniej całego wpłaconego kapitału, jednak dopiero w momencie zakończenia umowy. Tak, że trudno mówić o tym, iż w horyzoncie czasowym całej umowy każdy z nabywców tego produktu musi doznać straty w związku z dokonywanymi inwestycjami.

Wydaje się, że w tym kontekście raczej chodzi o wysokie opłaty związane z wcześniejszym odstąpieniem od umowy. W tym wypadku polityki firm ubezpieczeniowych mają na celu zniechęcenie klientów do wcześniejszego rozwiązania umowy, tak aby polityka inwestycyjna mogła przynieść długoterminowe efekty.

Jak pokazuje praktyka, większość osób nabywających tego rodzaju produkty nie stara się maksymalizować zysków za cenę zwiększonego ryzyka, ponieważ większość z nich wybiera zrównoważone lub bezpieczne strategie inwestycyjne. Wydaje się, że do klientów najbardziej przemawiają takie zalety funduszy, jak możliwość wyboru z szerokiej oferty i przenoszenie środków pomiędzy nimi bez konieczności płacenia podatku  od zysków kapitałowych, a nie bez znaczenia mogą być także korzyści płynące z odpowiednich polis ubezpieczeniowych oraz korzystne przepisy spadkowe. Zgodnie  bowiem z przepisami  to klient wskazuje  dowolnych uposażonych, którzy w przypadku jego śmierci  otrzymują wartość inwestycji oraz świadczenie ubezpieczeniowe. Z pewnością jednak, podpisując odpowiednią umowę, należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak np. możliwość wycofania środków przed terminem i wysokość związanych z tym opat. Warto też pamiętać o tym, że to swoiste „opakowanie” funduszu inwestycyjnego w formule polisy ubezpieczeniowej nie oznacza tym razem całkowitego zwolnienia z podatku, jako że musi on zostać i tak zapłacony w chwili zakończenia inwestycji.

Wydaje się, że zdecydowana większość sporów z udziałem konsumentów spowodowana jest samą naturą ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a właściwie brakiem odpowiedniej informacji o tym instrumencie. Z tego właśnie powodu Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń opublikowały w 2011 roku rekomendację dotyczącą dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Większość zaleceń tego dokumentu odnosi się do obowiązków  w zakresie przekazywania  klientom odpowiedniej informacji dotyczącej sprzedawanych produktów, tak aby klient podejmował ryzyko świadomie. Obowiązki banku sprzedającego daną polisę dotyczą w szczególności dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia, które powinny zawierać między innymi  informacje o kosztach ponoszonych przez klienta i sposobie ich obliczania, zasady ustalania wysokości świadczeń należnych konsumentowi oraz informacje o możliwości wystąpienia ryzyka związanego z daną inwestycją.

Autor komentarza: Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.
(AM, źródło: ZBP)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook