Bancassurance: Po VIII Kongresie
czwartek, 03 listopada 2016 09:54

W dniach 27-28 października obradował VIII Kongres Bancassurance – cykliczna konferencja organizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegała pod hasłem „Łączy nas klient”.

Przemawiając podczas Kongresu, wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, zwrócił uwagę na istotny spadek sprzedaży ubezpieczeń na życie w kanale bankowym. – To w znacznej części skutek działań legislatora i nadzorcy – podkreślił. – Ta legislacja dotyka wszystkich, to jest funkcja czasów, w których żyjemy – podkreślił Andrzej Maciążek.

Podczas obrad zaprezentowano również raporty ZBP i PIU na temat kondycji bancassurance po dwóch latach regulacyjnego tsunami. Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity w PIU, wskazała, iż dane potwierdzają istotny spadek sprzedaży, szczególnie w odniesieniu do ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. O ile całkowita sprzedaż polis w tym obszarze niezależnie od kanału dystrybucji obniżyła się o 17%, to w przypadku bancassurance spadek ten był znacznie wyższy – 28%. Zdaniem przedstawicielki Izby, można w tym fakcie dopatrywać się korelacji z porównywalnym, bo wynoszącym również 28%, obniżeniu się sprzedaży produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport PIU potwierdza także tendencję przechodzenia z modelu dystrybucji grupowego na indywidualny w przypadku ubezpieczeń ochronnych. – Po dwóch latach praktycznie brak ubezpieczeń grupowych ze składką jednorazową, pojawiły się natomiast produkty indywidualne ze składką jednorazową, których wcześniej prawie nie było – podkreśliła Agnieszka Gocałek.

Zwróciła również uwagę na zjawisko krępowania zdalnej sprzedaży polis przez regulacje, wymuszające znacznie częstsze kontakty między klientem a ubezpieczycielem przed zawarciem polisy niż ma to miejsce w przypadku zakupu produktów bankowych. Stąd pojawiła się koncepcja utworzenia w ramach PIU zespołu do spraw digitalizacji ubezpieczeń.

Z kolei dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP Norbert Jeziolowicz przedstawił wyniki badania przeprowadzonego w dniach 3–11 października na reprezentatywnej grupie przedstawicieli 174 banków z całego kraju. Około 2/3 respondentów stwierdziło, że sprzedaż ubezpieczeń w kanale bankowym stanowi wartość dodaną dla klientów. W pierwszej kolejności są to wszelkie produkty zabezpieczające spłatę kredytu. Na drugim miejscu znalazły się polisy dodawane do kart płatniczych, kolejne pozycje zajmują produkty zabezpieczające majątek oraz produkty ochronne dla klienta i jego bliskich.

Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono także obowiązującej od 23 lutego dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/97/WE, czyli Insurance Distribution Directive (IDD, dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń). Postanowienia aktu tworzą jedynie pewne ogólne ramy, dlatego kluczowe znaczenie mają wszelkiego rodzaju rekomendacje i wytyczne, przygotowywane przez organy nadzoru. O przebiegu prac nad nimi opowiadał Fausto Parente, dyrektor zarządzający w Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Z kolei kwestia regulacji prokonsumenckich – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i unijnym – była tematem debaty eksperckiej, prowadzonej przez Norberta Jeziolowicza. Dyskusja ogniskowała się wokół zagadnień związanych z wdrażaniem IDD oraz relacji pomiędzy nowym unijnym prawem a otoczeniem regulacyjnym obowiązującym w Polsce. Tematem, który wzbudził ożywioną dyskusję, był zakres obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzenia za dystrybucje po wejściu w życie dyrektywy IDD. Paneliści wykazywali zgodność co do jednego: w unijnym przedłożeniu nie ma wprost zawartego obowiązku podawania wysokości prowizji, wystarczy zatem przedstawić klientowi ogólne zasady wynagradzania. Zdaniem Ewy Świderskiej z kancelarii CMS wskazówką w tym zakresie mogą być tzw. technical advice przygotowane przez EIOPA. Zgodnie z tym dokumentem wystarczy podać klientowi ogólne zasady rozliczania wynagrodzenia. Paneliści dyskutowali również nad metodami zapobiegania konfliktowi interesów w dystrybucji polis oraz szeroko rozumianym zakresie stosowania dyrektywy IDD, w tym również prawdopodobnych obszarów niespójności polskiego prawa z unijną regulacją.

Tomasz Piwowarski
, dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego, omówił sytuację na rynku bancassurance po wdrożeniu Rekomendacji U. Przypomniał, w jakim celu stworzono budzący tak wiele kontrowersji dokument. Duże zastrzeżenia KNF wzbudzała m.in. polityka rachunkowości: na 17 skontrolowanych placówek jedynie w dwóch przypadkach regulator nie miał żadnych uwag do tego obszaru kontroli. Na kolejnych miejscach znalazła się kwestia podziału kompetencji pomiędzy zarządem i radą nadzorczą oraz problemy w relacjach z klientami. Zalecenia nadzorcze wydano wobec 16 podmiotów.

Przedstawiciel KNF potwierdził, iż zalecenia rekomendacji spowodowały zmianę modelu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w bankach, które rezygnując z modelu grupowego, w większości przeszły całkowicie na sprzedaż agencyjną. – Część banków przeniosło działalność pośrednika do podmiotów zależnych, według nas to nie wyeliminowało konfliktu interesów – podkreślił Tomasz Piwowarski. Jeśli chodzi o rozliczanie przychodów ze sprzedanych polis, problem stanowiła z reguły niewystarczająca w przekonaniu nadzorcy dokumentacja rozliczania przychodów z tego tytułu. – Chodziło nam o to, aby było przejrzyście rozpisane, jak ten model rozliczania przychodów działa – podkreślił Piwowarski. Kwestią budzącą wątpliwości regulatora było również pobieranie przez niektóre banki wysokich prowizji sprzedażowych, przekraczających nierzadko 50% wartości sprzedanej polisy. Przedstawiciel nadzoru przyznał równocześnie, iż ta akurat kwestia ma charakter wybitnie dyskusyjny. Kolejnym zidentyfikowanym przez nadzór problemem było niezamieszczanie wszystkich wymaganych danych w karcie produktu.

Omawiając skutki wdrożenia Rekomendacji U, Tomasz Piwowarski wskazał szereg zmian na rynku. Wśród klientów zwiększyła się świadomość pojęcia regresu, a także pojawiła się realna możliwość wyboru ubezpieczyciela. Prelegent podkreślił równocześnie, iż sami klienci nie są szczególnie zainteresowani dokonywaniem takiego wyboru. Jednym z najważniejszych efektów regulacji jest odejście od modelu grupowego na rzecz sprzedaży agencyjnej. Przedstawiciel KNF przyznał równocześnie, iż w wyniku wdrożenia rekomendacji niektóre banki ograniczyły ofertę ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym.

Paweł Sawicki,
dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych KNF, omówił doświadczenia pierwszych miesięcy po wejściu w życie wytycznych KNF dotyczących zarządzania produktem oraz badania adekwatności produktu. Wskazał na kluczowe problemy występujące na rynku. Jednym z nich jest misselling; zdaniem przedstawiciela KNF to właśnie niewłaściwe praktyki sprzedażowe w znacznym stopniu odpowiadają za spór wokół polis z UFK. Inne problemy rynku to między innymi brak polityki ze strony instytucji finansowej czy też brak efektywnego sposobu zarządzania produktem.

Natomiast Jarosław Bucoń, Senior Manager Sollers Consulting, wyraził opinię, iż banki mają pełną szansę stać się kluczowymi dystrybutorami ubezpieczeń, wypierając z rynku na przykład multiagentów. Wsparciem w tym procesie, zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i placówek bankowych, mogą być nowoczesne narzędzia sprzedażowe.
(AM, źródło: ZBP)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook