Rekomendacje dotyczące szkód osobowych weszły w życie
poniedziałek, 02 stycznia 2017 10:06

Od 1 stycznia obowiązują rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W opinii KNF konieczność wydania rekomendacji była uzasadniona potrzebą zapewnienia przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody osobowej. Przepisy nie regulują bowiem kryteriów ustalania w/w świadczenia, przez co podejście ubezpieczycieli do katalogu okoliczności branych pod uwagę w ocenie szkody niemajątkowej jest niejednolite, czego konsekwencją są duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi zadośćuczynieniami a kwotami zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne.

Ustalenie jednolitych standardów ma zagwarantować poszkodowanym uzyskanie zadośćuczynienia o wartości kompensującej im poniesioną szkodę. Innym oczekiwanym skutkiem jest zwiększenie transparentności procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia oraz uniknięcie przez zakłady strat finansowych związanych z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu przed sądem, a także – w razie przegranej – z koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

21 rekomendacji w trzech obszarach

Akt zawiera 21 rekomendacji podzielonych na trzy obszary: organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia (9 rekomendacji), sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (7 rekomendacji), sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia (5 rekomendacji). W tym ostatnim autorzy rekomendacji uwzględnili orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych.  

Techniczna organizacja procesu

W pierwszym obszarze akt nadzoru zobowiązuje ubezpieczycieli do stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej służącej prawidłowemu funkcjonowaniu procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia (dalej: procesu). Zasady funkcjonowania struktury i działających w jej ramach pracowników powinny mieć formę dokumentu. Zarządzanie procesem jest obowiązkiem zarządu, a nadzór – rady nadzorczej. Zadaniem pierwszego z organów jest także przygotowanie formalnej wersji szczegółowych, a jednocześnie prostych i zrozumiałych procedur realizacji procesu (m.in. sposoby ustalania okoliczności faktycznych zdarzenia objętego ochroną, kontaktowania się pomiędzy likwidatorem a podmiotami w toku postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia, a także wykonywania obowiązków informacyjnych przez zakład w toku postępowania). Akt KNF narzuca też obowiązek rejestracji praktycznego przebiegu procedur (np. nagrywanie rozmów telefonicznych związanych z realizacją procesu) oraz ich regularnego udokumentowanego przeglądu i weryfikacji przez zarząd. Rekomendacje zobowiązują też ubezpieczycieli do zapewnienia funkcjonowania efektywnych, wewnętrznych systemów kontroli i audytu. Komisja zobowiązała też firmy do stworzenia systemu informacji zarządczej pozwalającej na identyfikację ryzyk występujących w procesie i dzięki temu ułatwiających bezpieczne zarządzanie zakładem. W rekomendacji 7 wymaga się od towarzystw, aby wykorzystywane przez nich usługi outscoringowe nie pogorszyły jakości procesu, prowadząc np. do wzrostu ryzyka reputacyjnego. W tym przypadku szczegółowo opisano, jakie wymogi stawia zakładom KNF w zakresie współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług. Pozostałe rekomendacje z pierwszego obszaru narzucają obowiązek zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia likwidatorom oraz precyzują oczekiwania w zakresie wymaganej wiedzy i kompetencji pracowników.

Realizacja procesu

W obszarze dotyczącym sposobu prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia rekomendacje wymagają, aby zakłady kończyły postępowanie albo wypłatą, albo ostatecznym stanowiskiem odmawiającym wypłacenia części lub całości zadośćuczynienia. Ubezpieczyciele mają wykazać się aktywnością w dążeniu do takiego finału, bez czekania na wyrok sądu, jeśli mogą same ustalić swoją odpowiedzialność, przestrzegać terminów i nie zobowiązywać poszkodowanego do dostarczania dokumentów potrzebnych np. do ustalenia wysokości zadośćuczynienia, jeśli same mogą to uczynić. Rekomendacje zobowiązują też likwidatorów do zachowania należytej staranności w kontaktach w sprawie ustalania wysokości i wypłaty zadośćuczynienia, np. szczegółowe informowanie poszkodowanych o okolicznościach i podstawie prawnej odmowy wypłaty. Procedury określające sposoby kontaktów powinny zostać opracowane przez zarząd zakładu. Dokumentacja dotycząca całego procesu powinna być archiwizowana w taki sposób, aby dostęp do niej był łatwy i szybki, a poszkodowany powinien mieć zapewnioną pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalania zadośćuczynienia. Identyczny obowiązek dotyczy informacji o miarkowaniu zadośćuczynienia w związku z przyczynieniem się poszkodowanemu do szkody oraz sytuacji, w której towarzystwo proponuje ugodę. Ostatnia rekomendacja w tym obszarze zobowiązuje zakłady do rozważenia wszystkich okoliczności sprawy i poszanowania sytuacji życiowej poszkodowanego.

Indywidualne podejście

Natomiast w obszarze „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” nadzór zobowiązuje ubezpieczycieli do stosowania indywidualnej oceny kryteriów okoliczności wpływających na  wysokość zadośćuczynienia, tak aby ta ostatnia odpowiadała doznanej szkodzie niemajątkowej i przedstawiła ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego (o ile go nie wzbogaca). Towarzystwa mają też unikać rażących dysproporcji w przyznawanych zadośćuczynieniach i brać pod uwagę orzecznictwo SN oraz sądów powszechnych. KNF wymaga też, aby przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia zakłady wzięły pod uwagę okoliczności istotne przy ocenie rozmiaru szkody niemajątkowej, m.in. nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, czas trwania oraz stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, wiek poszkodowanego czy utratę perspektyw na przyszłość. Z kolei przy zadośćuczynieniach dla najbliższych członków rodziny zmarłego dochodzonych na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego powinny być uwzględniane m.in. rozmiar doznanego przez poszkodowanego bólu, cierpień moralnych oraz wstrząsu psychicznego po śmierci najbliższego członka rodziny, wystąpienie zaburzeń psychicznych wywołanych śmiercią członka rodziny, trudności adaptacyjne związane z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, rodzaj i intensywność więzi łączących poszkodowanego ze zmarłym. Natomiast w zadośćuczynieniach w związku z naruszeniem dobra osobistego, dochodzonych na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 K. c., należy uwzględniać przede wszystkim ból, cierpienie i poczucie krzywdy. Więzi emocjonalne uzasadniające uzyskanie zadośćuczynienia i jego rozmiar każdorazowo powinny podlegać indywidualnej ocenie, przyczynienie się do zdarzenia upoważnia zakład do obniżenia wielości zadośćuczynienia, a poszkodowany ma prawo żądania odsetek za zwłokę w wypłacie.

Kto ma stosować

Rekomendacje są skierowane do krajowych ubezpieczycieli. W obszarach sposobu prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia oraz sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia, rekomendacje powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w ustawie, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (art. 4 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TFI PZU: Marcin Adamczyk nowym prezesem, Cezary Iwański – członkiem zarządu

16 stycznia Grupa PZU podała, że prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk, wcześniej między innymi szef zespołu rynków lokalnych oraz lead...


czytaj dalej

Link4: Marek Wasilewski nowym szefem likwidacji szkód

Od stycznia nowym szefem likwidacji szkód w Link4 jest Marek Wasilewski. Zastąpił Iana Kennedy’ego.

Marek Wasilewski w ostatnich czterech latach...


czytaj dalej

Aon: Zarządzanie ryzykiem Brexitu

Aon plc wprowadził Brexit Navigator – zindywidualizowane rozwiązanie mające na celu pomoc firmom w ilościowym określeniu skutków ekspozycji na...


czytaj dalej

USA i UE: Porozumienie w sprawie regulacji ubezpieczeniowych

Negocjatorzy reprezentujący Stany Zjednoczone i Unię Europejską poinformowali, że osiągnęli porozumienie w sprawie regulacji dotyczących...


czytaj dalej

EAP: Podsumowanie roku

Europ Assistance Polska (EAP) podsumowała 2016 rok pod względem obsługi spraw assistance. W minionym roku firma zrealizowała o jedną piątą więcej...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Kolejny laur „Gwiazda Jakości Obsługi”

Ergo Hestia została uhonorowana tytułem „Gwiazda Jakości Obsługi 2017”. To kolejny rok z rzędu, kiedy wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy