Reklama

KNF wzywa do zmian praktyk w szkolnych NNW
poniedziałek, 17 lipca 2017 09:05

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej, w którym wskazała na niepożądane jej zdaniem zjawiska występujące przy zawieraniu tego typu umów ochronnych.

Do wydania komunikatu skłoniły KNF sygnały, jakie otrzymała w toku analizy praktyk zakładów związanych z oferowaniem szkolnych NNW. Komisja uznała, że wymagają one zainteresowania ze strony organu nadzoru. Owe sygnały dotyczą sposobu oferowania możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zapewniania przez towarzystwa odpowiednich informacji klientom celem dokonania przez nich optymalnego wyboru wariantu polisy oraz kwestii związanych z oferowaniem wynagrodzeń i gratyfikacji ubezpieczającemu lub podmiotom działającym na rzecz lub w jego imieniu. Ponadto Komisja zidentyfikowała wątpliwości prawne, wymagające wyjaśnienia celem zapewnienia zakładom odpowiedniego poziomu pewności uwarunkowań wykonywanej działalności ubezpieczeniowej.

Szkoły i rodzice muszą wiedzieć wszystko na temat polisy

Jednym z publicznie zidentyfikowanych problemów jest oferowanie ubezpieczeń NNW w sposób niezapewniający ubezpieczonym (ich przedstawicielom ustawowym) należytej wiedzy co do warunków, na jakich świadczona jest ochrona, a w szczególności zdarzeń, z tytułu których odpowiedzialność ponosi zakład, oraz zasad ustalania wysokości przysługujących w razie nieszczęśliwego wypadku świadczeń pieniężnych. Dlatego KNF oczekuje, że ubezpieczyciele nie będą stosować technik sprzedażowych prowadzących do powstania mylnego wyobrażenia co do warunków, na jakich udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w szkolnych NNW. Zdaniem Komisji niezbędnym jest, aby przed zawarciem umowy zakłady rzetelnie przedstawiały zakres ochrony i procedury likwidacyjne. Ponadto towarzystwa powinny wyjaśniać zależność pomiędzy wysokością sum ubezpieczenia (podlimitów) a wysokością świadczeń przysługujących z tytułu określonego rodzaju zdarzeń losowych oraz wskazywały na powiązanie tej kwestii z wysokością składki.

Zdaniem Komisji zakłady powinny również podejmować działania (polegające m.in. na sposobie skonstruowania materiałów marketingowych w zgodzie z pkt. 16.1 i następnymi Rekomendacji dotyczących systemu zarządzania produktem) służące zapewnieniu, że świadome decyzje co do wyboru NNW będą zapadać nie tylko po stronie ubezpieczającego, ale również ubezpieczonego (jego przedstawicieli ustawowych). Działania takie w ocenie organu nadzoru w znaczącym stopniu wyeliminują ryzyko zakwalifikowania zachowań zakładów ubezpieczeń jako proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów.

Fundusz prewencyjny tylko zgodnie z przeznaczeniem

Z kolei w odniesieniu do kwestii związanych z oferowaniem wynagrodzeń lub korzyści ubezpieczającym lub podmiotom działającym w ich imieniu lub na ich rzecz KNF wskazała, że na podstawie skarg wpływających do organu nadzoru oraz doniesień prasowych zidentyfikowano praktykę polegającą na tym, że w zamian za wybór przez szkołę lub radę rodziców oferty ubezpieczenia NNW zakłady ubezpieczeń przekazują gratyfikację finansową lub materialną ubezpieczającemu lub podmiotom działającym na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego (w szczególności dyrektorowi szkoły). Tymczasem, w świetle art. 18 ust. 1 zdanie 1 ustawy w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. W ocenie nadzoru sytuacja, w której ubezpieczający, w zamian za skorzystanie z oferty danego zakładu otrzymuje wynagrodzenie lub inne korzyści zwykłe w obrocie przewidziane dla pośredników ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, że stanowi naruszenie art. 18 ust. 1 lub 2 ustawy, może stanowić konflikt interesów przejawiający się w przedkładaniu korzyści własnych ubezpieczającego nad interes ubezpieczonych.

Komisja zwróciła też uwagę na istotę funduszu prewencyjnego oraz sposób jego wykorzystania w kontekście oferowania szkolnych NNW i ograniczeń prawnych wynikających z art. 18 ustawy. W świetle zaobserwowanej przez KNF praktyki fundusz ten niejednokrotnie jest źródłem przysporzeń majątkowych dla szkół i rad rodziców. W ocenie nadzoru ów fundusz powinien być wykorzystywany tylko i wyłącznie na ściśle określone cele, tj. nakierowane na zmniejszenie ryzyka zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych. Ewentualny marketingowy aspekt wykorzystywania funduszu może być jedynie pośrednią konsekwencją wydatków z funduszu zgodnych z jego ustawowo określonym przeznaczeniem (np. poprawa społecznego wizerunku rynku ubezpieczeniowego lub poszczególnych zakładów ubezpieczeń jako podmiotów wykazujących szczególną troskę o bezpieczeństwo ubezpieczonych). KNF podkreśliła, że tym samym celem przeznaczenia środków z funduszu prewencyjnego nie mogą być darowizny ustanawiane w zamian za wybór oferty NNW. Nadzór zastrzegł jednocześnie, że nie przesądza to o braku możliwości korzystania przez zakłady ze środków funduszu w przypadku ubezpieczeń na cudzy rachunek, w tym udzielania świadczeń na rzecz ubezpieczających.

Cały komunikat KNF można znaleźć pod adresem:
https://knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook