MF: Ustawa „dystrybucyjna” zlikwiduje złe praktyki w elektropolisach
wtorek, 07 listopada 2017 10:06

Działania podjęte już przez instytucje państwowe i rynku ubezpieczeniowego w ramach obowiązujących obecnie przepisów oraz nowe regulacje zawarte w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń rozwiążą problemy w segmencie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego – taki jest sens odpowiedzi Ministerstwa Finansów (MF) na interpelację posła Piotra Liroya-Marca* z dnia 13 października. W piśmie do Marszałka Sejmu podpisanym przez Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, przypomniano, że obecnie w Komisji Finansów Publicznych procedowany jest projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Obejmie on swoim zakresem wszystkie podmioty prowadzące dystrybucję produktów ochronnych, w tym agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, którymi w świetle w/w ustawy są m.in. sieci handlowe oraz operatorzy telekomunikacyjni.

„Po wejściu w życie ustawy podmioty te będą zobowiązane do spełnienia szeregu obowiązków o charakterze prokonsumenckim. Projekt ustawy zakłada także obowiązek określenia, na podstawie uzyskanych informacji, wymagań i potrzeb klienta oraz podania mu w zrozumiałej formie obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym. (…) Projekt reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są ubezpieczeniem, dystrybutor ubezpieczeń proponuje klientowi możliwość odrębnego zawarcia umowy dotyczącej zakupu tego towaru lub świadczenie usługi. Taka proponowana umowa ubezpieczenia powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. (…) Proponowane regulacje mają na celu poprawę sytuacji klientów w zakresie oferowanych produktów powiązanych z różnego rodzaju artykułami RTV i AGD” – czytamy w piśmie.

W swojej odpowiedzi resort przypomniał też o raporcie Rzecznika Finansowego „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego” z listopada 2016 r., oraz ujawnił, iż wystąpił m.in. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z prośbą o informację w sprawie podejmowanych działań w zakresie praktyk naruszających interesy klientów polegających na „wydłużeniu gwarancji” przy zakupie artykułów RTV i AGD.

Urząd odpowiedział, że zidentyfikował ów problem już w 2014 r. i w związku z tym podjął działania zmierzające do ustalenia, czy nie doszło w tym zakresie do naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ramach dwóch postępowań wyjaśniających została przeprowadzona kontrola sprzedawców sprzętu elektronicznego oferujących konsumentom tzw. przedłużone gwarancje. W toku postępowań UOKiK wskazał, że sposób, w jaki przekazywane są przez przedsiębiorców informacje dotyczące w/w polis może nie stanowić czytelnej informacji dla konsumenta o charakterze nabywanego produktu. Stąd też prezes Urzędu przedstawił swoje stanowisko, w którym podkreślił, że w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, wskazane byłoby wyeliminowanie przez przedsiębiorców z komunikacji kierowanej na zewnątrz sformułowań wskazujących na możliwość „przedłużenia gwarancji”. W odpowiedzi przedsiębiorcy objęci kontrolą zaproponowali działania zmierzające do wyeliminowania kwestionowanych praktyk, m.in. usunięcia z przekazów reklamowych dotyczących oferowanych polis sformułowań sugerujących przedłużenie gwarancji. Część przedsiębiorców zadeklarowało przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla sprzedawców zatrudnionych w sklepach stacjonarnych. UOKiK wskazał też, że w ub.r. Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała dokument „Dobre praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu”.

Z kolei przewodniczący KNF odpowiedział, że podjął działania w zakresie oferowania przez ubezpieczycieli ubezpieczeń sprzętu elektronicznego oferowanych przy zakupie artykułów RTV/AGD. „W ramach tych działań organ nadzoru rozpatruje skargi kierowane do niego przez klientów podmiotów rynku finansowego. W analizowanym okresie, obejmującym 27 miesięcy, do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) wpłynęło 29 skarg.  Skargi zostały złożone na 9 zakładów ubezpieczeń. W trzech przypadkach zgłaszający nie wskazali nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym zawarli umowę ubezpieczenia. Analiza skarg pozwoliła organowi nadzoru na zidentyfikowanie dwóch głównych grup problemów wskazywanych przez skarżących: 1) odmowy uznania odpowiedzialności za szkodę i wypłaty odszkodowania, 2) opieszałości w likwidacji szkody. (…) W toku wstępnej analizy 12 skarg uznano za niezasadne (…). W pozostałych przypadkach UKNF podejmował interwencje, zwracając się do zakładów ubezpieczeń o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. Po otrzymaniu wyjaśnień z zakładu ubezpieczeń skarżący byli informowani o wynikach podjętych interwencji, zaś w przypadku podtrzymania negatywnego stanowiska przez ubezpieczyciela byli oni instruowani o możliwości podjęcia dalszych działań, w tym o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego” – czytamy w piśmie.

Nadzór poinformował także, iż w ramach działań związanych z oferowaniem przez ubezpieczycieli ubezpieczeń sprzętu RTV i AGD, UKNF aktualnie przeprowadza analizę wzorców umów w zakresie w/w polis, stosowanych przez wybrane krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Analiza dotyczy przepisów określających zakres odpowiedzialności ZU (w tym także wyłączeń) w kontekście ich zgodności z przepisami prawa. Badanie dotyczy wzorców stosowanych do umów indywidualnych zawieranych w połowie 2017 r. lub do takich umów grupowych, do których przystąpienie było możliwe w w/w okresie. W ocenie przewodniczącego Komisji, wstępna obserwacja może świadczyć o tym, że towarzystwa dokonały zmian, usuwając z wzorców umownych antykonsumenckie postanowienia.

***

*http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64533:sejm-interpelacja-ws-ubezpiecze-sprztu-elektronicznego&catid=100&Itemid=103

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Sejm)


 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy