Colonnade Insurance: Nowe warunki CAR Protect
piątek, 01 grudnia 2017 09:49

Colonnade Insurance poinformowało o wprowadzeniu nowych OWU ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu Construction All Risk Protect (CAR Protect).

Przedmiotem ubezpieczenia CAR Protect jest kontrakt, tj. wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem i wykonaniem projektu oraz budową lub montażem obiektu. Ochroną objęte są również wszystkie prace przygotowawcze i pomocnicze, a także wszelkie prace stałe i tymczasowe, oraz wszystkie materiały wykorzystywane w kontrakcie obejmującym obiekty budowane, wznoszone lub instalowane.

Zakres ubezpieczenia podzielony został na dwie sekcje. Pierwsza dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych i obejmuje wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Ochroną pozostają objęte szkody powstałe w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Szkody, które nie są wyraźnie wyłączone, są również objęte ochroną ubezpieczeniową.

Najczęstsze przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR Protect to:

  • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,
  • powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura,
  • zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał,
  • włamanie, kradzież,
  • złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki.


Z kolei druga sekcja dotyczy OC. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa. Wyłączona jest natomiast odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu.

Zakres ubezpieczenia można modyfikować w oparciu o dodatkowe klauzule umowne, np. OC pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, ubezpieczenie na wypadek przekroczenia harmonogramu prac budowlanych, błędów projektowych, odpowiedzialności w okresie gwarancji lub konserwacji, szkód materiałowych lub spowodowanych błędami projektowymi, dodatkowych kosztów związanych z usunięciem rumowiska i innych związanych z powstałą szkodą (np. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, fracht lotniczy, koszty odtworzenia dokumentacji).

Beneficjentem CAR Protect mogą być zleceniodawca, inwestor, deweloper, a także generalny wykonawca, firma zarządzająca projektem, wszystkie przedsiębiorstwa wykonawcze i podwykonawcze zatrudnione do realizacji prac, konsultanci i doradcy techniczni, dostawcy materiałów, sprzętu i urządzeń.

Nowością w ofercie  Colonnade Insurance jest też specjalistyczne rozszerzenie – utrata zysku (ALOP). Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej opcji obejmuje utratę zysku brutto inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pod warunkiem że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych, powstałych wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych wyraźnie w OWU CAR Protect. Zawarcie umowy uwarunkowane jest skorzystaniem z ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub ryzyk montażowych.

W Colonnade istnieje możliwość zawarcia otwartego pokrycia, tzw. open cover (ubezpieczeniem można objąć kontrakty na uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia każdego kontraktu) lub umowy indywidualnej (ubezpieczenie pojedynczego kontraktu).

Colonnade Insurance zapewnia, że jest w stanie samodzielnie objąć ochroną ubezpieczeniową szkody do wysokości nawet 50 mln euro w pojedynczej umowie ubezpieczenia.
(AM, źródło: Colonnade Insurance)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy