„Polisa dla natury” według InterRisk
poniedziałek, 15 stycznia 2018 09:42

W czwartek 14 grudnia 2017 r. InterRisk zorganizował spotkanie „Polisa dla natury” poświęcone ryzykom środowiskowym. Dowodem na to, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta tematyka wśród pośredników, była obecność ponad 200 brokerów, którzy przyjechali z całej Polski, by wziąć udział w seminarium.

- Statystyki są alarmujące. Co trzecia szkoda środowiskowa w Unii Europejskiej miała miejsce w Polsce – powiedział prezes InterRisk Piotr Narloch. Częściowo tak duża „szkodowość środowiskowa” Polski wynika z niejednorodnych systemów raportowania szkód środowiskowych w poszczególnych krajach, jednak temat pozostaje istotny i wymagający konkretnych działań.

Przykłady dużych szkód środowiskowych, do których doszło w ostatnich latach na terenie Unii Europejskiej, przedstawił Heimo Gruber z Risk Consult (spółki VIG specjalizującej się w ocenie ryzyka). Przerwanie tamy zbiornika odpadów żrących w węgierskiej miejscowości Kolontar i uwolnienie ok. 1 mln m3 toksycznych odpadów alkalicznych spowodowało szkody o wartości 130 mln dol. Rozerwanie tamy kopalnianej Boliden-Aprisa w Hiszpanii, które spowodowało uwolnienie 5,5 mln m3 toksycznej kwaśnej wody i 1,2 mln m3 odpadów zawierających metale ciężkie, spowodowało szkody o wartości 186 mln euro.

Szkody środowiskowe są przedmiotem szczegółowych uregulowań unijnych, z których kluczowe są dwie dyrektywy: Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (ELD) oraz dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED). Obowiązuje również szereg ustaw krajowych, na czele z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Żeby właściwie doradzić klientom w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym, brokerzy muszą dobrze orientować się w regulacjach. To oczywiście nie wszystko. Dlatego podczas naszego spotkania występowali również underwriterzy, inżynierowie ryzyka oraz praktycy biznesu – skomentował Andrzej Wysmułek z InterRisk.

Ryzyka środowiskowe najczęściej ubezpieczają firmy z branży przemysłowej, transportowej, budowlanej czy wydobywczej, których działalność wiąże się z możliwością wystąpienia szkód w środowisku naturalnym. – Zauważamy również wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem odpadów komunalnych – zauważył Tomasz Domański, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych w InterRisk. – Do niedawna tego typu zakłady traktowaliśmy jako rodzaj niszy, jednak jest ich coraz więcej i więcej w naszym portfelu.

Polska wciąż składuje więcej śmieci niż przeciętny kraj Unii Europejskiej, aczkolwiek udział recyklingu, kompostowania i spalania w gospodarce odpadami rośnie z roku na rok. Powstają nowoczesne spalarnie i sortownie śmieci, które potrzebują należytej ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniającej ryzyka związane ze środowiskiem. – Ekspozycja na ryzyko w przetwórstwie odpadów jest istotna – podkreśla Tomasz Domański. Pod uwagę należy brać zarówno czynniki obiektywne, związane z przetwarzaniem mechanicznym i biologicznym oraz składowaniem odpadów, jak i czynniki subiektywne, wiążące się przykładowo z naruszaniem procedur przeciwpożarowych.Istotną częścią budowy programu ubezpieczeniowego jest prewencja. – InterRisk oferuje przedsiębiorstwom szereg narzędzi, które pozwalają istotnie ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia szkód środowiskowych lub ograniczyć ich rozmiar – powiedział Józef Winiarski, wiceprezes InterRisk.

Staramy się aktywnie wspierać naszych klientów w procesie zarządzania i minimalizowania ryzyka – podkreśla Tomasz Domański. Przeprowadzamy konsultacje inżynierów ryzyka na etapie projektowania i realizacji inwestycji, uzgadniamy z klientem w czasie lustracji możliwych do wykonania zaleceń, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego, wspieramy finansowo klienta w realizacji zaleceń polustracyjnych w ramach funduszu prewencyjnego – w przypadku porozumień wieloletnich.

Przemysł, transport, branża budowlana, wydobywcza, gospodarowanie odpadami, branża wodociągowo-kanalizacyjna to tylko wybrane dziedziny gospodarki wymagające szczególnego uwrażliwienia na wystąpienie szkód środowiskowych. Wiedza na ten temat wśród klientów reprezentujących te branże wciąż jest niewystarczająca, co tym bardziej zwiększa rolę brokera w procesie pogłębienia świadomości ryzyk środowiskowych oraz doboru narzędzi efektywnego zarządzania nimi.

Aleksandra E. Wysocka

 

InterRisk: Daniel Kaliszuk i Martin Stenitzer nowymi członkami zarząduRada nadzorcza InterRisk zadecydowała o rozszerzeniu zarządu spółki. Z dniem 19 lutego do władz ubezpieczyciela powołano dwie nowe osoby: Daniela...


czytaj dalej

KNF: Zatwierdzenie nominacji do władz towarzystw

20 lutego, na trzysta osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie kilku menadżerów...


czytaj dalej

AXA: Pierwszy roczny zysk powyżej 6 mld euro

Stabilne dochody i zyski na rekordowym poziomie – to najważniejsze elementy podsumowania osiągnięć finansowych AXA uzyskanych w ubiegłym roku.

Z...


czytaj dalej

Marsh: Mapa Ryzyk Politycznych 2018 – napięcia i turbulencje

Ryzyko polityczne jest poważnym problemem dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, na co wpływają głównie takie wydarzenia,...


czytaj dalej

Konferencja „Dystrybucja – aktywacja”

Dziś w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana „Dystrybucja – aktywacja”, której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji...


czytaj dalej

Londyńskie spotkanie PZU, Argenty i Lloyd’s

22 lutego przedstawiciele Grupy PZU spotkali się w Londynie z reprezentantami Lloyd’s of London oraz Argenty.

Rozmowy, w których uczestniczyli...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy