Reklama

Finanse: Ubezpieczyciele dopuszczeni do oferowania PPK
poniedziałek, 28 maja 2018 08:49

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych uwzględniający poprawki zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Skorygowane regulacje przewidują m.in., iż PPK będą mogły zarządzać nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeń oraz powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne.

Projekt przewiduje ograniczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK poprzez prowadzenie tzw. polityki inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty – podał Forsal.pl za PAP.

W zależności od okresu do momentu przejścia na emeryturę, różny będzie poziom środków znajdujących się w posiadaniu uczestnika programu, które będą mogły być inwestowane w akcje. – Przykładowo projekt zakłada, że aktywa osoby na 30 lat przed emeryturą będą mogły być inwestowane w akcje w części od 50 do 70% – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przedstawiając najważniejsze korekty w ustawie podczas odbywającej się 26 maja konferencji WallStreet w Karpaczu.

Projekt zakłada, iż uczestnik systemu będzie wpłacał do PPK 2% wynagrodzenia, a firma zatrudniająca – 1,5%. Osoby uzyskujące wynagrodzenia na poziomie niższym od minimalnego (tj. 2100 zł w warunkach 2018 r.) będą mogły płacić niższą składkę, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia. Dodatkowa składka w przypadku pracodawcy będzie mogła wynieść 2,5%, a w przypadku pracownika do 2%. Dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego, mówi „Rzeczpospolitej”, że takie rozwiązanie może wydawać się atrakcyjne na etapie akumulacji środków, ale w przyszłości będzie prowadziło siłą rzeczy do niższych zgromadzonych kwot i to właśnie w przypadku osób o najniższych dochodach.

Zgodnie z projektem umowę o zarządzanie PPK będzie musiała zawrzeć firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę. Według resortu finansów ma to gwarantować powszechność systemu. „Umowa o zarządzanie PPK ma być zawierana z instytucją finansową (...), tj. odpowiednio z TFI, zakładem ubezpieczeń, PTE lub pracowniczym towarzystwem emerytalnym” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zdaniem dra Marcina Wojewódki, jednoczesny brak zwolnienia zakładów ubezpieczeń na życie z tzw. podatku bankowego przy aktywach gromadzonych w ramach PPK czyni dopuszczenie tych podmiotów do możliwości oferowania Planów nieco iluzorycznym z punktu widzenia kosztów prowadzenia takiej działalności. Ekspert zwraca uwagę, że struktura własnościowa rynku potencjalnych usługodawców PPK, gdzie w ramach danej grupy kapitałowej w większości przypadków funkcjonują obok siebie PTE, zakłady życiowe oraz TFI, wskazuje, że decyzje o tym, który podmiot będzie oferował PPK, podejmować będą poszczególne grupy finansowe. „Rz” zastrzega jednak, iż ten model ulegnie zmianie. Paweł Borys tłumaczył, że resort finansów nie podjął decyzji o zwolnieniu z podatku, sam zaś projekt znajduje się w trakcie konsultacji. Mają się one zakończyć 14 czerwca i nie można wykluczyć ewentualnych zmian.

W projekcie napisano wprost – z pewnym zastrzeżeniem – że „środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”. Projektodawca chce zachęcić do oszczędzania w PPK, proponując m.in. coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK w wysokości 240 zł – po spełnieniu określonych warunków. Przewidziano też jednorazową wpłatę powitalną – 250 złotych.

Zgodnie z projektem łączna wartość inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego. Projekt znosi ograniczenia co do stosowania tzw. krótkiej sprzedaży i inwestycji w metale, wprowadza możliwość inwestowania w towarowe instrumenty pochodne, umożliwia lokowanie części aktywów w produkty oparte o nieruchomości, fundusze venture capital, private equity i fundusze inwestycyjne stosujące strategie absolutnej stopy zwrotu. W wymienione wyżej inwestycje będzie można zaangażować najwyżej 10 proc. aktywów.

Podniesione zostały wymogi bezpieczeństwa dla instytucji finansowych zarządzających PPK. Muszą mieć m.in. kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w bezpiecznych środkach płynnych czy co najmniej 3-letnie doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi lub OFE.

W projekcie zdecydowano, że łączny górny limit wysokości kosztów zarządzania PPK nie może być wyższy niż 0,6% aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie za zarządzanie nie będzie mogło być wyższe niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w części przypadającej na PPK. Instytucja finansowa będzie mogła pobrać wynagrodzenie za osiągnięty wynik („success fee”) w wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Warunkiem takiego wynagrodzenia będzie wypracowanie dodatniej stopy zwrotu nie niższej od stopy referencyjnej.

Instytucje finansowe będą wnosić opłatę za utworzenie i prowadzenie portalu PPK (opłata wstępna) oraz opłatę za udział w portalu PPK (opłata roczna). W projekcie zaznaczono, że „operator portalu nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej”.

Opłata wstępna ma być nie wyższa niż 750 tys. zł w odniesieniu do jednej instytucji finansowej, a opłata roczna ma być nie wyższa niż 0,075% aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez instytucje finansowe umieszczone w ewidencji PPK.

Projekt umożliwia jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem ich zwrotu), umożliwia wykorzystania części (do 25%) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem (bez obowiązku zwrotu). Uregulowano zasady podziału środków zgromadzonych w PPK po śmierci uczestnika (dziedziczenie) oraz zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK po osiągnięciu 60. roku życia.

Program ma być realizowany etapowo. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób mają tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 r.; zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2019 r.; zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r.; zatrudniające co najmniej 1 osobę – od 1 lipca 2020 r. Paweł Borys uważa jednak, że potrzebne są trzy kwartały na przygotowanie infrastruktury. Jego zdaniem realną datą wejścia w życie nowych przepisów jest druga połowa 2019 roku.

Więcej:
http://forsal.pl/...
„Rzeczpospolita” z 28 maja, Regina Skibińska „PPK w atrakcyjniejszej wersji”
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: Forsal.pl, PAP, „Rzeczpospolita”)

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Ubezpieczenia przemysłowe kłopotem Talanx

Grupa Talanx w I poł. 2018 r. kontynuowała dobrą passę rentowności, zarabiając w tym okresie już ponad połowę docelowego wyniku rocznego. Składka...


czytaj dalej

Marsh: Ceny ubezpieczeń dla firm rosną

Ceny ubezpieczeń dla podmiotów działalności gospodarczej wzrosły w II kw. 2018 r., który okazał się trzecim z rzędu kwartałem wzrostu cen tej...


czytaj dalej

Sztuczna inteligencja made in Poland

Krakowska spółka Inssue Technologies we współpracy z Fideltronik oraz Microsoft Polska realizuje pierwsze w Polsce rozwiązanie tworzące...


czytaj dalej

Podcast: Świat bez szkód

Gościem 28. odcinka podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji” jest Radosław Bartosik z firmy Mentax, specjalizującej się likwidacji...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook