Reklama

Finanse: Ubezpieczyciele dopuszczeni do oferowania PPK
poniedziałek, 28 maja 2018 08:49

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych uwzględniający poprawki zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Skorygowane regulacje przewidują m.in., iż PPK będą mogły zarządzać nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeń oraz powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne.

Projekt przewiduje ograniczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK poprzez prowadzenie tzw. polityki inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty – podał Forsal.pl za PAP.

W zależności od okresu do momentu przejścia na emeryturę, różny będzie poziom środków znajdujących się w posiadaniu uczestnika programu, które będą mogły być inwestowane w akcje. – Przykładowo projekt zakłada, że aktywa osoby na 30 lat przed emeryturą będą mogły być inwestowane w akcje w części od 50 do 70% – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przedstawiając najważniejsze korekty w ustawie podczas odbywającej się 26 maja konferencji WallStreet w Karpaczu.

Projekt zakłada, iż uczestnik systemu będzie wpłacał do PPK 2% wynagrodzenia, a firma zatrudniająca – 1,5%. Osoby uzyskujące wynagrodzenia na poziomie niższym od minimalnego (tj. 2100 zł w warunkach 2018 r.) będą mogły płacić niższą składkę, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia. Dodatkowa składka w przypadku pracodawcy będzie mogła wynieść 2,5%, a w przypadku pracownika do 2%. Dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego, mówi „Rzeczpospolitej”, że takie rozwiązanie może wydawać się atrakcyjne na etapie akumulacji środków, ale w przyszłości będzie prowadziło siłą rzeczy do niższych zgromadzonych kwot i to właśnie w przypadku osób o najniższych dochodach.

Zgodnie z projektem umowę o zarządzanie PPK będzie musiała zawrzeć firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę. Według resortu finansów ma to gwarantować powszechność systemu. „Umowa o zarządzanie PPK ma być zawierana z instytucją finansową (...), tj. odpowiednio z TFI, zakładem ubezpieczeń, PTE lub pracowniczym towarzystwem emerytalnym” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zdaniem dra Marcina Wojewódki, jednoczesny brak zwolnienia zakładów ubezpieczeń na życie z tzw. podatku bankowego przy aktywach gromadzonych w ramach PPK czyni dopuszczenie tych podmiotów do możliwości oferowania Planów nieco iluzorycznym z punktu widzenia kosztów prowadzenia takiej działalności. Ekspert zwraca uwagę, że struktura własnościowa rynku potencjalnych usługodawców PPK, gdzie w ramach danej grupy kapitałowej w większości przypadków funkcjonują obok siebie PTE, zakłady życiowe oraz TFI, wskazuje, że decyzje o tym, który podmiot będzie oferował PPK, podejmować będą poszczególne grupy finansowe. „Rz” zastrzega jednak, iż ten model ulegnie zmianie. Paweł Borys tłumaczył, że resort finansów nie podjął decyzji o zwolnieniu z podatku, sam zaś projekt znajduje się w trakcie konsultacji. Mają się one zakończyć 14 czerwca i nie można wykluczyć ewentualnych zmian.

W projekcie napisano wprost – z pewnym zastrzeżeniem – że „środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”. Projektodawca chce zachęcić do oszczędzania w PPK, proponując m.in. coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK w wysokości 240 zł – po spełnieniu określonych warunków. Przewidziano też jednorazową wpłatę powitalną – 250 złotych.

Zgodnie z projektem łączna wartość inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego. Projekt znosi ograniczenia co do stosowania tzw. krótkiej sprzedaży i inwestycji w metale, wprowadza możliwość inwestowania w towarowe instrumenty pochodne, umożliwia lokowanie części aktywów w produkty oparte o nieruchomości, fundusze venture capital, private equity i fundusze inwestycyjne stosujące strategie absolutnej stopy zwrotu. W wymienione wyżej inwestycje będzie można zaangażować najwyżej 10 proc. aktywów.

Podniesione zostały wymogi bezpieczeństwa dla instytucji finansowych zarządzających PPK. Muszą mieć m.in. kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w bezpiecznych środkach płynnych czy co najmniej 3-letnie doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi lub OFE.

W projekcie zdecydowano, że łączny górny limit wysokości kosztów zarządzania PPK nie może być wyższy niż 0,6% aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie za zarządzanie nie będzie mogło być wyższe niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w części przypadającej na PPK. Instytucja finansowa będzie mogła pobrać wynagrodzenie za osiągnięty wynik („success fee”) w wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Warunkiem takiego wynagrodzenia będzie wypracowanie dodatniej stopy zwrotu nie niższej od stopy referencyjnej.

Instytucje finansowe będą wnosić opłatę za utworzenie i prowadzenie portalu PPK (opłata wstępna) oraz opłatę za udział w portalu PPK (opłata roczna). W projekcie zaznaczono, że „operator portalu nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej”.

Opłata wstępna ma być nie wyższa niż 750 tys. zł w odniesieniu do jednej instytucji finansowej, a opłata roczna ma być nie wyższa niż 0,075% aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez instytucje finansowe umieszczone w ewidencji PPK.

Projekt umożliwia jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem ich zwrotu), umożliwia wykorzystania części (do 25%) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem (bez obowiązku zwrotu). Uregulowano zasady podziału środków zgromadzonych w PPK po śmierci uczestnika (dziedziczenie) oraz zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK po osiągnięciu 60. roku życia.

Program ma być realizowany etapowo. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób mają tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 r.; zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2019 r.; zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r.; zatrudniające co najmniej 1 osobę – od 1 lipca 2020 r. Paweł Borys uważa jednak, że potrzebne są trzy kwartały na przygotowanie infrastruktury. Jego zdaniem realną datą wejścia w życie nowych przepisów jest druga połowa 2019 roku.

Więcej:
http://forsal.pl/...
„Rzeczpospolita” z 28 maja, Regina Skibińska „PPK w atrakcyjniejszej wersji”
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: Forsal.pl, PAP, „Rzeczpospolita”)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook