Reklama

Prawo: SN wypowie się ws. regresu nietypowego
czwartek, 14 czerwca 2018 08:52

14 czerwca Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną (sygn. akt: V CSK 339/17) w sprawie dopuszczalności regresu do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w braku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika.

W sprawie rozpatrywanej przez SN małoletni poszkodowany otrzymał świadczenie za szkodę na osobie, jednak po wypłacie UFG skierował roszczenie regresowe do rodziców. Zostało ono uwzględnione przez sąd I instancji. Również Sąd Apelacyjny uznał jego zasadność, wskazując, że pozwani jako osoby które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia OC rolników, zobowiązane są do zwrotu wypłaconego świadczenia na rzecz UFG, a przepis art. 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi samodzielną podstawę roszczenia regresowego i nie wymaga analizy w kontekście innych przesłanek roszczenia regresowego. Pozwani wystąpili ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten zaś rozstrzygnie, czy rzeczywiście art. 110 stanowi regulację zupełną i jego zastosowanie poprzez dochodzenie roszczenia regresowego nie wymaga badania zasadności na gruncie kodeksu cywilnego, czy jednak winno być poprzedzone badaniem przesłanek na gruncie prawa cywilnego, tak by jego zastosowanie nie prowadziło do naruszenia podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej i społeczno-gospodarczego przeznaczenia roszczenia regresowego.

Zdaniem pełnomocnika pozwanych adw. prof. Ilony Kwiecień, wykładnia ta w istocie prowadzić powinna do ustalenia granic regresu nietypowego w systemie prawa cywilnego, w zakresie, w jakim roszczenie regresowe kierowane przeciwko podmiotom, narażonym na ryzyko odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego i zobowiązanym do zakupu OC rolnika, mimo braku realizacji tego obowiązku może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Chodzi o sytuacje, gdy takie roszczenie jest kierowane do majątku wspólnego zobowiązanych oraz beneficjenta wypłaconego świadczenia, w związku z pozostawaniem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę oraz poszkodowanego we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Jest oczywistym, że realizacja uprawnienia wobec rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym nie pozostanie bez wpływu na sytuację ekonomiczną ich dziecka, na rzecz którego zostało wypłacone świadczenie, mające przecież kompensować szkodę w sytuacji braku ubezpieczenia. Nie można uznać regulacji art. 101 za wyczerpującą, prowadzącą do automatyzmu stosowania regresu. Przesłanki regresu winny być oceniane w odniesieniu do konkretnych okoliczności. W takich przypadkach jak w przedmiotowej sprawie poszukiwanie zwrotne w majątku wspólnym gospodarstwa domowego, w którym pozostaje małoletni poszkodowany czyni to roszczenie regresowe sprzecznym z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, jakie wynika z roli systemowej UFG, z ratio legis instytucji regresu w systemie prawa cywilnego, a w konsekwencji także z zasadami współżycia społecznego. W ubezpieczeniach majątkowych problem ten jest dostrzegany przez ustawodawcę – art. 828 kc wyłącza regres (tzw. typowy) wobec osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze sprawcą szkody. Per analogiam ratio legis takiego wyłączenia powinna być brana pod uwagę – obok funkcji, jakie spełniają świadczenia gwarancyjne Funduszu z art. 98 u. o ub. obow. – w ocenie, czy realizacja roszczenia nie jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa – uważa prof. Ilona Kwiecień. Ze stanowiskiem tym zgodził się Rzecznik Finansowy, przedstawiając SN istotny pogląd w sprawie.
(AM, źródło: Marshal)

 

TU Zdrowie: Sławomir Koszewski nowym członkiem zarządu

2 listopada rada nadzorcza TU Zdrowie powołała Sławomira Koszewskiego na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za Pion Ubezpieczeń.

...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa zatwierdzony jako członek zarządu ds. ryzyka

30 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się, by Andrzej Szufa objął stanowisko członka zarządu Aegon TUnŻ odpowiedzialnego za...


czytaj dalej

Marsh&McLennan: Udziałowcy JLT zgodzili się na przejęcie

Marsh&McLennan Companies (MMC) ogłosił, że udziałowcy Jardine Lloyd Thompson Group (JLT) w przeważającej większości zaakceptowali umowę przejęcia...


czytaj dalej

AXA XL: Cyberpolisa dla małych i średnich firm

Slice Labs. Inc. i AXA XL wypuściły nową cyberpolisę, specjalnie zaprojektowaną dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Obsługiwane przez należącą...


czytaj dalej

Cyfryzacja w ubezpieczeniach – trendy, kierunki, bariery

Ponad 80% ubezpieczycieli uważa, że przyszłość na rynku należy do tych organizacji, które zainwestują w innowacje i cyfryzację – wynika z...


czytaj dalej

D.A.S.: Koszty odstraszają od sądownego dochodzenia swoich praw

Z badania D.A.S. „Problemy prawne Polaków 2018” wynika, że na przestrzeni ostatnich 5 lat blisko co piątemu badanemu zdarzyła się sytuacja, w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook