Reklama

BCC: Ubezpieczycieli należy zwolnić z podatku od aktywów w PPK
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:50

Business Centre Club (BCC) jest zadowolony, że w projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z 24 maja 2018 r. uwzględniono część zgłoszonych przez niego postulatów. Jednak zdaniem organizacji proponowane regulacje należy jeszcze skorygować – między innymi o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów gromadzonych w PPK.

Według BCC, PPK mają szanse na osiągnięcie powodzenia, jeśli zdobędą zaufanie społeczne. Zdaniem organizacji może ono zostać nadwyrężone w wyniku kumulacji kosztów związanych ze zniesieniem limitu tzw. 30-krotności ozusowania i kosztów ponoszonych w związku z wpłatami do PPK oraz kosztami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Planów. Zaufania przedsiębiorców nie budzi także nadmierny w ocenie BCC system kar. Organizacja uważa również, że pozyskaniu zaufania pomogłoby utrzymanie pełnej swobody wyboru pomiędzy PPE a PPK. Celem obu rozwiązań jest zabezpieczenie finansowe pracowników w okresie emerytalnym, dlatego przepisy ustawy dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy PPE a PPK powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, umożliwiający podjęcie przez pracodawcę decyzji o formie przejętego rozwiązania. BCC uważa też, że wyznacznikiem sukcesu wprowadzenia Planów będzie wskaźnik uczestnictwa pracujących Polaków w PPK. Kluczową wydaje się zatem szeroka działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz podniesienia świadomości emerytalnej i finansowej Polaków, w szczególności 11,5 mln uprawnionych do uczestnictwa w PPK, z czego ok. 5 mln jest zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach objętych PPK w ostatniej kolejności. Dlatego organizacja wnioskuje o wydłużenie terminu wsparcia na cele edukacyjne przez okres co najmniej 6 lat, aby móc dotrzeć również do tych uprawnionych, którzy zrezygnowali z finansowania swojego uczestnictwa w PPK.

Przedsiębiorcy apelują również, aby dla utrzymania równowagi rynkowej i zapewnienia różnorodności podmiotów oferujących PPK i PPE zwolniono ubezpieczycieli z podatku od aktywów w części dotyczącej aktywów gromadzonych w ramach umów PPK i nowych umów PPE. W opinii BCC rozwiązanie takie spowoduje większą konkurencyjność podmiotów, co korzystnie może przełożyć się na oferowany poziom opłat. Zwolnienie ubezpieczycieli z podatku aktywów gromadzonych w PPK będzie neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne nie są objęte podatkiem od aktywów, a więc brak zwolnienia z tego podatku ubezpieczycieli w obszarze PPK sprawi, że plany oferowane i zarządzane będą wyłącznie przez TFI i PTE.

BCC twierdzi też, że z uwagi na charakter oferowanych rozwiązań w ramach PPK i prawnie obowiązujące ograniczenia związane z oferowaniem instrumentów finansowych, istnieje ryzyko nierównego traktowania podmiotów w ramach jednej ustawy. Organizacja jest zdania, że przy obecnych postanowieniach projektu oferowanie przez przedstawicieli PTE (agenci, pełnomocnicy, podmioty trzecie) przystąpienia do PPK w ramach „funduszu emerytalnego” nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom, w przeciwieństwie do przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych, które muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów przy dystrybucji jednostek uczestnictwa. „Co więcej, jeżeli na rzecz zarówno zakładu ubezpieczeń, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych będzie działać przykładowo ten sam agent ubezpieczeniowy, to ograniczenia prawne związane z przedstawianiem informacji o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i zasady wynagradzania będą zdecydowanie dalej idące niż w sytuacji oferowania PPK z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tym samym proponujemy, aby w art. 14 dodać ustęp 5, w którym uwzględnieni się również pośredników lub pełnomocników działających na rzecz podmiotów oferujących PPK, na takich samych zasadach jak pracodawcy, czyli że odpłatne oferowanie przez nich, w imieniu instytucji finansowej, zawierania umów o prowadzenie PPK nie będzie stanowić działalności wymienionej w art. 14 ust. 3 projektu ustawy o PPK” – głosi stanowisko BCC.
(AM, źródło: BCC)

 

UFG: Jarosław Matusiewicz nowym przewodniczącym Rady Funduszu

21 września Paweł Bisek, dotychczasowy przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jego...


czytaj dalej

Vienna Life: Witold Czechowski członkiem zarządu ds. ryzyka

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Witolda Czechowskiego na stanowisko członka zarządu Vienna...


czytaj dalej

RIAD: Przyszedł czas na legaltech

W dniach 4–5 października 2018 r. w Bratysławie odbędzie się kongres RIAD Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Ochrony Prawnej, pod...


czytaj dalej

Australia: Klienci Allianz wprowadzeni w błąd

Australijski oddział niemieckiego ubezpieczyciela Allianz SE wprowadzał w błąd przy sprzedaży ubezpieczenia podróżnego, obiecując nieograniczoną...


czytaj dalej

Personalia: TU Zdrowie ma nowego prezesa

Z informacji na stronie internetowej wynika, że Xenia Kruszewska nie jest już prezesem TU Zdrowie. Nowym szefem towarzystwa został Aleksander...


czytaj dalej

KNF: Pół miliarda wzrostu wartości rynku ubezpieczeń

21 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała raport podsumowujący wyniki finansowe pierwszego półrocza na polskim rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook