Reklama

Opublikowano projekt regulacji rynku odszkodowawczego
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:52

Na stronie internetowej Senatu opublikowany został projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Celem projektu przygotowanego przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest zwiększenie zakresu ochrony poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych i korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji nowych przepisów realizacja tych założeń ma zostać osiągnięta poprzez: ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio na konto poszkodowanego oraz  wprowadzenie obowiązku zawarcia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego typu umowy nazwanej – o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. W jej ramach doradca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do dokonania na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu obowiązanego do naprawienia szkody. Wśród tych czynności art. 3 projektu wymienia ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzeń powodujących szkodę, osób odpowiedzialnych za nią, jej wysokość, rodzaj i wysokość należnych świadczeń oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W zakresie wynagrodzenia art. 4 projektu stanowi, iż nie może być ono wyższe niż stawki maksymalne, których wysokość określi Minister Sprawiedliwości (MS) w drodze rozporządzenia, wyrażając je „kwotowo, w procentach od uzyskanej przez doradcę dla konsumenta sumy pieniężnej lub w sposób mieszany, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy doradcy”. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za kwoty z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rent, które muszą być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna. Sama zapłata wynagrodzenia może też być uzależniona od wyniku sprawy. W art. 6. projektodawca stwierdził też, że ważność czynności prawnej, przez którą działający w imieniu klienta doradca zrzeka się całości lub części roszczenia, wymaga zgody konsumenta.

Z kolei art. 8 zobowiązuje ubezpieczycieli do wypłacania odszkodowań i świadczeń uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio na konto klienta. Jednocześnie w tym samym artykule wykluczono możliwość przyznania doradcy lub innej osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz uprawnienia do dysponowania w/w świadczeniami. Natomiast art. 10 projektu nakłada na doradców obowiązek zakupu OC, którego szczegóły (m.in. zakres ochrony, sumy gwarancyjne) określi rozporządzenie MS.

Projekt wraz z uzasadnieniem są dostępne pod adresem:
https://t.co/0rUJTZMRuG
Więcej na temat koncepcji regulacji przyjętej przez senatorów:
http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Senat, gu.com.pl)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook