Reklama

Prawo: Granice regresu nietypowego
czwartek, 05 lipca 2018 08:44

14 czerwca Sąd Najwyższy (SN) uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie dopuszczalności regresu do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w braku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika. SN uznał, że regres UFG do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z poszkodowanym nie zawsze jest dopuszczalny

Małoletni poszkodowany otrzymał świadczenie za szkodę na osobie, jednak po wypłacie UFG skierował roszczenie regresowe do rodziców. Roszczenie zostało uwzględnione przez sąd I instancji. Również Sąd Apelacyjny uznał jego zasadność, wskazując, że pozwani jako osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia OC rolników, zobowiązani są do zwrotu wypłaconego świadczenia na rzecz UFG, a przepis art. 110 w/w ustawy stanowi samodzielną podstawę roszczenia regresowego i nie wymaga analizy w kontekście innych przesłanek roszczenia regresowego. Pełnomocnik pozwanych wniósł kasację, wskazując, że dochodzenie roszczenia regresowego z art. 110 w/w ustawy winno być poprzedzone badaniem przesłanek na gruncie prawa cywilnego, tak by jego zastosowanie nie prowadziło do naruszenia podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej i społeczno-gospodarczego przeznaczenia roszczenia regresowego.

- Wykładnia ta w istocie prowadzić powinna do ustalenia granic regresu nietypowego w systemie prawa cywilnego, w zakresie, w jakim roszczenie regresowe kierowane przeciwko podmiotom, narażonym na ryzyko odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, zobowiązanym ex lege do ubezpieczenia na wypadek ciężaru finansowego tych konsekwencji, mimo braku realizacji tego obowiązku może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w sytuacji gdy kierowane jest do majątku wspólnego zobowiązanych oraz beneficjenta wypłaconego świadczenia w związku z pozostawaniem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę oraz poszkodowanego we wspólnym gospodarstwie domowym – wskazuje pełnomocnik pozwanych, adw. prof. Ilona Kwiecień. W kasacji wskazano, że przesłanki regresu winny być oceniane w odniesieniu do konkretnych okoliczności. W takich przypadkach jak w przedmiotowej sprawie poszukiwanie zwrotne w majątku wspólnym gospodarstwa domowego, w którym pozostaje małoletni poszkodowany czyni to roszczenie regresowe sprzecznym z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, jakie wynika z roli systemowej UFG, z ratio legis instytucji regresu w systemie prawa cywilnego, a w konsekwencji także z zasadami współżycia społecznego. W ubezpieczeniach majątkowych problem ten jest dostrzegany przez ustawodawcę – art. 828 kc wyłącza regres (tzw. typowy) wobec osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze sprawcą szkody. Per analogiam ratio legis takiego wyłączenia powinna być brana pod uwagę – obok funkcji, jakie spełniają świadczenia gwarancyjne Funduszu z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – w ocenie, czy realizacja roszczenia nie jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa – dodaje.

Z powyższym stanowiskiem zgodził się Rzecznik Finansowy, przedstawiając SN istotny pogląd w sprawie*. 14 czerwca SN uwzględnił skargę kasacyjną pozwanych (sygnatura akt V CSK 339/17).

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Marshal)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook