Prawo: Granice regresu nietypowego
czwartek, 05 lipca 2018 08:44

14 czerwca Sąd Najwyższy (SN) uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie dopuszczalności regresu do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w braku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika. SN uznał, że regres UFG do osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z poszkodowanym nie zawsze jest dopuszczalny

Małoletni poszkodowany otrzymał świadczenie za szkodę na osobie, jednak po wypłacie UFG skierował roszczenie regresowe do rodziców. Roszczenie zostało uwzględnione przez sąd I instancji. Również Sąd Apelacyjny uznał jego zasadność, wskazując, że pozwani jako osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia OC rolników, zobowiązani są do zwrotu wypłaconego świadczenia na rzecz UFG, a przepis art. 110 w/w ustawy stanowi samodzielną podstawę roszczenia regresowego i nie wymaga analizy w kontekście innych przesłanek roszczenia regresowego. Pełnomocnik pozwanych wniósł kasację, wskazując, że dochodzenie roszczenia regresowego z art. 110 w/w ustawy winno być poprzedzone badaniem przesłanek na gruncie prawa cywilnego, tak by jego zastosowanie nie prowadziło do naruszenia podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej i społeczno-gospodarczego przeznaczenia roszczenia regresowego.

- Wykładnia ta w istocie prowadzić powinna do ustalenia granic regresu nietypowego w systemie prawa cywilnego, w zakresie, w jakim roszczenie regresowe kierowane przeciwko podmiotom, narażonym na ryzyko odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, zobowiązanym ex lege do ubezpieczenia na wypadek ciężaru finansowego tych konsekwencji, mimo braku realizacji tego obowiązku może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w sytuacji gdy kierowane jest do majątku wspólnego zobowiązanych oraz beneficjenta wypłaconego świadczenia w związku z pozostawaniem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę oraz poszkodowanego we wspólnym gospodarstwie domowym – wskazuje pełnomocnik pozwanych, adw. prof. Ilona Kwiecień. W kasacji wskazano, że przesłanki regresu winny być oceniane w odniesieniu do konkretnych okoliczności. W takich przypadkach jak w przedmiotowej sprawie poszukiwanie zwrotne w majątku wspólnym gospodarstwa domowego, w którym pozostaje małoletni poszkodowany czyni to roszczenie regresowe sprzecznym z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, jakie wynika z roli systemowej UFG, z ratio legis instytucji regresu w systemie prawa cywilnego, a w konsekwencji także z zasadami współżycia społecznego. W ubezpieczeniach majątkowych problem ten jest dostrzegany przez ustawodawcę – art. 828 kc wyłącza regres (tzw. typowy) wobec osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze sprawcą szkody. Per analogiam ratio legis takiego wyłączenia powinna być brana pod uwagę – obok funkcji, jakie spełniają świadczenia gwarancyjne Funduszu z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – w ocenie, czy realizacja roszczenia nie jest sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa – dodaje.

Z powyższym stanowiskiem zgodził się Rzecznik Finansowy, przedstawiając SN istotny pogląd w sprawie*. 14 czerwca SN uwzględnił skargę kasacyjną pozwanych (sygnatura akt V CSK 339/17).

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Marshal)

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook