Reklama

Jednak wykupić warto
piątek, 07 września 2018 08:46

Rozpoczął się nowy rok szkolny i zapewne po raz kolejny powróci temat ubezpieczeń szkolnych, które stanowią popularną formę zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (oraz innych podobnych ryzyk) dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Ubezpieczenia szkolne pełnią wiele ważnych funkcji, ale często rodzice decydujący o przystąpieniu do takich umów nie w pełni rozumieją cechy tych produktów. Warto w związku z tym podzielić się kilkoma refleksjami na temat zagadnień, które należy brać pod uwagę przy ich zawieraniu. Chciałbym uciec od rytualnego wręcz narzekania i skupić się raczej na korzyściach płynących z tych umów ubezpieczenia.

Niniejsze uwagi dotyczą ubezpieczeń NNW, zawieranych w formie ubezpieczeń grupowych. Jak się wydaje, w gruncie rzeczy oferta ubezpieczycieli o wiodącej pozycji na rynku ubezpieczeń szkolnych jest dość podobna (wniosek ten formułuję na podstawie analizy m.in. o.w.u. PZU, Hestii, InterRisk, Compensy, Gothera, AXA, a także Avivy, która jest nowym graczem na tym rynku). Stąd wybór konkretnego ubezpieczenia wymaga analizy szczegółów i rozumienia niuansów.


Konstrukcja ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Zacznę od banalnego stwierdzenia, że ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej mają szereg zalet (co zresztą prawdopodobnie tłumaczy ich popularność), choć niekiedy rodzą pewne kontrowersje. W moim przekonaniu, często wynikają one z niezrozumienia natury tych ubezpieczeń. Warto zatem na początek podzielić się kilkoma refleksjami na temat ich konstrukcji i funkcji. Dla doświadczonych ubezpieczeniowców mogą być one truizmem, ale mam wrażenie, że często zapomina się o nich w dyskusjach o ubezpieczeniach szkolnych.

Jedną z kluczowych zalet ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest powszechność zapewnianej dzięki nim ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej takie umowy zawierane są w formie umowy ubezpieczenia grupowego, tj. ubezpieczenia na cudzy rachunek, gdzie ubezpieczonymi są wszyscy lub prawie wszyscy uczniowie uczęszczający do danej placówki. Ta cecha ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej z jednej strony przyczynia się do wzrostu świadomości ubezpieczeniowej rodziców (a także, w gruncie rzeczy, samych dzieci, które korzystają z ochrony). Z drugiej strony stanowi ona receptę na brak dostatecznej świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Można bowiem założyć, że gdyby ubezpieczenia te były zawierane w formie indywidualnej, co wymagałoby inicjatywy samych rodziców oraz ich aktywności, polegającej na znalezieniu właściwej oferty i zawarciu umowy ubezpieczenia, większość z nich poniechałaby tego typu starań.

Zaletą ubezpieczeń szkolnych zawieranych w formie grupowej jest również z reguły niski koszt ubezpieczenia. Nawet z moich osobistych doświadczeń wynika, że zawarcie takiej umowy w formie indywidualnej najczęściej oznacza konieczność uiszczenia wyższej składki niż składka przypadająca na ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia o charakterze grupowym.

Można również założyć, że w wielu przypadkach grupowa forma ubezpieczenia pozwala na uzyskanie lepszych warunków ubezpieczenia w porównaniu z ofertami dostępnymi na rynku w formie indywidualnej. W szczególności ubezpieczyciele posiadający w swojej ofercie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej często rozszerzają typowy zakres oferowany w ramach tego rodzaju produktów o rozmaite świadczenia dodatkowe, niekiedy nietypowe.

Sumy ubezpieczenia

Choć w przypadku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej sumy ubezpieczenia nie są z reguły wysokie, to jednak należy zwrócić uwagę, że niektórzy ubezpieczyciele oferują kilka wariantów ubezpieczenia i w zależności od tego, który z nich zostanie wybrany, suma ubezpieczenia może być atrakcyjna. Ciekawym przykładem jest ubezpieczenie oferowane przez Avivę, w którym przewidziano cztery warianty ubezpieczenia, przy czym wariant określony jako „celujący” przewiduje sumę ubezpieczenia dla ryzyka trwałego uszczerbku na zdrowiu na poziomie aż 100 000 zł.

Nawet gdy w praktyce zawierane są umowy na sumy niższe, należy pamiętać, że co do zasady ubezpieczenie NNW ma charakter ubezpieczenia osobowego, a zatem świadczenia z tego tytułu mają charakter nieodszkodowawczy. Ich celem nie jest pokrycie określonej szkody doznanej przez ubezpieczonego, lecz wypłata z góry ustalonej ryczałtowo kwoty na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu. Innymi słowy, celem świadczenia z ubezpieczenia osobowego nie jest wyrównanie uszczerbku w majątku osoby ubezpieczonej. Skądinąd, zwłaszcza w przypadku ubezpieczenia NNW dla osób uczących się i nieuzyskujących dochodu, świadczenie to często wypłacane jest w sytuacjach, gdy ubezpieczony nie poniósł żadnej szkody (zwłaszcza gdy dostępne jest leczenie w ramach NFZ).

Choć kwestia ta wydaje się oczywista, godzi się także pamiętać, że wysokość sum ubezpieczenia, a w związku z tym również wartość świadczeń oferowanych przez ubezpieczycieli, zawsze jest pochodną składki ubezpieczeniowej. Choć stwierdzenie to w istocie wykracza poza kompetencje prawnika, obserwacja praktyki obrotu zdaje się uzasadniać tezę, że warunkiem powszechności tych ubezpieczeń jest umiarkowana wysokość składek. Można założyć, że nie wszyscy rodzice byliby skłonni (byliby w stanie) ponieść wysoki koszt takiego ubezpieczenia. Ważne wydaje się jednak stworzenie rodzicom możliwości wyboru spośród różnych wariantów, aby mogli dostosować wysokość składki do swoich możliwości i preferencji.


Nie tylko ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku

Podstawowym ryzykiem objętym ubezpieczeniem jest uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. Należy jednak zwrócić uwagę, że oferta ubezpieczycieli ulega stałemu poszerzeniu, a zakres ubezpieczenia staje się coraz bardziej atrakcyjny dla ubezpieczonych. Zakres ryzyk dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową może różnić się w przypadku każdego z ubezpieczycieli. Nie zmienia to jednak faktu, że wspólny jest trend rozszerzania ochrony.

I tak, przykładowo, wielu ubezpieczycieli oferuje możliwość wypłaty świadczenia nie tylko w przypadku, gdy pobyt w szpitalu wynika z nieszczęśliwego wypadku, ale również gdy wynika on z choroby. Należy wówczas zwrócić uwagę na wysokość świadczenia oraz maksymalną liczbę dni w roku, za które przysługuje świadczenie w razie pobytu w szpitalu, jak również na to, od którego dnia pobytu w szpitalu świadczenie to przysługuje i jaki jest minimalny okres pobytu w szpitalu uprawniający do świadczenia (np. Aviva płaci od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, który musi trwać min. 24 godziny, z kolei Compensa wymaga, by pobyt w szpitalu trwał 5 dni).

Niektórzy ubezpieczyciele pokrywają także np. niektóre koszty leczenia, rehabilitacji, zabiegów stomatologicznych itd. Oferowany jest wachlarz świadczeń assistance związanych np. z dostarczeniem lekarstw, dojazdem pielęgniarki czy nawet pomocą psychologa. Skądinąd w tym kontekście rodzi się ciekawe pytanie, czy wszystkie świadczenia oferowane w ramach NNW dzieci i młodzieży szkolnej mieszczą się jeszcze w formule ubezpieczenia osobowego. Niektóre spośród nich mają bowiem charakter odszkodowawczy. Nie są one ustalane w ryczałtowej wysokości, charakterystycznej dla umów ubezpieczenia osobowego. To interesujące z teoretycznoprawnego punktu widzenia zagadnienie (które zrodziło już zainteresowanie nauki prawa) wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.

W ofertach części ubezpieczycieli pojawia się od lat ochrona na wypadek sepsy (np. PZU).

Są ubezpieczyciele, np. Gothaer, którzy oferują nawet świadczenie za sam ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku (choć tradycyjnie to ryzyko najczęściej jest wprost wyłączane w o.w.u.).
Jak widać, jest w czym wybierać…

Trzeba przestudiować warunki ubezpieczenia

Jak wynika z powyższego, często diabeł tkwi w szczegółach i w celu dokonania wyboru optymalnej oferty, należy wczytać się w treść o.w.u. W tym zakresie interesy rodziców podlegają jednak ochronie na gruncie art. 19 ustawy z dn. 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który głosi, że w umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli […] ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, w przypadku niedoręczenia ubezpieczonemu warunków umowy przed wyrażeniem takiej zgody, zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a także przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub obciążające go obowiązkami.

Ogólne warunki ubezpieczenia a rzeczywistość

Niezależnie od abstrakcyjnej analizy oferty i warunków ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej danego ubezpieczyciela, warto brać pod uwagę również to, jak umowy te są wykonywane w praktyce. Istotnym elementem decydującym o wyborze danego ubezpieczyciela powinna być jakość likwidacji szkód. Cennym wyznacznikiem może być w tym względzie liczba/procent reklamacji lub odmów wypłat świadczenia z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej (o ile ubezpieczyciel jest skłonny ujawnić takie informacje).
dr hab. Jakub Pokrzywniak
Autor jest adiunktem na WPiA UAM, wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Zurich: Na ostatniej prostej procesu naprawy

Zurich Insurance Group spodziewa się przekroczyć wszystkie swoje cele finansowe na okres 2017–2019, wchodząc na ostatni etap trzyletniego okresu...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Środki ostrożności zwiększają ryzyko

W następstwie narastającego od tygodni napięcia w Zatoce Perskiej, gdzie statki są atakowane, a tankowce przejmowane, najświeższe doniesienia...


czytaj dalej

TUW PZUW: Rating podtrzymany, perspektywa podwyższona

1 sierpnia S&P Global Ratings przedłużyła rating siły finansowej i rating kredytowy TUW PZUW na poziomie A-. Jednocześnie agencja podwyższyła...


czytaj dalej

AXA: Nowa reklama telewizyjna

AXA emituje nową reklamę telewizyjną i mierzy się z wynikami badań, które pokazały, że konsumenci – często posługując się wyobrażeniem albo...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook