Reklama

UKNF: Stan rynku po trzech kwartałach
piątek, 08 lutego 2019 09:36

Na koniec trzech kwartałów 2018 roku wskaźniki wypłacalności większości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (ZUiR) pozostawały na wysokim, bezpiecznym poziomie. Wszystkie zakłady spełniały wymogi wypłacalności – wynika z „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po trzech kwartałach 2018 roku” przygotowanego przez Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W ciągu trzech kwartałów ub.r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 59,35 mld zł. W strukturze ich przychodów dominowały: składka przypisana brutto (78,02% przychodów ogółem) i przychody z lokat (9,53% przychodów ogółem, a wraz z niezrealizowanymi zyskami z lokat prawie 13,75% przychodów ogółem).

Rośnie udział „grupówek”

Z opracowania UKNF wynika, że w trakcie trzech kwartałów ubiegłego roku towarzystwa życiowe zebrały 6,24 mld zł składek brutto z tytułu umów grupowych. To o 0,06 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Spośród 26 zakładów życiowych 8 firm posiadało powyżej 50% udziału składki z ubezpieczeń grupowych w swoim portfelu (podobnie jak przed rokiem). Z kolei przychody ze składek z umów indywidualnych spadły o 1,93 mld zł r/r, do 10,17 mld zł. Raport wskazuje również, że przypis składki brutto z wpłat jednorazowych wyniósł 4,12 mld zł i zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 1,91 mld zł (-31,68%). Natomiast składka okresowa sięgnęła 12,29 mld zł i zwiększyła się o 0,04 mld zł. Tylko 6 towarzystw działu I posiadało powyżej 50% udziału składek jednorazowych w całym portfelu (9 rok wcześniej).

Wysoki poziom koncentracji

W obu sektorach rynku ubezpieczeń widoczny jest wysoki poziom koncentracji. mierzony wielkością składki przypisanej brutto. W dziale I udział w rynku 5 największych zakładów wyniósł 65,14% i był o 2,2 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem. Liderem „życiówki” pozostał PZU Życie, którego udział wzrósł o blisko 3 p.p. r/r, do 37,77%. Z kolei 5 największych firm działu II kontrolowało 71,17% rynku (+0,41 p.p. r/r). Największym graczem w sektorze non-life był PZU SA z udziałem na poziomie 32,02% (-1,12p.p. r/r).

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym działu II spadł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku z 63,17% do 61,26%. Oznacza to, iż towarzystwa majątkowe przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 61,26% składki zarobionej na udziale własnym.

Na koniec września 2018 r. wartość aktywów sektora ubezpieczeń, wyliczonych przy zastosowaniu metod wyceny stosowanych dla celów wypłacalności, wyniosła 195,77 mld zł.

W strukturze aktywów wszystkich ubezpieczycieli najwyższy udział (66,68%) miały lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Ich udział w dziale I wyniósł 47,29%, a w dziale II aż 86,41%. Największy udział w tych lokatach zanotowały dłużne papiery wartościowe – 60,98%.

Dominacja podstawowych środków własnych

W strukturze zobowiązań obu działów 81,39% stanowiły rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto wyznaczone zgodnie z zasadami dla celów wypłacalności. Wśród rezerw najwyższy udział 34,98% miały rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W strukturze dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w dziale I dominowały podstawowe środki własne kategorii 1 – nieograniczone, które według stanu na 30 września 2018 r. stanowiły 99,7% łącznych dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR. W 21 zakładach ubezpieczeń działu I środki własne kategorii 1 – nieograniczone – stanowiły 100%. Z identyczną sytuacją mieliśmy do czynienia w dziale II, gdzie dominującą rolę odgrywały środki własne kat. 1, które osiągnęły udział na poziomie 92,53%. W 14 zakładach non-life dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) były w 100% podstawowymi środkami własnymi kategorii 1.

Podstawowe środki własne kategorii 2 występowały w 13 zakładach ubezpieczeń działu II i stanowiły 7,26% sumy dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR. Składały się na nie wyłącznie zobowiązania podporządkowane.

Wskaźniki wypłacalności

Wskaźniki wypłacalności, odnoszące się do minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR), w skali całego sektora ubezpieczeń według stanu na dzień 30 września 2018 r. kształtowały się na poziomie: 782,22% w przypadku MCR oraz 276,48% w przypadku SCR. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oba wskaźniki zwiększyły się o odpowiednio 47,98 i 20,06 p.p.

Na koniec trzech kwartałów ubiegłego roku 19 firm życiowych i 17 majątkowych posiadało wskaźniki wypłacalności powyżej 175%.

Na dzień 30 września 2018 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń – 26 życiowych i 33 majątkowe oraz 1 zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność.

Więcej informacji na temat wyników rynku ubezpieczeń po trzech kwartałach ub.r.:
http://www.gu.com.pl/...
Raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook