Reklama

MF: Projekt rozporządzenia dotyczącego OC fizjoterapeutów
środa, 13 lutego 2019 10:03

12 lutego do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym m.in. fizjoterapeutów.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zbliżającego się wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. nowelizującej ustawę o działalności leczniczej oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 2219), które co do zasady wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Akt wprowadza m.in. obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Projekt rozporządzenia co do zasady utrzymuje obecnie obowiązujące regulacje w zakresie szczegółowego zakresu ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek. Zawarte w projekcie rozporządzenia regulacje będą miały także zastosowanie do lekarzy dentystów i położnych. Wynika to z faktu, iż na podstawie regulacji ustawowych ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, należy rozumieć przez to lekarza dentystę oraz w przypadku pielęgniarki należy rozumieć przez to położną.

W §2 projektu określono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ust. 1 tego przepisu OC będzie objęta odpowiedzialność cywilna ww. podmiotu za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Z zakresu OC wyłączono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić (np. szkody wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej). Wyłączone zostały także szkody powstałe w wyniku m.in. aktów terroru. OC nie będzie obejmować też skutków błędu medycznego popełnionego w przypadku udzielania świadczenia medycznego z zakresu chirurgii plastycznej przeprowadzonego wyłącznie w celu estetycznym.

Regulacje dotyczące minimalnej sumy gwarancyjnej (MSG) ubezpieczenia odnoszące się do określonych podmiotów leczniczych, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych zostały wyznaczone na obecnie obowiązującym poziomie. Normy te zostaną uzupełnione o regulacje w zakresie MSG odnoszące się do nowej grupy podmiotów, tj. fizjoterapeutów – 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych dla fizjoterapeutów została oparta o propozycję Krajowej Izby Terapeutów. Została ona określona na takim samym poziomie jak MSG odnoszące się do pielęgniarek i położnych, ustalone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie. W takim przypadku wysokość MSG podmiotu będzie stanowić równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

Autorzy projektu zastrzegli, że wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, tak aby z jednej strony nie obciążyć nadmiernie podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia i zapewnić prawidłowe wykonywanie działalności, której ubezpieczenie dotyczy, a z drugiej zaś strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową.

W § 4 projektu został wprowadzony przepis przejściowy. Zgodnie z § 4 projektu jeżeli umowa OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., tj. z dniem wejścia w życie regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
(AM, źródło: rcl.gov.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook