Reklama

Pośrednictwo: Ponad 270 tys. zarejestrowanych agentów i brokerów
piątek, 19 kwietnia 2019 08:42

Na koniec 2018 roku do rejestru agentów ubezpieczeniowych wpisanych było blisko 270 tys. agentów, multiagentów oraz osób wykonujących czynności agencyjne. Z kolei w rejestrze brokerów zarejestrowanych było ponad 1,4 tys. brokerów – wynika z danych udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Agenci

Według sprawozdania z działalności Urzędu KNF oraz KNF w 2018 roku na koniec ub.r. do elektronicznego rejestru agentów wpisanych było 31 427 agentów ubezpieczeniowych oraz 237 692 osoby wykonujące czynności agencyjne (OWCA). W rejestrze dokonano 158 293 czynności polegających na rejestracji wniosków o wpis, zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenie. Dokonano 129 610 zmian dotyczących danych agentów i 556 238 zmian dotyczących osób wykonujących czynności agencyjne. Z rejestru wykreślono 5023 agentów ubezpieczeniowych i 38 785 OWCA. W 2018 r. zarejestrowano również 26 podmiotów wykonujących czynności agencyjne przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wobec których przepisy prawa przewidują uproszczenia w uzyskaniu uprawnień.

Komisja podała także, że w 2019 r. przeprowadziła 10 kontroli zakładów ubezpieczeń, których celem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ich działalności agencyjnej w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych Sprawdzano przede wszystkim przestrzeganie przez agentów wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające ustawowe wymogi oraz obowiązujących przepisów prawa – prawidłowości zawierania umów agencyjnych,  terminowości składania wniosku o wpis do rejestru, zmian lub wykreślenia z rejestru podmiotu, z którym została zawarta umowa agencyjna. Kontroli poddano także prawidłowość danych dotyczących agentów przekazanych do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis agenta do rejestru, zmianę danych agenta bądź wykreślenie agenta z rejestru, zakres szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz skargi składane na agentów ubezpieczeniowych. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. trwało końcowe opracowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.

W sprawozdaniu KNF poinformowała również, że w ub.r. notyfikowano 225 pośredników ubezpieczeniowych mających zamiar prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonych przez organy rejestrowe lub organy nadzoru krajów członków Unii Europejskiej, natomiast wobec 118 pośredników notyfikację wycofano.

Brokerzy

Na koniec 2018 r. w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zarejestrowanych było 1394 brokerów ubezpieczeniowych i 54 reasekuracyjnych. W minionym roku KNF wydała łącznie 79 zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, w tym 46 zezwoleń osobom fizycznym oraz 33 zezwolenia osobom prawnym. W ub.r. prowadzonych było 48 postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. Wszystkie sprawy były prowadzone na wniosek strony. W sumie w rejestrze dokonano 2988 zmian danych objętych wpisem.

Komisja podała, że w ub.r. przeprowadzono 14 kontroli w miejscu prowadzenia działalności brokerskiej. W 8 z nich stwierdzono nieprawidłowości, w efekcie których wydano zalecenia w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów prawa. Podstawowym celem kontroli było sprawdzenie, czy działalność podmiotu prowadzącego działalność brokerską jest zgodna z prawem oraz uzyskanym zezwoleniem. Kontroli w szczególności poddano: spełnianie warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia i prowadzenia działalności brokerskiej, umowy zawierane z zakładami ubezpieczeń, zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich.

Kontrole wykazały, że najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami były prowadzenie działalności brokerskiej z naruszeniem art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e (obecnie art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń) w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (obecnie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (obecnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń). Inne często zidentyfikowane nieprawidłowości to brak lub nieterminowe składanie do organu nadzoru wniosków o dokonanie zmian treści wpisu w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych na skutek zaistniałych zmian danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (art. 46 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – obecnie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń) oraz niezgodność treści porozumień dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich z przepisami prawa.
(AM, źródło: KNF)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Allianz: Wzrost zysku w drodze do celu

Niemiecki ubezpieczyciel Allianz SE uzyskał w I kw. 2019 r. niewielki wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu ub.r., nieco...


czytaj dalej

Generali rozmawia o przejęciu aktywów MetLife w Polsce

Assicurazioni Generali SpA prowadzi wstępne rozmowy na temat zakupu środkowoeuropejskich aktywów MetLife Inc. – twierdzą anonimowe źródła agencji...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Hokus po TUZ i walka o pół miliarda

W środę 22 maja 2019 roku zarząd TUZ Ubezpieczenia spotkał się z najlepszymi agentami w teatrze Capitol w Warszawie. Gala była okazją do...


czytaj dalej

Generali: Zmiany w ofercie turystycznej i dla MSP

Generali i Proama wprowadziły szereg zmian w ofercie turystycznej. Dodatkowo pierwsza z firm wzbogaciła propozycję dla małych i średnich...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook