Reklama

Grupa PZU: Stabilne półrocze
czwartek, 29 sierpnia 2019 09:17

W pierwszej połowie tego roku PZU nie ustanowił kolejnego rekordu sprzedaży, gdyż jego przypis składki był niższy od ubiegłorocznego. Nawet pomimo dawno niewidzianej poprawy rezultatu w biznesie życiowym. W dół poszły także zarobki ubezpieczyciela, choć zysk przypisany jednostce dominującej był najwyższy od pięciu lat.

Za nami kolejne dobre półrocze, mimo otoczenia pełnego wyzwań – powiedział Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA. – Konsekwentna realizacja strategii #nowePZU pozwala nam na wykorzystanie naszych przewag konkurencyjnych do efektywnego działania i osiągania wysokich stóp zwrotu dla naszych akcjonariuszy, co pokazuje chociażby przykład tegorocznej dywidendy. Mamy jednak do zaproponowania o wiele więcej niż dobre wyniki, konsekwentnie wypłacaną dywidendę czy wspieranie celów i aktywności naszych klientów i partnerów biznesowych w tak wielu obszarach. Chcemy, by każde działanie Grupy PZU miało sens większy niż wyłącznie biznesowy i oparty na ciągłej budowie wartości spółki dla akcjonariuszy. To właśnie dlatego zapowiedzieliśmy oparcie naszych wszystkich aktywności na celu, jakim jest #10latdluzej, rozumianym jako podjęcie wspólnie z Polakami wyzwania o taką szeroką zmianę zachowań, aby Grupa PZU była partnerem w ich dłuższym i bardziej komfortowym życiu – dodał.

Spadek przypisu w „majątku”, wzrost w „życiówce”

W I poł. br. PZU zebrał 11 839 mln zł składek. Był to rezultat o -0,35% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. To efekt spadku odnotowanego w biznesie majątkowym, gdzie PZU SA zebrał 6712 mln zł wobec 6955 mln zł przed rokiem (-3,49% r/r). Charakterystyczną cechą działalności non-life zakładu w I półroczu było przyśpieszenie dynamiki składki z detalicznych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych do 6% r/r w II kw. 2019 r. Wskaźnik mieszany w segmencie majątkowym w Polsce w I półroczu 2019 r. uplasował się na poziomie 89,2% (91,4% w II kw.), lepszym niż przewidywany w strategii, mimo kumulacji zdarzeń w obszarze pozakomunikacyjnym.

Wskaźnik COR dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wyniósł w I półroczu 2019 r. 89,2%, pomimo tego, że w II kw. poziom szkód związanych ze zjawiskami pogodowymi był stosunkowo wysoki. Przyczyniły się do tego konsekwentne utrzymywanie dyscypliny kosztowej oraz dbałość o jeszcze większą efektywność procesów, również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz narzędzi klasy RPA (robotyzacji). W dalszym ciągu pracujemy nad doskonaleniem naszych procesów kwotacyjnych tak, abyśmy mogli jeszcze lepiej dopasowywać cenę do profilu i potrzeb klienta i aby jego doświadczenie w kontakcie z Grupą PZU było jeszcze lepsze – powiedział Tomasz Kulik, dyrektor finansowy Grupy PZU.

Udane półrocze miało natomiast PZU Życie, którego przypis wzrósł z 4152 na koniec czerwca ub.r do 4182 mln zł po 2 kwartałach br. (+0,72% r/r). Ubezpieczyciel zanotował wzrost w działalności życiowej po raz pierwszy od sześciu kwartałów dzięki kilku czynnikom. Najważniejszymi z nich były wzrost przypisu składki okresowej w ubezpieczeniach na życie oraz przyspieszenie wzrostu składki z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych (+37% r/r w II kw. 2019 r.); mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK. Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i grupowych indywidualnie kontynuowanych uplasowała się na strategicznym poziomie 20% w I półroczu 2019 r. (23,2% w samym II kw.).

To, co nas cieszy w obszarze ubezpieczeń na życie, to wzrost wyższy od notowanego przez rynek i zyskiwanie udziału na tym rynku przy jednoczesnym wzroście rentowności. Pozytywnym trendem jest również zainteresowanie klientów klasycznymi ochronnymi ubezpieczeniami na życie, a także naszymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. W I półroczu br. sprzedaliśmy ich o ponad jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – podkreślił Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie.

PZU poinformował również, że liczba umów zawartych przez PZU Zdrowie wzrosła o 31% r/r oraz że podpisał już umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z partnerami zatrudniającymi łącznie ponad sto tysięcy pracowników. – W obszarze zdrowia warto również dostrzec konsekwentną rozbudowę sieci naszych placówek – zrealizowaliśmy transakcję nabycia całości udziałów Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka, co oznacza, że dzisiaj dysponujemy siecią niemal 100 placówek własnych i współpracujemy z blisko 2200 partnerami medycznymi w ponad 570 miastach w Polsce oraz kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju. Mając na uwadze powyższe, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że obszar ubezpieczeń na życie w Grupie PZU rozwija się zgodnie z założeniami naszej ambitnej strategii – powiedział Roman Pałac.

Zyski w dół, ale nie wszystkie

Półroczny zysk netto Grupy PZU uplasował się na poziomie 2198 mln zł – o 3,81% niższym od uzyskanego rok wcześniej (2285 mln zł). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1481 mln zł, co było wynikiem o 5,03% lepszym od ubiegłorocznego (1410 mln zł), pomimo istotnie wyższego obciążenia banków należących do grupy kosztami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2019 r. Był to też najlepszy taki rezultat od 5 lat. Udziałem PZU był też wzrost wyniku netto z działalności pozabankowej do 622 mln zł (w II kw.), pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w maju i czerwcu.

Udziałem Grupy był także bardzo dobry wynik netto na działalności inwestycyjnej. Na koniec I poł. 2019 r. wyniósł on 5645 mln zł. Rok wcześniej wskaźnik ów osiągnął wartość 4813 mln zł, co oznacza wzrost o 17,29% r/r. Zwrot na portfelu głównym PZU sięgnął 2,4 pp. powyżej stopy wolnej od ryzyka (2,2 pp. w samym II kw.), przy zachowaniu konserwatywnej struktury portfela. Z danych udostępnionych przez ubezpieczyciela wynika także, że w I półroczu 2019 r. wygenerował on wzrost na kapitale rzędu 20,3% Z kolei narastająco za ostatnie cztery kwartały wskaźnik ten osiągnął poziom 23,9%.

Zwrot na kapitale pozostał w I półroczu 2019 r. na bardzo wysokim poziomie 20,3%, niemal dwukrotnie przekraczając średnią dla innych europejskich spółek ubezpieczeniowych. Na uwagę zasługuje fakt, że przy bardziej bezpiecznym i konserwatywnie zarządzanym portfelu w porównaniu z naszymi konkurentami, zwrot na inwestycjach wyniósł 4,1% w I półroczu 2019 r. – zaznaczył Tomasz Kulik.

Mocno wzrosła też wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez Grupę. W I poł. br. sięgnęła ona 7929 mln zł wobec 7345 mln zł przed rokiem (+7,95% r/r). Wynik techniczny PZU w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych spadł z 754 mln zł do 629 mln zł (-16,58% r/r), natomiast w ubezpieczeniach życiowych wzrósł z 779 mln zł do 817 mln zł (+4,88% r/r).

225% Solvency II

Adekwatność kapitałowa PZU plasowała się na stabilnym poziomie. Mimo wzrostu skali działalności wskaźnik Solvency II na koniec I kw. 2019 r. wyniósł 225% po uwzględnieniu rekomendowanej wypłaty dywidendy. Ta ostatnia została zatwierdzona przez walne zgromadzenie na poziomie 2,8 zł na akcję (75% skonsolidowanego zysku netto, 89% zysku jednostkowego, stopa dywidendy 6,8%). W I półroczu nastąpił też spadek udziału długu w strukturze finansowania. To efekt spłaty obligacji w nominale 850 mln euro.

Nasze wyniki finansowe, wysokie bezpieczeństwo kapitałowe i coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem (ERM), skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu, skłoniły agencję S&P Global Ratings do podniesienia perspektywy ratingowej Grupy ze stabilnej do pozytywnej przy jednoczesnym pozostawieniu ratingu PZU na bardzo wysokim poziomie A-. Dalsza poprawa wskaźnika wypłacalności Solvency II w I kw. 2019 r. potwierdza, że efektywnie gospodarujemy kapitałem i nasza obietnica zapewnienia akcjonariuszom rosnących dywidend jest jak najbardziej realna – podsumował Tomasz Kulik.

***

* Dane Grupy wg MSSF, dane jednostkowe wg PSR.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook