Aktywność i skuteczność fundamentem planów strategicznych UKNF

0
141

Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, aktywniejszy nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją – to główne kierunki pierwszej strategii w historii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, obejmującej okres od 2021 do 2025 roku.

– Uważamy, że nowoczesny i sprawny nadzór musi działać proaktywnie, a do tego potrzebne jest przede wszystkim efektywne zarządzanie informacją, posiadanymi zasobami wiedzy. Z tym wiążą się kolejne działania, czyli digitalizacja, automatyzacja procesów nadzorczych oraz wdrożenie w UKNF zintegrowanego systemu zarządzania całą organizacją – powiedział przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas prezentacji strategii.

Podkreślił, że proaktywność to słowo-klucz całej strategii. – Chcemy przede wszystkim osiągnąć, żeby nie było problemów z przepływem informacji czy z niewystarczająco szybkim przepływem informacji. Chodzi o to, żeby reakcja na jakikolwiek sygnał z zewnątrz była możliwie jak najszybsza. To wymaga zmian wielopłaszczyznowych, zarówno technologicznych, jak i zmian dotyczących postaw, pewnego nastawienia na działanie – dodał.

Cztery perspektywy, szereg celów

Strategia nadzoru została skonstruowana jako zbiór celów strategicznych prowadzących w trzech kierunkach zmian strategicznych (główne motywy zmian): skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją. UKNF w latach 2021–2025 realizuje cele, na które składa się 9 celów ustawowych oraz 17 celów strategicznych. Dla każdego z 17 celów strategicznych zostanie opracowany do końca października plan wdrożenia. Cele są osadzone w czterech powiązanych ze sobą perspektywach: rynku finansowego, interesariuszy, procesów wewnętrznych i aktywów.

Ta pierwsza wskazuje na misję UKNF, jaką jest dbanie o stan rynku finansowego w kilku wymiarach, zdefiniowanych celami ustawowymi, które określił i powierzył Urzędowi prawodawca krajowy i unijny. W niej wskazywane są wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć rynkowi finansowemu jako miejscu spotkania jego uczestników, oferowania i nabywania produktów i usług finansowych. Wśród celów w perspektywie rynku finansowego znajdują się m.in. nadużycia i nieprawidłowości skuteczniej wykrywane i zwalczane na rynku finansowym.

Z kolei perspektywa interesariuszy określa wartości, jakie nadzór zamierza dostarczyć wybranym grupom swoich interesariuszy. Wśród celów w perspektywie procesów interesariuszy znajdują się m.in. działania informacyjne, ostrzegawcze i edukacyjne dostosowane do zmian rynku finansowego i potrzeb jego uczestników oraz przestrzeń do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym.

Natomiast perspektywa procesów wewnętrznych wskazuje, jakich niezbędnych zmian w swoim działaniu (w realizowanych procesach) zamierza dokonać UKNF, aby dostarczyć wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom. Prezentuje ona zamierzenia i działania, jakie będą podejmowane w ramach nadzoru, aby zwiększać efektywność organizacyjną i kosztową oraz jakość współpracy z podmiotami nadzorowanymi i innymi interesariuszami rynku finansowego. Wśród celów w perspektywie procesów wewnętrznych znajdują się m.in. rozwinięte mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom, zaangażowanie podmiotów nadzorowanych w zrównoważony rozwój (ESG), udoskonalanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rynku finansowego, zwiększony wpływ na kształt regulacji krajowych i zagranicznych, wzmocniony nadzór nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją.

Ostatnia perspektywa wskazuje trwałe zmiany aktywów UKNF (głównie niematerialnych: ludzie, informacja, technologia, zarządzanie, organizacja, kultura) niezbędne dla zmian wskazanych w perspektywie procesów wewnętrznych i dostarczenia wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom. Wśród celów w perspektywie procesów aktywów znajdują się m.in. kultura organizacji oparta na wartościach, efektywnej komunikacji, doskonaleniu i zrównoważonym rozwoju, nowoczesne technologie wzmacniające procesy nadzorcze i organizacyjne, a także zintegrowane zarządzanie celami, procesami i aktywami poprzez cyfrowy model organizacji.

– Te 17 celów strategicznych jest ze sobą powiązane. Jeżeli nie poprawimy naszych aktywów, zasobów, to nie będziemy mogli zmienić naszego sposobu działania, nie przyniesiemy korzyści interesariuszom i nie wpłyniemy też na rynek finansowy tak, jak byśmy chcieli wpłynąć – wskazał Piotr Czyżewski z departamentu organizacji, controllingu i budżetowania UKNF.

Dodał, że możliwa jest jednak realizacja niektórych celów w mniejszych zakresie, jeśli wpłyną na to np. koszty.

Finansowanie bez podnoszenia opłat

Kluczowe obszary inwestowania w ramach strategii to zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego.

– Proaktywność staramy się realizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego po to, by śledzić pewne trendy i móc ostrzegać się wzajemnie – wskazał dyrektor generalny UKNF Kamil Mroczek.

Strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Jednakże jej realizacja nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego.

– Nie zakładamy, aby w związku z realizacją strategii była potrzeba zmiany naszego podejścia do kosztów nadzoru i zwiększania tych kosztów. Natomiast chcemy w ramach współpracy ze środowiskami naukowymi korzystać ze środków grantowych. Widzimy duży potencjał aplikowania o granty związane z badaniami wdrożeniowymi. Wydaje nam się, że UKNF jest też potencjalnie dobrym partnerem dla środowisk akademickich – powiedział Jacek Jastrzębski.

Coroczny przegląd

Cele strategiczne będą podlegać corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W 2023 r. w ramach przeglądu przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków realizacji strategii. Przegląd może skutkować korektą celów strategicznych, ich mierników lub wartości planowanych.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: KNF, Informacja dnia ISBNewsLetter)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here