Coraz mniej składek z ubezpieczeń sprzedawanych w bankach

0
439

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski rezultat. Rynek zdążył się już przyzwyczaić do spadków z bankowej dystrybucji polis życiowych, ale teraz zaczęły też spadać przychody z ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 30 czerwca 2020 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 2,57 miliarda złotych. Był to najniższy rezultat uzyskany w pierwszych sześciu miesiącach roku w bancassurance na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że rok wcześniej kanał bankowy wypracował 3,55 mld zł, a dwa lata temu 4,13 mld zł składek. Z kolei w I poł. 2017 r. legitymował się wynikiem na poziomie 5,14 mld zł. Na koniec marca 2016 r. było to natomiast 4,92 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że półroczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,7 miliarda złotych – o 32% mniej niż w I półroczu 2019 r. (2,51 mld zł). Podobnie jak w przypadku całego segmentu tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie za pierwszych 6 miesięcy roku na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I poł. 2018 r. uplasowała się bowiem na poziomie 3,18 mld zł, a na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 4,29 mld zł. Po pierwszej połowie 2019 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 16,8% (w latach 2019–17 odpowiednio: 23,7%, 28,5% i 35,2%). 50% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 43% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 7% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 55%, 40% i 5%.

Ubezpieczenia ochronne generują najwięcej składek

Polisy inwestycyjne

854 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziły ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – to wynik niższy o 24% niż przed rokiem (1126 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 1380 mln zł na koniec czerwca ub.r. do 846 mln zł (-39% r/r).

632 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 44% mniej niż rok wcześniej (1130 mln zł). Z tej kwoty za 574 mln zł (1069 mln zł rok wcześniej, -46% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 58 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (62 mln zł przed rokiem, -6% r/r). W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są „grupówki” (85% vs. 88% na koniec czerwca 2019 r.). Inaczej jest w grupie 3, gdzie polisy indywidualne stanowią 86% wszystkich zawartych umów w ciągu sześciu miesięcy tego roku (90% rok wcześniej).

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 726 mln zł przypisu wypracowały umowy powiązane z produktem bankowym (1006 mln zł przed rokiem). W tej grupie zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 427 mln zł vs. 745 mln zł rok wcześniej (-43% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 299 mln zł przypisu (261 mln zł, +15% r/r).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 121 mln zł vs. 107 mln zł na koniec czerwca 2019 r. (+13% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 8 mln zł (14 mln zł, -44% r/r). Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 85% (powiązane z produktem bankowym) i 86% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 87% i 82%.

Spada średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 5194 zł dla umów ze składką jednorazową (8451 zł rok wcześniej, -39% r/r) oraz 3183 zł dla umów ze składką okresową (3237 zł, -2% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 365 zł (520 zł przed rokiem, -30% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 224 zł (198 zł, +13% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 939 zł (622 zł w I poł. 2019 r., +50% r/r), przy okresowej – 260 zł (230 zł, +13% r/r).

Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5 mln szt. z ogólnej liczby 6,33 mln umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2019 r. Oprócz tego zawarto również 0,95 mln szt. umów stand alone i 0,38 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 867 mln zł składek. Oznacza to, że widoczny od kilku lat trend wzrostu przychodów z bankowej dystrybucji polis z działu II gwałtownie wyhamował. Rezultat uzyskany w pierwszej połowie 2020 r. był wyraźnie niższy od wyników uzyskanych rok i dwa lata wcześniej (odpowiednio 1040 i 958 mln zł), ale też niewiele wyższy od osiągnięcia za 6 miesięcy 2017 r., kiedy to składka zebrana w ramach bancassurance majątkowego wyniosła 851 mln zł oraz niższy od przypisu za I połowę 2016 r., wynoszącego 872 mln zł.

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 296 mln zł (351 mln zł rok wcześniej, -16% r/r). Segment ten wyprzedził drugie pod względem zebranej składki polisy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (222 mln zł v. 200 mln zł, +11% r/r) oraz polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (147 mln zł vs. 256 mln zł, +34% r/r).

Najliczniejsze są ubezpieczenia finansowe

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16 – było to 7772 tys. szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 8–9 (3673 tys. szt.), a trzecie – polisy z gr. 1–2 (3583 tys. szt.). Łącznie w I poł. 2020 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 18,818 mln szt. umów. Dominującą formą umów były polisy indywidualne – 66% wobec 69% na koniec czerwca poprzedniego roku.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych kontrolujących ok. 96,2% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych odpowiadających za 88,7% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl