Jak pomóc firmom raportować o ryzyku dla zrównoważonego rozwoju?

0
234

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z Fundacją Standardów Raportowania powołały grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów. W najbliższym czasie w życie wchodzą unijne regulacje wymagające m.in. od banków, ubezpieczycieli i spółek giełdowych raportowania dodatkowych informacji odnośnie do spraw społecznych, środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social, governance). Celem grupy jest opracowanie rozwiązań ułatwiających podmiotom rynku finansowego stosowanie tych regulacji.

– ESG to priorytet w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej. W najbliższym czasie instytucje finansowe będą miały więcej obowiązków raportowych. Aby te obowiązki zrealizować, konieczne będzie przekazywanie informacji w obszarze ESG pomiędzy instytucjami rynku finansowego a korzystającymi z ich usług przedsiębiorstwami – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Grupa robocza wypracuje wspólne podejście, tak by ujednolicić zakres i formę zbierania i raportowania danych na temat ESG. Pierwszym zadaniem grupy będzie analiza wymogów projektowanego właśnie aktu wykonawczego do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (2019/2088). Projekt wstępnie zakłada, że instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania 32 wskaźników dotyczących m.in. śladu węglowego, zużycia energii, relacji ze środowiskiem naturalnym, zużycia wody i odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów, wskaźników dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, ochrony sygnalistów, staranności w zakresie ochrony praw człowieka, w tym w łańcuchu dostaw, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Wskaźniki te będą dotyczyły danych pochodzących ze wszystkich spółek w portfelu inwestycyjnym. Instytucje finansowe będą miały bowiem obowiązek brania pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy przedstawianiu informacji o produktach finansowych oraz swojej polityce inwestycyjnej. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że instytucje finansowe będą wymagały od spółek dostarczenia odpowiednich danych już za rok 2021.

Grupa robocza, powołana przez SEG, ZBP, PIU i FSR, po opracowaniu standardów wymiany informacji o ESG skupi się na pozostałych przepisach z obszaru zrównoważonych finansów, które wymagają komunikacji pomiędzy emitentami a instytucjami finansowymi. Raportowanie kwestii związanych z ESG jest elementem europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Ma za zadanie skierowanie inwestycji w kierunku „zielonych” przedsiębiorstw przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.

(AM, źródło: PIU)