KNF: Pandemia niestraszna ubezpieczeniom

0
721

Mimo trudnego otoczenia związanego z pandemią Covid-19, polski rynek ubezpieczeń pozostaje stabilny i bezpieczny. Świadczą o tym stosunkowo niewielki spadek sprzedaży, rosnący zysk techniczny oraz wysoki poziom aktywów i rezerw – takie wnioski płyną z  „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2020 roku”, opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Według dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej nadzoru, w III kwartałach 2020 roku przychody zakładów ubezpieczeń wyniosły 61,56 mld zł. W ich strukturze dominowały: składka przypisana brutto (75,55% ogólnej wartości) i przychody z lokat (8,71%). Ogółem przychody zakładów ubezpieczeń były o 0,48 mld zł (0,78%) niższe od odnotowanych na koniec września 2019 r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów za 3 kwartały ub.r. wyniosła 46,51 mld zł i była o 0,98% niższa niż rok wcześniej.

Umowy grupowe rosną kosztem indywidualnych

W dziale I nastąpił spadek składki o 3,1%, do 15,39 mld zł. Zakłady życiowe zebrały 6,42 mld zł składek brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych oraz 8,97 mld zł z umów indywidualnych.  W stosunku do 3 kwartałów 2019 r. składka z „grupówek” wzrosła o 0,1 mld zł, a z polis indywidualnych zmniejszyła się o 0,6 mld zł. Wzrost składki grupowej wykazało 14 zakładów, zaś 10 odnotowało spadek przypisu z umów indywidualnych. Dziesięć spośród 24 zakładów działu I (identycznie jak przed rokiem) posiadało ponad 50% udział składki z ubezpieczeń grupowych w całym portfelu.

Z danych zebranych przez KNF wynika również, że na koniec września 2020 r. przypis z wpłat jednorazowych osiągnął poziom 2,6 mld zł (-0,82 mld zł r/r). Natomiast składka płacona okresowo zwiększyła się o 0,32 mld zł, do 12,79 mld zł. Spadek składki opłacanej jednorazowo w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wykazało 12 zakładów. Jedynie 4 towarzystwa życiowe posiadały przekraczający 50% udział składek jednorazowych w całym portfelu ubezpieczeń (6 przed rokiem).

Spada udział polis komunikacyjnych w portfelu

Z kolei towarzystwa majątkowe zebrały przez 3 kwartały minionego roku 31,11 mld zł – o 0,11% (0,03 mld zł) więcej niż na koniec września 2019 r. Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 11 grupach ubezpieczeń. Największy – o 0,25 mld zł (9,93%), do 2,81 mld zł w ubezpieczeniach grupy 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7). Siedem grup zanotowało natomiast spadek przypisu w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Największy z nich – 0,33 mld zł, czyli 2,93%, do 10,92 mld zł – miał miejsce w gr. 10 (OC komunikacyjne).

W ramach reasekuracji czynnej wysokość składki przypisanej brutto wyniosła 2,06 mld zł i była wyższa o 0,09 mld zł (4,43%) niż rok wcześniej.

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec III kwartału 2020 roku dominowała „komunikacja” (grupy 3 i 10), stanowiąca łącznie 59,64% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział gr. 10 wyniósł 37,58%, natomiast gr. 3 – 22,06%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się o 1,04 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wyższe koszty, ale i wyższy zysk techniczny

Łączne koszty rynku ubezpieczeń na dzień 30 września ubiegłego roku wyniosły 56,34 mld zł – o 0,29 mld zł (0,52%) więcej niż po 3 kwartałach 2019 r. W ich strukturze dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,26% ogólnej wartości kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (22,73%). W okresie objętym raportem wypłacono w ujęciu brutto 29,44 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. Wartość ta zmniejszyła się r/r o 1,23 mld zł (4%). Autorzy raportu tłumaczą tę obniżkę efektem spadku wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie.

Na koniec 3 kwartałów 2020 roku wynik techniczny zakładów ubezpieczeń wyniósł 5,08 mld zł, co oznacza wzrost o 9% r/r. Na lepszą rentowność techniczną całego sektora wpłynęła poprawa wskaźnika zarówno  w dziale I (2,72 mld zł, +6,94% r/r), jak i w dziale II (11,47%, do 2,36 mld zł).

Zyski, aktywa, kapitał

Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń na dzień 30 września 2020 roku wyniósł 5,21 mld zł i spadł o 13% względem tego samego okresu 2019 r . W dziale I zysk netto uplasował się na poziomie 2,18 mld zł (+5,54% r/r), natomiast w dziale II osiągnął wartość 3,04 mld zł (-22,72% r/r).

Na koniec 3 kwartałów 2020 r. wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 199,62 mld zł, z czego 93,3 mld zł stanowiły aktywa sektora życiowego, natomiast 106,32 mld zł – majątkowego. Wzrost aktywów odnotowano jedynie w zakładach non-life (+6,23%).

Z kolei wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów rachunkowości zakładów ubezpieczeń wyniosła 148,4 mld zł (76 mld zł dział I, 72,4 mld zł dział II).

Na dzień 30 września 2020 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji – 27 zakładów ubezpieczeń na życie i 32 majątkowe oraz 1 zakład reasekuracji.

Sprawozdania finansowe i statystyczne przekazało 58 zakładów, w tym 25 działu I i 33 działu II.

Na krajowym rynku ubezpieczeń przeważa kapitał zagraniczny i jako dominujący występuje w 17 zakładach działu I oraz w 20 zakładach działu II. Wskaźniki wypłacalności większości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji pozostawały na wysokim, bezpiecznym poziomie.

AMnews@gu.home.pl

(źródło: KNF)