Kultura organizacji warunkiem odniesienia sukcesu

0
214

Wśród kadry kierowniczej wiodących firm inwestycyjnych będących uczestnikami sondażu „Power of Culture” przeprowadzonego przez Instytut Thinking Ahead 89% uważa, że kultura organizacyjna ma większy wpływ na wyniki organizacji niż strategia biznesowa.

– Dobitnie potwierdza to (wyniki sondażu – AM) naszą tezę, że silny nacisk na kulturę organizacyjną, w połączeniu z jasno sprecyzowaną wizją, jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu przez organizację – mówi Roger Urwin, współzałożyciel Instytutu Thinking Ahead, który powstał na bazie spółki Thinking Ahead Group Willis Towers Watson Investments. – Skutecznie nakreślona wizja oraz aktywne zarządzanie kulturą ogromnie przybrało w ostatnim czasie na znaczeniu, zwłaszcza wśród wiodących organizacji inwestycyjnych, których liderzy dostrzegają kluczową rolę tych elementów w zwiększaniu rozpoznawalności i odporności firmy.

80% respondentów uważa, że w czasie kryzysu związanego z Covid-19 więcej uwagi poświęcano kulturze organizacyjnej. Obszary kultury zidentyfikowane jako wymagające największych nakładów pracy to różnorodność i integracja (92%), ludzie i praca zespołowa (79%) oraz innowacje (62%).

Opublikowana wraz z wynikami sondażu „Biała Księga Instytutu” podkreśla zaangażowanie kierownictwa w podnoszenie i aktywne kształtowanie kultury organizacyjnej jako najważniejszy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej i generowania zrównoważonych wyników biznesowych. Wskazuje ona również na względy kulturowe, na których opierają się liderzy podczas budowania swojej propozycji wartości, w tym:

  • spojrzenie poza horyzont bieżących wyników biznesowych i zwrócenie dostatecznej uwagi na długofalową wizję organizacji,
  • zrozumienie i docenienie wartości tzw. czynników miękkich lub niematerialnych,
  • rozwijanie języka, faktów i narzędzi niezbędnych do komunikacji w zakresie kultury.

– Panuje obecnie bardzo trudny okres dla liderów branży, być może najtrudniejszy w skali całego pokolenia – wyjaśnia Roger Urwin. – Mimo to uważamy, że organizacje, które poświęcają proporcjonalnie więcej czasu i uwagi rozwojowi kultury, będą w efekcie bardziej odporne, szczególnie jeśli zastosują dashboardy do monitorowania postępów. Ponadto największy zwrot z czasu zainwestowanego w kulturę wydaje się wynikać z zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w refleksję, nad tym, jak kultura przekłada się na ich obszar, a następnie zwiększenia wagi kultury w przeglądach zarządzania efektywnością i w wynagrodzeniach motywacyjnych. Wreszcie, liderzy wyższego szczebla mają możliwość kreowania kultury za pomocą własnego przykładu.

Biała księga zawiera również przykłady najlepszych praktyk w zakresie wizji i kultury, a także takich, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju branży, poprawy jej odporności i wyników dla wszystkich zainteresowanych stron.

Instytut Thinking Ahead będzie kontynuował swoje badania nad kulturą organizacyjną ze szczególnym uwzględnieniem trzech obszarów: rozszerzenia pola zainteresowania o organizacje inwestycyjne, które wcześniej nie dostrzegały korzyści płynących z aktywnego zarządzania kulturą, w szczególności o właścicieli aktywów; zbadania powiązań między nowymi modelami biznesowymi, innowacjami i kulturą, oraz głębszego zrozumienia zależności między kulturą, wizją, różnorodnością i integracją społeczną oraz zrównoważonym rozwojem.

– Powyższa lista odzwierciedla skalę wyzwań stojących przed liderami inwestycji i dowodzi, że obszary „miękkie” – jak zarządzanie kulturą – w rzeczywistości należą do najtwardszych orzechów do zgryzienia – dodaje Roger Urwin.

O sondażu:

Instytut Thinking Ahead przeprowadził sondaż w dniu 22 września 2020 r. W badaniu wzięło udział 27 decydentów z 15 organizacji inwestycyjnych z całego świata, które zarządzają aktywami o łącznej wartości ponad 8,5 bln USD.

(AM, źródło: WTW)