PIU: Podsumowania i prognozy dla „komunikacji”

0
337

Monika Chłopik i Łukasz Kulisiewicz, eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń, podsumowali mijający rok w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Pokusili się też o prognozę na kolejne 12 miesięcy.

Do najważniejszych komunikacyjnych akcentów tego roku Łukasz Kulisiewicz zaliczył zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, których efektem był istotny spadek liczby wypadków z udziałem pieszych na pasach. Wskazał też, że rynek nie doczekał się uregulowania kwestii zadośćuczynień za szkody na osobie. Za to KNF rozpoczęła konsultacje publiczne projektu nowych rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. „Lektura tych propozycji każe się zastanowić, jaki pomysł na doregulowanie rynku odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych ma nadzór. Z jednej strony widzimy chęć podwyższania kosztorysów, a z drugiej wskazanie na odpowiedzialność ubezpieczyciela za organizację procesu likwidacji szkody włącznie z usługami dodatkowymi na życzenie klienta. To się niestety wyklucza. Poszkodowani nie będą wybierali kompleksowej obsługi przez ubezpieczycieli, gdy do wyboru będzie napompowany kosztorys. A z tym wiążą się naprawy bez gwarancji jakości i szara strefa” – uważa ekspert.

Z kolei Monika Chłopik do najważniejszych akcentów roku zaliczyła przyjętą 24 listopada przez Parlament Europejski i Radę Europejską dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. 2 grudnia została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Do 23 grudnia 2023 r. państwa członkowskie mają przyjąć i opublikować przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy. „W związku z tym należy spodziewać się, że w 2022 r. w Ministerstwie Finansów rozpoczną się prace nad zmianami do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mające na celu nie tylko implementację przepisów dyrektywy do prawa polskiego, ale także szerszego przeglądu tej ustawy i aktualizacji jej zapisów stosownie do wniosków wynikających z codziennej praktyki zakładów ubezpieczeń” – przewiduje ekspertka.

Innym ważnym akcentem było przyjęcie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nowa regulacja zawiera również zgłaszany od dawna przez PIU postulat udostępnienia ubezpieczycielom informacji o mandatach i punktach karnych.

„Celem udostępnienia tych informacji jest ich wykorzystanie w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego przy zawarciu umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Więcej informacji pozwoli na lepszą indywidualizację składek. I to pozytywne wyzwanie dla zakładów” – podkreśla Monika Chłopik.

Eksperci PIU przewidują, że poza rozpoczęciem prac nad zmianami do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK należy się także spodziewać zmian do przepisów karnych, których celem będzie wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najpoważniejszymi przestępstwami, w tym  przestępstwami drogowymi popełnianymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Natomiast zmieniające się od 1 stycznia 2022 r. przepisy dotyczące wykupu pojazdu z leasingu mogą wpłynąć na preferencje przedsiębiorców odnośnie do formy finansowania pojazdu – atrakcyjniejszy może się okazać najem długoterminowy niż leasing.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/podsumowanie-2021-r-w-ubezpieczeniach-komunikacyjnych-nie-ma-nudy/

(AM, źródło: PIU)