Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zastępcę szefa KNF ds. ubezpieczeń

0
107

5 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Proponowana regulacja wprowadza m.in. trzeciego zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Akt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych. Niezależnie od zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem UE, ustawa przewiduje w art. 14 pkt 2 m.in. rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego. Ma to się przyczynić do równomiernego i proporcjonalnego podziału obowiązków zastępców między trzy podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

„To realizacja zapowiedzi usprawnienia naszych działań zmierzających do lepszej ochrony uczestników rynku finansowego” – skomentował na Twitterze Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Wprowadzenie trzeciego zastępcy przewodniczącego Komisji jest konsekwencją zwiększania zakresu zadań i kompetencji nadzoru. „Przy obecnych rozwiązaniach ustawowych Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego kieruje Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przy pomocy dwóch Zastępców. Nie pozwala to dokonać równomiernego i proporcjonalnego podziału zakresu obowiązków pomiędzy trzy podstawowe sektory rynku finansowego: rynek bankowy, rynek ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy. Zakres regulacji, zwłaszcza wynikających z prawa Unii Europejskiej, i poziom ich skomplikowania tworzy zupełnie nowe obszary zadaniowe. Także rosnący poziom ryzyka dla klientów na rynku finansowym powoduje, że dla każdego z sektorów potrzebny jest stały organizacyjny nadzór. Zadań tych nie może pełnić Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ze względu na inny charakter jego obowiązków, zarówno zewnętrznych, jak i związanych z kierowaniem dużą organizacją, jaką jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – tu konieczne jest bowiem rozwijanie takich funkcji jak compliance i audyt wewnętrzny. Rolą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powinno być w większym stopniu koordynowanie zagadnień międzysektorowych i dbanie o spójność polityki nadzorczej, a także rozwój strategicznych obszarów, takich jak Fintech czy problemy cyberbezpieczeństwa, a nie szczegółowe zaangażowanie w problemy jednego z sektorów” – tłumaczyło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Konsekwencją poszerzenia składu osobowego KNF jest regulacja zawarta w art. 14 pkt 3, przewidująca odpowiednie podniesienie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał – z czterech do pięciu osób wchodzących w skład Komisji.

Ustawa będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: prezydent.pl, gu.com.pl)