KNF: Rynek ubezpieczeń w pierwszej połowie roku

0
286

Na koniec pierwszej połowy obecnego roku wartość aktywów sektora ubezpieczeń zmniejszyła się o 3,62 mld zł, do poziomu 193,02 mld zł, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (196,64 mld zł) – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2019 roku”.

W I poł. tego roku zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 43,43 mld zł. W strukturze przychodów dominowały: składka przypisana brutto (74,01% przychodów ogółem) i przychody z lokat (9,95% przychodów ogółem, a wraz z niezrealizowanymi zyskami z lokat prawie 16,61% przychodów ogółem). Ogółem przychody ubezpieczycieli były o 1,66 mld zł (3,97%) większe niż w I półroczu ub.r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów za pierwszych sześć miesięcy 2019 r. wyniosła 16,35 mld zł i była o 0,61% (0,10 mld zł) wyższa niż rok wcześniej.

Na koniec czerwca składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 32,15 mld zł i była o 0,07% wyższa niż rok wcześniej. Towarzystwa życiowe zebrały z tytułu ubezpieczeń grupowych 4,19 mld zł oraz 6,4 mld zł z indywidualnych. W stosunku do I półrocza 2018 r. składka z tytułu ubezpieczeń grupowych wzrosła o 0,02 mld zł, a z ubezpieczeń indywidualnych zmniejszyła się o 0,57 mld zł. Wzrost składki grupowej w badanym okresie wykazało 13 zakładów ubezpieczeń na życie, a spadek składki indywidualnej był udziałem 14 towarzystw.

8 spośród 26 firm z działu I posiadało przekraczający 50% udział składki z umów grupowych w całym portfelu. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych osiągnęła poziom 2,31 mld zł (-0,63 mld zł r/r), natomiast składka płacona okresowo wyniosła 8,28 mld zł (+0,08 mld zł r/r). Spadek składki jednorazowej r/r wykazało 14 zakładów. 6 towarzystw posiadało przekraczający 50% udział składek jednorazowych w całym portfelu (7 przed rokiem).

Z kolei towarzystwa majątkowe zebrały 21,55 mld zł – o 2,71% (0,57 mld zł) więcej niż przed rokiem. Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 13 grupach ubezpieczeń. Największy – o 0,19 mld zł (4,54%), do 4,41 mld zł w ubezpieczeniach grupy 3 (AC). W porównaniu z I półroczem 2018 r. pięć grup zanotowało spadek składki. Największy z nich – 0,08 mld zł – miał miejsce w gr. 10 (OC komunikacyjne).

W ramach reasekuracji czynnej wysokość składki przypisanej brutto wyniosła 1,62 mld zł i była wyższa o 0,03 mld zł niż rok wcześniej.

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec I półrocza 2019 roku dominowała „komunikacja” (grupa 3 i 10), stanowiąca łącznie 60,33% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział gr. 10 wyniósł 38,2%, natomiast gr. 3 – 22,13%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się o 1,07 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie II kwartałów 2019 roku wyniosły 39,34 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,26%). W I poł. tego roku wypłacono w ujęciu brutto 20,56 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość ta zmniejszyła się o 0,19 mld zł, czyli o 0,89%.

Na koniec I kwartału 2019 r. wartość aktywów sektora ubezpieczeń, wyliczonych przy zastosowaniu metod wyceny stosowanych dla celów wypłacalności, wyniosła 197,45 mld zł. Wartość ta zmniejszyła się o 1 mld zł w stosunku do I kwartału 2018 r. 21 zakładów ubezpieczeń działu I oraz 20 zakładów ubezpieczeń działu II posiadało wskaźniki wypłacalności powyżej 175%.

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2019 r. wyniosła 193,02 mld zł, w tym w dziale I: 94,76 mld zł, a w dziale II: 98,26 mld zł. W stosunku do I półrocza 2018 r. wzrost aktywów odnotowano jedynie w zakładach działu II (+2,22%). Kapitały własne wyniosły 35,86 mld zł. W I półroczu 2019 r. wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów rachunkowości zakładów ubezpieczeń wyniosła 149,26 mld zł.

Wskaźniki wypłacalności odnoszące się do minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w skali całego sektora ubezpieczeń, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., kształtowały się na poziomie: 701,35% w przypadku minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz 245,75% w przypadku kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. oba wskaźniki wypłacalności zmniejszyły się: wskaźnik odnoszący się do SCR o 21 p.p., zaś wskaźnik odnoszący się do MCR o 56 p.p. Współczynnik wypłacalności wyznaczony jako stosunek odpowiednich dopuszczonych środków własnych ponad wymóg kapitałowy na dzień 30 czerwca 2019 r. dla działu I wyniósł 322,11%, a dla działu II – 213,29%.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. 21 zakładów ubezpieczeń działu I oraz 21 zakładów ubezpieczeń działu II posiadało wskaźniki wypłacalności powyżej 175%.

Na koniec I półrocza 2019 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń – 26 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 33 zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz jeden zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność w analizowanym okresie.

Cały raport jest dostępny pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/…

AM, news@gu.com.pl

(źródło: KNF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here