Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną UOKiK w sprawie klauzul abuzywnych

0
244

10 września Sąd Najwyższy (SN) potwierdził aktualność wniosków, jakie dotychczas płynęły z jego orzecznictwa dotyczącego prawomocności materialnej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Oznacza to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do tzw. rejestru klauzul abuzywnych, ale jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy – informuje beinsured.pl.

Sprawa dotyczyła kary finansowej nałożonej przez Urząd na jednego z ubezpieczycieli. Wskutek jego odwołania Sąd Apelacyjny w Warszawie w znacznej części uchylił karę, wskazując m.in. na brak tzw. skutku prawomocności rozszerzonej klauzul wpisanych do rejestru postanowień uznanych za niedozwolone. Prezes UOKiK wywiódł skargę kasacyjną do SN. Ten jednak nie podzielił zarzutów kasacyjnych, uznając za zasadne stanowisko zakładu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał na możliwość wystąpienia sytuacji, w której klauzula wpisana do rejestru, znajdująca się w określonym wzorcu stosowanym przez jednego przedsiębiorcę, niekoniecznie będzie uznana za abuzywną w ocenionym jako całość wzorcu stosowanym przez innego przedsiębiorcę. SN ocenił też, że do ukarania podmiotu nie wystarczy sama literalna zbieżność stosowanej przez niego klauzuli z tą znajdującą się już w rejestrze, ale uznanie praktyki za niedozwoloną musi być efektem przeprowadzonego postępowania administracyjnego po wysłuchaniu argumentacji przedsiębiorcy.

Sygnatura akt I NSK 54/18.

Więcej:

http://www.beinsured.pl/…

(AM, źródło: beinsured.pl)