Sejm poparł ściślejszy nadzór nad zakładami zagranicznymi

0
404

21 stycznia Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Proponowana regulacja dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Nowe przepisy mają na celu m.in. wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a w konsekwencji zapewnienie efektywniejszej ochrony klientów ubezpieczycieli zagranicznych.

Za przyjęciem noweli głosowało 435 posłów, 11 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Implementuje ona do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych.

Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Dotychczas uzyskiwali oni zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach udzielanie zezwoleń oraz nadzór zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku, nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi.

Ściślejszy nadzór nad zagranicznymi zakładami

Nowe regulacje zobowiązują też Komisję Nadzoru Finansowego do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach z nią związanych. Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność KNF w tym zakresie będą platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze innych państw członkowskich UE albo EIOPA.

Zabezpieczenie klientów dotkniętych brexitem

Projektowane przepisy przewidują też uregulowanie nieprzerwanego wykonywania przez zakłady ubezpieczeń czy reasekuracji mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, trwających umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

***

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl