Udziałowcy PZU SA dzielą zysk spółki

0
351

Dziś odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA. Wśród głównych punktów obrad akcjonariuszy będzie podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku oraz zmian kadrowych w składzie rady nadzorczej.

We wniosku do ZWZ popartym przez radę nadzorczą zarząd ubezpieczyciela zarekomendował sposób podziału zysku netto PZU SA za lata 2021 i 2020. Jest to ok. 2,98 mld zł, z czego 2,03 mld zł to zysk za rok 2021, natomiast 949,87 mln zł pochodzi z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2020. Środki miałyby być rozdysponowane w następujący sposób:

  • Nieco ponad 1675 mln zł, tj. 1,94 zł na akcję, miałoby trafić na wypłatę dywidendy.
  • 6,98 mln zł zasiliłoby Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Około 1,3 mld zł zostałoby przeznaczone na kapitał zapasowy.

Rekomendacja zarządu przewiduje, że dniem dywidendy byłby 29 września, a data wypłaty przypadałaby na 20 października. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024 oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2022 r. z dnia 9 grudnia 2021 r.

Oprócz standardowych decyzji dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zgromadzenie zajmie się również kwestią udzielenia absolutorium, odwołania jednego z członków rady nadzorczej ubezpieczyciela oraz powołania jego następcy. W związku z dokonaniem przez zgromadzenie zmian w składzie RN udziałowcy mają też przyjąć uchwałę o stwierdzeniu odpowiedzialności zbiorowej organu.

Ponadto ZWZ ma rozpatrzyć sprawozdania zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok.

(AM)