Regulamin

Regulamin sklepu internetowego (www.gu.com.pl) obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 roku.

§ 1
Dane Sklepu

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.gu.com.pl jest Agencja Wydawniczo-Promocyjna OPOKA Bożena M. Dołęgowska-Wysocka z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 22 lok. 7, REGON: 015031954, NIP: 5260012698 (dalej także: „Sklep”).
 2. W sprawach związanych z zamówieniem kupujący może się kontaktować z od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerem telefonu +48 666 399 566 lub pod adresem e-mail: ilona.twardowska@gu.home.pl.

§ 2
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Aby móc korzystać z czasopisma w wersji elektronicznej lub dostępu do serwisu internetowego niezbędne jest połączenie internetowe oraz program Adobe Reader.

§ 3
Zawarcie umowy

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zakupu jednorazowego, włącznie z wciśnięciem przycisku oznaczonego „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w przypadku skorzystania z płatności online za pośrednictwem przelewy24 lub „ZAMAWIAM” w przypadku wpłaty przelewem bankowym lub pocztowym na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez kupującego e-maila z potwierdzeniem zawarcia umowy (przyjęcie oferty).
 3. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w Sklepie, Sklep może nie przyjąć zamówienia lub odstąpić od zawartej umowy, w terminie trzech dni roboczych od złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 4
Termin płatności i sposoby płatności

 1. Klient jest zobowiązany do płatności maksymalnie w terminie 7 dni od zawarcia umowy („Płatność Jednorazowa”).
 2. Jeżeli Umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, zapłata następuje na podstawie faktury lub proformy wystawionej przez Sklep, przelewem na wskazane w niej konto bankowe. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru faktury lub proformy.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewy24 („Płatność przelewy24”), w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub systemu Blik, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej przelewy24. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem Tpay („Płatność Tpay”), w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub systemu Blik, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem dokonywania płatności (https://tpay.com/dla-platnika) oraz Informacją dla konsumentów (https://tpay.com/dla-platnika). W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357.

§ 5
Dostawa

 1. W przypadku zamówienia prenumeraty:
  1. wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu umowy, zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie;
  2. prenumerata zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. kupujący nie ponosi kosztu dostawy.
 2. W przypadku zamówienia pojedynczych wydań czasopism:
  1. wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu umowy oraz otrzymaniu przez Sklep płatności za zamówienie, zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie;
  2. wydanie pojedyncze zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. kupujący nie ponosi kosztu dostawy.
 3. W przypadku zamówienia prenumeraty elektronicznej kupujący otrzymuje e-mail z linkiem do pobrania wersji w formacie .pdf na wskazany adres e-mailowy, zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie;

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – części rzeczy,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem Agencja Wydawniczo-Promocyjna OPOKA, ul. Bracka 3 lok. 4, 00-373 Warszawa lub pod adresem elektronicznym ilona.twardowska@gu.home.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia rzeczy do klienta, ale tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w sklepie. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi klient. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zamawiając usługę (np. dostęp do serwisu), klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi także w odniesieniu do pozostałych umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7
Reklamacja

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
 2. Niezależnie od prawa do odstąpienia, o którym mowa w § 6, Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 3. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien:
  1. przesłać pocztą tradycyjną pod adresem Agencji Wydawniczo-Promocyjnej OPOKA, ul. Bracka 3 lok. 4, 00-501 Warszawa lub elektroniczną na adres ilona.twardowska@gu.home.pl oświadczenie zawierające rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny);
  2. przesłać pod adresem Agencji Wydawniczo-Promocyjnej OPOKA, ul. Bracka 3 lok. 4, 00-501 Warszawa wadliwą rzecz; w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
 4. Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 8
Gwarancja

 1. Sprzedawane w Sklepie towary ze względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji. Jeżeli jednak na towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 2. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 9
Promocje

Sklep może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów na stronie www.gu.com.pl ustalane są indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach sklepu.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Agencja Wydawniczo-Promocyjna OPOKA, ul. Nowy Świat 22 lok. 7, 00-373 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających www.gu.com.pl będą przetwarzane przez Agencję Wydawniczo-Promocyjną OPOKA, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Agencję Wydawniczo-Promocyjną OPOKA oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w sklepie www.gu.com.pl.
 4. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, od Agencji Wydawniczo-Promocyjnej OPOKA lub jej partnerów handlowych.
 5. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
 7. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane zostawione w sklepie internetowym www.gu.com.pl zostaną przekazane do Agencji Wydawniczo-Promocyjnej OPOKA, która jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego.
 9. W przypadku Płatności przelewy24, administratorem danych osobowych jest równocześnie DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. Dane będą przetwarzane w celu obsługi płatności.

§ 12
Dodatkowe informacje

 1. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 2. Sklep nie zapewnia usług posprzedażnych.
 3. Sklep nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Załącznik 1 :
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:
  Agencja Wydawniczo-Promocyjna OPOKA, ul. Bracka 3 lok. 4, 00-501 Warszawa
  Ilona.twardowska@gu.home.pl
 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
  • Data zawarcia umowy/odbioru
  • Imię i nazwisko konsumenta(- ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data