Grupa PZU: Skutki pandemii zaciążyły na kwartalnym zysku

0
747

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były niełatwym okresem dla Grupy PZU. Wyraźnemu wzrostowi przypisu składki – szczególnie udane pod tym względem były pierwsze dwa miesiące roku, kiedy zarówno w oddziałach, jak i w sieci agentów własnych Grupa PZU przekroczyła zaplanowane poziomy sprzedaży – towarzyszył bowiem znaczący spadek wyniku finansowego netto ubezpieczyciela.

Przy rosnących przychodach Grupa PZU osiągnęła dobre wskaźniki w biznesie ubezpieczeniowym. Wynik na ubezpieczeniach na życie wzrósł o 29% r/r, a wynik na ubezpieczeniach majątkowych o 12% r/r. 

– Pozycja stabilnego lidera rynku uodparnia PZU na nieprzewidziane zdarzenia. Daje to dobre perspektywy na przyszłość, o czym świadczy wysoka sprzedaż i rentowność ubezpieczeń. Towarzyszy temu znaczący przyrost marży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz wysoka rentowność ubezpieczeń w segmencie majątkowym w Polsce. Tu wskaźnik mieszany wyniósł 87,4% i był o 4,6 p.p lepszy od założonego w strategii – mówi Beata Kozłowska-Chyła, pełniąca obowiązki prezesa zarządu PZU SA. – Marża operacyjna w kluczowych dla PZU ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 roku niespotykany dla pierwszego kwartału poziom 22,4%. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych – zaznacza.

Sprzedaż rośnie w obu działach

W I kwartale 2020 r. przypis składki Grupy PZU osiągnął poziom 6097 mln zł. Był to rezultat o 3,32% wyższy od odnotowanego rok wcześniej (5901 mln zł). Wzrost był zasługą poprawy rezultatów w obu sektorach działalności. Motorami wzrostu składki przypisanej były ubezpieczenia pozakomunikacyjne (+12% r/r, czterokrotnie więcej, niż miało to miejsce w I kw. 2019 r.) oraz indywidualne ubezpieczenia ochronne (+27% r/r). Biznes życiowy wzrósł o 6% r/r, do poziomu 2,2 mld zł. Wzrost sprzedaży osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej.

 – Jesteśmy liderem wzrostu sprzedaży nie tylko w ubezpieczeniach grupowych, ale również w ubezpieczeniach indywidualnych. Szczególnie w okresie zwiększonej niepewności klienci zwracają się ku narodowemu ubezpieczycielowi, który gwarantuje stabilną ochronę i zapewnia bezpieczeństwo – podkreśla Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie. Grupa zanotowała również istotny wzrost nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym. Pierwszy kwartał był udany także dla PZU Zdrowie. Wzrost sprzedaży przekroczył 40%.

Z kolei w biznesie majątkowym składka zwiększyła się o 2% r/r, do 3,4 mld zł (w I kw. 2019 r. wskaźnik wzrostu r/r uplasował się na poziomie 0,4%).

– Na uwagę zasługuje fakt rosnącego poziomu wznowień w naszym portfelu ubezpieczeń majątkowych. W czasach niepewności i zmienności klienci chętnie pozostają u sprawdzonego partnera, jakim jest PZU i współpracujący z PZU agenci – mówi Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU SA.

Banki pociągnęły w dół zysk netto

Wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 1856 mln zł. Rok wcześniej wyniósł on 3018 mln zł (-38,5% r/r).

 – Mimo znacznych przecen na rynkach finansowych rentowność na portfelu głównym PZU osiągnęła poziom 3,5% i była wyższa od stopy wolnej od ryzyka o 186 punktów bazowych – zauważa Tomasz Kulik, wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU. – Sposób zarządzania aktywami i osiągane stopy zwrotu doceniają również inni klienci TFI PZU, które jako jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku, odnotowało napływ aktywów netto w I kwartale 2020 roku, podczas gdy w skali całego rynku odpływy wyniosły prawie 19 mld zł – zaznacza.

W I kwartale 2020 r. Grupa PZU osiągnęła wynik netto na poziomie 805 mln zł (z wyłączeniem zdarzeń związanych z COVID-19 oraz odpisu wartości firmy) wobec 747 mln zł rok wcześniej (+8% r/r). Jednocześnie zakład zwrócił uwagę, że sektor bankowy w Polsce już pod koniec marca 2020 r. odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w Grupie PZU. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy. Ponadto utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w  Pekao. Powyższe czynniki, a dodatkowo niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości, przełożyły się na kwartalny księgowy zysk netto Grupy PZU w kwocie 116 mln zł (przypisywany akcjonariuszom jednostki dominującej). W sumie wynik finansowy netto zakładu uplasował się na poziomie 289 mln zł – o 71,44% niższym od ubiegłorocznego (1012 mln zł).

Wysokie wskaźniki wypłacalności

Przez pierwsze trzy miesiące 2020 roku PZU wypłacił 3281 mln zł odszkodowań i świadczeń. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (3958 mln zł) suma wypłat spadła o 17,11%.

Rentowność kapitałów własnych, bez zdarzeń jednorazowych, wyniosła 19,5%. Wskaźniki wypłacalności Solvency II na koniec 2019 roku, sięgające dla Grupy PZU 245%, dla PZU SA 267% a dla PZU Życie 463%, są jednymi z najwyższych wśród europejskich ubezpieczycieli.

Szerokie wsparcie w walce z koronawirusem

W I kwartale obecnego roku Grupa PZU zaangażowała się też w walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Firma przeznaczyła na ten cel ponad 20 mln zł. Z puli tej został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej oraz 200 aut do transportu próbek do badań laboratoryjnych. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. Ponadto z początkiem marca PZU uruchomił bezpłatne telekonsultacje medyczne dla wszystkich Polaków, zaoferował swoim klientom bezpłatną pomoc prawną, oferującą wsparcie w zakresie prawa pracy i korzystania z rządowej „tarczy antykryzysowej”, zaś dla pracowników służby zdrowia dodatkowo bezpłatną pomoc psychologiczną. Ponadto grupa wprowadziła możliwość telefonicznego zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Reakcja na zagrożenie związane z pandemią Covid-19 poprzez przestawienie się na oferowanie usług w kanałach zdalnych spowodowała wzrost użytkowników platformy MojePZU o 32% w ciągu niespełna dwóch miesięcy, transakcyjności agentów na mojePZU o 455% oraz zwiększenie liczby usług telemedycznych PZU Zdrowie o 76%.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here