Akcjonariusze PZU SA zdecydują 7 czerwca o podziale zysku spółki

0
700

10 maja rada nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła wniosek zarządu ubezpieczyciela dotyczący podziału zysku oraz zarekomendowała go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki. ZWZ PZU SA odbędzie się 7 czerwca.

Wniosek zarządu zakładu dotyczył podziału zysku netto spółki za ubiegły rok w wysokości 1,64 mld zł, powiększonego o kwotę 1,29 mld zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2021 r.

Łączna kwota wynosząca 2,93 mld zł miałaby zostać podzielona w następujący sposób:

  • 2,07 mld zł zostałoby przeznaczone na wypłatę dywidendy;
  • 6,7 mln zł trafiłoby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • 853,61 mln zł zasiliłoby kapitał zapasowy.

Zaproponowanym dniem dywidendy jest 7 września, natomiast datą jej wypłaty – 28 września 2023 r. Te daty zyskały również akceptację RN PZU SA.

Z kolei 11 maja spółka poinformowała o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA na dzień 7 czerwca. W porządku obrad, oprócz głosowania nad wnioskiem w sprawie podziału zysku, znalazły się punkty dotyczące m.in. rozpatrzenia sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, udzielenia absolutoriów członkom obu organów i zasad ich wynagradzania, powołania członków RN PZU SA nowej kadencji oraz zmian statutu PZU SA.

(AM, źródło: PZU)