Aktywa bałtyckich spółek pod zarządem TFI PZU

0
864

TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł. Towarzystwo pozyskało bowiem trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych należących do Grupy PZU: UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta”.

– Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń strategii Grupy PZU na lata 2021–2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne.

TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek, korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego.

– Dzięki przejęciu zarządzania litewskimi i łotewskimi aktywami, dzielimy się wiedzą i know- how wewnątrz Grupy PZU. Nasze spółki zagraniczne otrzymały dostęp do najwyższej klasy narzędzi i ekspertów inwestycyjnych. Stało się to też impulsem do ujednolicenia standardów i procedur, dzięki czemu zarządzanie portfelami stanie się łatwiejsze w przyszłości – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

– Zarządzanie portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez Grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – mówi Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU.

(AM, źródło: PZU)