Allianz zapłaci blisko 7,5 mln zł w ramach ugody z PWC „Odra”

0
2690

Po dwóch latach ugodą zakończył się spór pomiędzy Przedsiębiorstwem Wyrobów Cukierniczych „Odra”, spółką zależną ZPC Otmuchów, a jednym z byłych menedżerów oraz TUiR Allianz Polska. W ramach ugody ten ostatni wypłaci ok. 7,4 mln zł, co wyczerpie wszelkie roszczenia.

Spór rozpoczął się od uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PWC „Odra” z 23 grudnia 2021 r. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa, czego efektem było skuteczne złożenie przez spółkę do Sądu Okręgowego w Opolu pozwu o zapłatę przeciwko menedżerowi oraz ubezpieczycielowi. PWC „Odra” wniosło o zasądzenie od pozwanych ok. 27,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku, oraz o zasądzenie od byłego prezesa ok. 7,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. Roszczenie zostało skierowane z tytułu wyrządzenia szkody spółce i jej właścicielowi przy sprawowaniu zarządu w okresie 2018–2019 związanej z prowadzeniem nieprawidłowej – w ocenie powoda – polityki cenowej.

24 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Opolu zatwierdził ugodę pomiędzy stronami. Zgodnie z nią Allianz zobowiązał się do zapłaty na rzecz PWC „Odra” w terminie 14 dni ok. 7,4 mln zł, która to płatność definitywne kończy spór sądowy pomiędzy PWC „Odra” oraz oboma pozwanymi w przedmiotowej sprawie. Ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron w tej sprawie, a strony zgodnie oświadczyły, że nie mają względem siebie żadnych innych wymagalnych ani niewymagalnych roszczeń.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl