AM Best: W stronę zrównoważonych ubezpieczeń

0
417

Agencja ratingowa AM Best została sygnatariuszem Zasad Zrównoważonych Ubezpieczeń (Principles for Sustainable Insurance) w ramach ONZ-owskiego Programu Środowiskowego (UNEP).

Jak podkreśla AM Best, branża ubezpieczeniowa odgrywa ważna rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Co więcej, zarządzanie kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG) wzmocni wkład branży ubezpieczeniowej w budowanie odpornego, inkluzywnego i zrównoważonego społeczeństwa, a członkostwo agencji w PSI jest znaczącym krokiem w tym kierunku.

PSI jest największą inicjatywą współpracy miedzy ONZ a branżą ubezpieczeniową. Oznacza uwzględnienie w podejmowaniu decyzji kwestii środowiskowych, społecznych i ładu, istotnych dla działalności ubezpieczeniowej, a także współpracę z klientami i partnerami biznesowymi w celu podnoszenia świadomości tych kwestii, zarządzania ryzykiem i wypracowywania rozwiązań, współpracę z rządami państw, prawodawcami i innymi interesariuszami w celu promowania tych kwestii w społeczeństwie oraz odpowiedzialne i transparentne, regularne publiczne ujawnianie postępów we wdrażaniu powyższych zasad.

Ponad 140 firm na całym świecie przyjęło cztery Zasady Zrównoważonych Ubezpieczeń, w tym ubezpieczyciele reprezentujący ponad 25% światowego wolumenu składek ubezpieczeniowych i 14 bln dol. aktywów w zarządzaniu. Zasady zaliczają się do kryteriów indeksu Dow Jones Sustainability i FTSE4Good dla branży ubezpieczeniowej. Ze strony AM Best jako największej agencji ratingowej specjalizującej się w branży ubezpieczeniowej przystąpienie do PSI jest czytelnym i silnym sygnałem, że zrównoważony rozwój liczy się w branży ubezpieczeniowej.

(AC, źródło: Insurance Journal)