Banki i ubezpieczyciele w polityce klimatycznej

0
819

W kolejnej polskiej edycji raportu EY Global Climate Risk Disclosure Barometer zaprezentowano stan informowania o kwestiach klimatycznych przez liderów naszej gospodarki.

Przeanalizowano niemalże 60 raportów największych spółek notowanych na warszawskiej GPW, w tym z sektora banki i ubezpieczyciele, należących do najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Oceniono sposób ujawniania informacji zgodnych z Rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Jak zauważają autorzy raportu, łagodzenie zmian klimatu jest najważniejszą potrzebą naszego pokolenia, a ograniczanie jego skutków i adaptacja gospodarki oraz przedsiębiorstw do zmian klimatycznych jest nowym, kluczowym obszarem zarządzania strategicznego. Duża w tym rola przypada sektorowi finansowemu – bankom i ubezpieczycielom.

Zgodnie z powszechnie stosowaną zasadą podwójnej istotności w relacji biznes – klimat przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę dwie perspektywy:

1) wpływ działalności przedsiębiorstwa na klimat, w tym emisję gazów cieplarnianych i podejmowane działania dekarbonizacyjne,

2) wpływ zmian klimatycznych i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej na działalność przedsiębiorstwa, włącznie ze zrozumieniem zagrożeń oraz szans z nich wynikających, a także odpowiednimi działaniami dostosowawczymi na poziomie strategii, modelu biznesowego oraz operacji.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Banki i ubezpieczyciele powinni być liderem zmian klimatycznych w gospodarce. Banki, bo kształtują politykę kredytową, mając bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a także na kreowanie organizacji odpornych na zagrożenia klimatyczne.

Ubezpieczyciele, bo materializacja ryzyka klimatycznego ma bezpośredni wpływ na portfel ubezpieczonych aktywów. Dlatego powinni dążyć do zwiększenia świadomości przedsiębiorstw w kwestiach klimatycznych, co pośrednio ma bowiem możliwość wygenerowania nowych obszarów działalności ubezpieczycieli.

Sektor banki i ubezpieczyciele, zgodnie z klasyfikacją TCFD, jest częścią branży finansowej, w skład której wchodzą jeszcze podmioty sektora Właściciele i Zarządzający aktywami. Polskie firmy z tego sektora osiągnęły najwyższą wartość spośród wszystkich badanych sektorów w obszarze zgodności (82%) oraz drugą najwyższą ocenę w obszarze jakości (36%) ujawnień klimatycznych. Jest to bezpośredni rezultat zmian zachodzących w otoczeniu regulacyjnym, które dla spółek z sektora finansowego staje się coraz bardziej wymagające.

Pomimo wysokiej wartości zgodności jedynie dwa podmioty zadeklarowały, że uwzględniły w swoich sprawozdaniach Rekomendacje TCFD, a jeden podmiot informował, że dąży do ich pełnego wdrożenia w przyszłości. Pozostałe informowały o częściowym uwzględnieniu Rekomendacji lub wcale się do nich nie odniosły.

Wdrożenie rekomendacji

Spółki z sektora banki i ubezpieczyciele uzyskały najwyższe wyniki w zakresie zgodności oraz drugi wynik dla jakości wdrożenia Rekomendacji TCFD w obszarze ład korporacyjny. Dobry wynik całego sektora potwierdza fakt, że tylko jedna spółka nie poruszyła Rekomendacji dla tego obszaru.

Zdecydowana większość podmiotów przedstawiła, w jaki sposób zarząd jest zaangażowany w proces zarządzania kwestiami klimatycznymi, w tym w proces zarządzania zagrożeniami i szansami związanymi ze zmianą klimatu. Autorzy raportu dostrzegają, że spółki powołują odpowiednie komitety, rady czy stanowiska, których celem jest realizacja wspomnianych procesów.

Wciąż jednak dla większości analizowanych spółek wyzwaniem jest wdrożenie rozwiązań procesowych umożliwiających integrację kwestii związanych z klimatem oraz strategii, planów działania czy planowania finansowego w ramach całego systemu zarządzania.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Analizowane banki i firmy ubezpieczeniowe odniosły się do obszaru zarządzania ryzykiem klimatycznym. W rezultacie sektor ten uzyskał wysoką ocenę zgodności, wynoszącą 83% – najwyższy wynik spośród wszystkich badanych sektorów. I chociaż jakość ujawnień wyniosła jedynie 35%, to i tak sektor znajduje się w czołówce.

Większość spółek wciąż nie wdrożyła kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem klimatycznym w ramach ogólnego procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Jedna spółka otrzymała maksymalną ocenę jakości za wskazanie sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem w całym systemie organizacji. 70% analizowanych podmiotów odniosło się do tego zagadnienia tylko częściowo. W przypadku pozostałych spółek, pomimo deklaracji uwzględnienia aspektów klimatycznych w procesie zarządzania ryzykiem, przedstawione ujawnienia związane z opisem procesu na to nie wskazują.

Liderzy wskaźników i celów

Banki i ubezpieczyciele są liderem w obszarze wskaźniki i cele klimatyczne, znacząco wyprzedzając pozostałe ocenione sektory. Wszystkie badane podmioty częściowo bądź w pełni odniosły się do Rekomendacji TCFD dla tej kategorii. Na uwagę zasługuje fakt, że dziewięć podmiotów wyznaczyło cele klimatyczne. Spośród nich siedem spółek zadeklarowało dążenie do neutralności klimatycznej. W porównaniu z pozostałymi sektorami przedstawiciele banków i ubezpieczycieli w sposób kompleksowy prezentują informacje dotyczące wielkości emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodyką GHG Protocol. Tylko jeden podmiot nie ujawnił żadnych informacji w tym zakresie, natomiast sześć podmiotów ujawniło, poza poziomem emisji GHG zakresu 1 i 2, również emisje zakresu 3.

Opracowanie na podstawie: Raport EY. Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego. Polska 2022.

Sławomir Dąblewski
dablewski@gmail.com