Bezpieczny handel z Ukrainą dzięki reasekuracji

0
467

Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa nieprzerwanie od 24 lutego 2022 r. i skoncentrowany jest głównie na wschodnich obszarach kraju. Od samego początku wojny polscy przedsiębiorcy starają się prowadzić, na ile mogą, aktywność humanitarną i gospodarczą, przede wszystkim na zachodniej Ukrainie, ale również dalej na wschód.

Działalność polskich przedsiębiorców na terytorium Ukrainy odbywa się tylko przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej i kolejowej z racji zamkniętej przestrzeni powietrznej dla cywilnego ruchu lotniczego.

13 lipca 2023 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z istotnych zmian tej ustawy jest kwestia dotycząca ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w dziale II w grupach 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 656, 614 i 825). W dniu, kiedy piszę ten tekst, ustawa czeka już na podpis prezydenta RP.

Reasekuracja dla ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych

Ustawa umożliwi przygotowanie i realizację przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Kupieckich SA (KUKE) programu reasekuracji dla zainteresowanych towarzystw ubezpieczeniowych w celu pokrycia ryzyk, które obecnie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Chodzi przede wszystkim o terytorium Ukrainy i reasekuracji dla ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych w ramach szkód wyrządzonych na terenie objętym wojną.

Z oczywistych względów obecna działalność handlowa na terenie Ukrainy podlega wyłącznemu ryzyku przedsiębiorcy, który decydując się na pracę w obszarze uznanym za teren wojny, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody, które tam wystąpią, nawet jeżeli nie będą spowodowane działaniami zbrojnymi.

Z założenia program reasekuracji dla towarzystw ubezpieczeniowych ma pomóc w udzielaniu ubezpieczonym ochrony m.in. w ryzykach transportu drogowego i kolejowego, które mieszczą się we wskazanym zakresie w ustawie, czyli w określonych grupach działu II.

Ofertowanie w IV kw. br.

Prawdopodobnie w ostatnim kwartale tego roku będzie można oczekiwać od zakładów ubezpieczeń przedstawiania ofert na ochronę mienia w zakresie m.in. auto casco, casco taboru kolejowego, odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jak i kolejowego oraz w zakresie ubezpieczeń cargo.

Zwiększy to zapewne aktywność biznesową tych przedsiębiorców, którzy w obawie przed brakiem ochrony ubezpieczeniowej ich majątku nie decydowali się do tej pory na podejmowanie inicjatyw w zawieraniu i realizacji kontraktów eksportowych w Ukrainie w ogóle lub podejmowali takie działania incydentalnie.

Jaki będzie zakres ostatecznej ochrony, jaka stawka za ryzyko, franszyza? Na te i inne odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać, aż prowadzone obecnie rozmowy i negocjacje dobiegną końca.  

Grzegorz Jędrzejczyk
prezes zarządu TSL BROKERS
broker ubezpieczeniowy rynku transportowego