Blisko 4 mld zł zysku Grupy PZU

0
931

Ponad dwuipółkrotny wzrost zysku netto rok do roku, historycznie wysoki przypis składki brutto z ubezpieczeń, blisko 18% zwrotu na kapitale – to najbardziej charakterystyczne osiągnięcia Grupy PZU uzyskane w okresie obejmującym pierwsze trzy kwartały tego roku.

– Od początku tego roku konsekwentnie prezentujemy bardzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad dwukrotnie wyższy zysk netto rok do roku, osiągając już w tej części roku poziom 127% wyniku za cały rok 2020. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 17,9%, co oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii. Pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki. Jej nominalny wzrost brutto po trzech kwartałach to blisko miliard złotych w porównywaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – podkreśla dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA, dodając, że rezultaty te zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży i dobrej rentowości produktów ubezpieczeniowych. – Szczególnie mocne wzrosty obserwowaliśmy w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych, zarówno w ofercie dla klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego. Po trzech kwartałach tego roku składka zebrana z tych ubezpieczeń wzrosła o ponad 16% rok do roku. Jest to efekt wielkiego zaufania, jakim darzą nas klienci oraz pracy i zaangażowania naszych pracowników, agentów, współpracujących z nami multiagencji, brokerów – zaznaczyła Beata Kozłowska-Chyła.

Rekordowe wyniki sprzedaży

Na koniec września składka przypisana brutto PZU uplasowała się na poziomie 18,25 mld zł, co było rezultatem o 5,5% lepszym niż rok wcześniej, tj. 17,29 mld zł (dane grupy wg MSSF, dane jednostkowe spółek według PSR – AM). W samym trzecim kwartale przypis wzrósł w takim samym tempie, do 5,9 mld zł. W obu przypadkach były to rekordowe wartości uzyskane przez PZU w tej części roku.

Ze skonsolidowanego raportu największego polskiego ubezpieczyciela wynika, że z działalności w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce zebrał on 9604 mln zł – o 6,56% więcej niż przed rokiem (9013 mln zł).

W samym III kwartale składka wzrosła o 10% r/r, do 3,16 mld zł, przy czym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ich sprzedaż wzrosła o 4%, a w przypadku ubezpieczeń pozakomunikacyjnych – o 20%, do 1,14 mld zł.

– Dynamiczny rozwój oferty pozakomunikacyjnej jest tym bardziej istotny, że zmniejsza – wciąż decydujący – wpływ wyniku technicznego z ubezpieczeń komunikacyjnych na rentowność całego segmentu majątkowego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy stopniowy powrót częstości szkód komunikacyjnych do poziomów sprzed pandemii przy niskich cenach polis i rosnących kosztach napraw aut sprawia, że osiągnięcie dobrych wyników jest coraz większym wyzwaniem – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i dyrektor finansowy grupy.

Wskaźnik mieszany w biznesie majątkowym w III kw. 2021 r. uplasował się na poziomie 92,6% (91,8% rok wcześniej). Po 3 kwartałach tego roku wyniósł on 89,6%, wobec 88,7% w tym samym okresie 2020 r.

W ubezpieczeniach na życie składka wzrosła o 2,07%, z 6519 mln zł  na koniec września ub. r. do 6654 mln zł w 3 kwartałach 2021 roku.

 – W pierwszej połowie roku ubezpieczenia na życie znajdowały się pod negatywnym wpływem skutków pandemii, zwłaszcza zwiększonej śmiertelności. W trzecim kwartale sytuacja się poprawiła, co pozwoliło nam zwiększyć marżę uzyskiwaną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych do poziomu blisko 22%, a w  ubezpieczeniach indywidualnych do 17,5% – mówi prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Motorem wzrostu w biznesie życiowym były indywidualne ubezpieczenia ochronne, przychody z których wzrosły o 23,4% po trzech kwartałach i o 9,6% w okresie od 1 lipca do 30 września.

PZU odnotował też powrót tendencji wzrostowej marży operacyjnej w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych – po trzech kwartałach 2021 r. wyniosła ona 14% wobec 10,1% po I połowie 2021 r. i 25,8% po 9 miesiącach ub.r. W samym III kwartale wyniosła ona 21,8% wobec 10% w II kw. oraz 24,9% rok wcześniej.

W działalności zagranicznej PZU składka w ubezpieczeniach majątkowych zebrana łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie wzrosła w III kw. o 11,6%, do 508 mln zł, a w ubezpieczeniach na życie o 15%, do 46 mln zł.

Zyski szybują

Zysk netto Grupy PZU na dzień 30 września tego roku uplasował się na poziomie 3894 mln zł. Był to rezultat o 149,94% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2020 r., tj. 1558 mln zł. Sam zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 2,43 mld zł (759 mln zł w samym III kw.) i był o 104% wyższy niż przed rokiem. Jednocześnie był to najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat. Oznacza to, że w analizowanym okresie PZU uzyskał zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 17,9%. Rok wcześniej wskaźnik ten osiągnął poziom 9,3%. W samym III kwartale ROE wyniósł 17,7%, wobec 20,4% przed rokiem.

Grupa podkreśliła, że oprócz wysokiej rentowności ubezpieczeń i utrzymania kosztów pod kontrolą (wskaźnik kosztów wyniósł 6,9% wobec 6,8% rok wcześniej oraz 6,7% w III kw. wobec 6,3% przed rokiem), przyczynił się do tego także dobry wynik inwestycyjny. Przy bardzo niskich ówcześnie stopach procentowych zwrot na portfelu przekroczył stopę wolną od ryzyka o 3 pp. w samym III kwartale i o 5 pp. po 9 miesiącach 2021 r. Działalność bankowa wniosła w III kwartale 177 mln zł do wyniku netto grupy.

– W listopadzie agencja S&P Global Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę ratingową na poziomie A- z perspektywą stabilną. To jedna z najwyższych ocen w polskim sektorze finansowym. Naszą siłę kapitałową agencja S&P oszacowała na najwyższym poziomie AAA. Nawet po uwzględnieniu wypłaty dywidendy w rekordowej w tym roku wysokości ponad 3 mld zł, wskaźnik wypłacalności Solvency II pozostaje na poziomie znacznie przekraczającym założone w strategii 200%. To pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani na najróżniejsze scenariusze gospodarcze – podkreśla Tomasz Kulik.

Zysk netto PZU SA wzrósł o 58,67% r/r, z 1430 mln zł na koniec września ub. r. do 2269 mln zł rok później. Natomiast zysk netto PZU Życie spadł o 54,94%, z 1185 mln zł do 534 mln zł.

Rozwój ekosystemów produktowych i kanałów sprzedaży

– Trzeci kwartał potwierdził, że bardzo szybko i skutecznie realizujemy przyjętą w końcu marca br. strategię na lata 2021–2024. Chodzi nie tylko o osiągane wyniki, ale też o wdrażane nowe produkty, które budują spójne ekosystemy biznesowe oraz o wejście w nowe dla nas segmenty rynku i konsekwentny rozwój kanałów sprzedaży, w tym zewnętrznych. Choć pandemia wciąż rzuca cień na nasze życie i gospodarkę, PZU rozwija się dynamicznie. Rośniemy i budujemy przewagi konkurencyjne z myślą o nowej rzeczywistości – mówi Beata Kozłowska-Chyła.

W trzecim kwartale PZU wprowadził m.in. samodzielne ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych, gospodarstw rolnych i małych firm (PZU Eko Energia) oraz dla dużych klientów korporacyjnych (PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca), abonamenty PZU Sport, których operatorem jest PZU Pomoc, oraz ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców autorstwa TUW PZUW. Ubezpieczyciel ujawnił, że trwają zaawansowane prace nad inną zaplanowaną w strategii platformą, która skupi cały ekosystem dotychczasowych i nowych produktów i usług PZU dla kierowców.

Owocna współpraca z bankami. Dla obu stron

Po trzech kwartałach 2021 r. składka ubezpieczeniowa uzyskana przez PZU we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 1,5 mld zł (+33,4% r/r). Jeszcze lepsze rezultaty przyniósł rozwój synergii z bankami z Grupy PZU. Składka pozyskana poprzez Pekao SA i Alior Bank wzrosła ponad dwukrotnie, do 1,04 mld zł. Współpraca przynosi korzyści również bankom – na koniec sierpnia tego roku suma kredytów i depozytów pozyskanych przez PZU dla Pekao przekroczyła 860 mln zł. Ubezpieczyciel jest jednym z największych zewnętrznych partnerów tego banku m.in. w sprzedaży ROR za pośrednictwem aplikacji Pekao360. Wspólnie z Alior Bankiem rozwija portal PZU Cash, gdzie do pożyczek i kredytów banku dostęp ma już ok. 260 tys. pracowników polskich firm – dużych i z segmentu MŚP.

PZU rozwija też partnerstwa strategiczne m.in. z dostawcami energii, platformami e-commerce, dużymi przewoźnikami. Na przykład dzięki współpracy z zakładami energetycznymi zakład obecny jest w ok. 3 mln gospodarstw domowych w Polsce (usługi pomocy fachowców w przypadku awarii w domu).

Zdrowie i inwestycje

Przychody PZU Zdrowie po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły blisko 865 mln zł, co było rezultatem o 26,3% lepszym od ubiegłorocznego. Szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki (+32,4% r/r), a także wynoszący ponad 21% wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln szt.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) po trzech kwartałach tego roku były o 23% wyższe niż przed rokiem i wynosiły 37,5 mld zł. W samym TFI PZU aktywa zwiększyły się o 26%, do 14,2 mld zł. Towarzystwo zgromadziło też ponad 1,1 mld zł aktywów netto w PPK – czterokrotnie więcej niż rok wcześniej i o 35% więcej niż w poprzednim kwartale.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl