Czy PPK mogą być jeszcze atrakcyjne dla brokerów?

0
764

Już za parę miesięcy przypadnie 5. rocznica wejścia w życie ustawy o PPK. Dla przypomnienia, było to 1 stycznia 2019 r., a ostatnie umowy o zarządzanie PPK wynikające z założonego harmonogramu zawierane były 23 kwietnia 2021 r. Od tego czasu wydawać by się mogło, że temat ten został ostatecznie zamknięty i właściwie nie ma potrzeby do niego wracać.

Program PPK żyje już swoim życiem, a jedyne zadania z nim związane to obsługa bieżąca, naliczanie wpłat od wypłacanych wynagrodzeń, czy wreszcie zarządzanie przez instytucje finansowe wpłatami napływającymi do funduszy zdefiniowanej daty.

Chciałoby się podsumować, że „PPK, jakie są, każdy widzi…” i nic tu po nas!

Nowe wyzwania ciągle przed nami!

W naszej ocenie, pracy i okazji do osiągania dodatkowych przychodów generowanych dla brokerów, jako efektu bliskiej współpracy z instytucją finansową zarządzającą funduszami PPK, jest jednak ciągle całkiem sporo.

Dla funkcjonujących już programów PPK jest to dobry czas do dokonania ich przeglądu, a więc przede wszystkim oceny jakości zarządzania, wsparcia realizowanego na rzecz osób obsługujących PPK w firmie czy samych uczestników programu. Efektem takich działań może być zmiana instytucji zarządzającej, z potencjalnymi korzyściami dla wszystkich stron tego procesu.

W gospodarce zachodzą procesy zmian własnościowych firm, fuzje, przejęcia… A to może być okazja do dokonania rewizji zawartych wcześniej umów o zarządzanie PPK. Tym bardziej że często takie zmiany niosą za sobą konieczność zawierania całkiem nowych umów ze względu na brak sukcesji w tym zakresie.

Bywa i tak, że w takcie wdrażania PPK na mocy ustawy pracownicy w komplecie składali dyspozycje rezygnacji z uczestnictwa, a teraz zmieniają zdanie i jest konieczne zawieranie umów o zarządzanie przez takie firmy.

Wskutek presji płacowej w firmach pojawia się szansa na uzupełnienie standardowego wdrożenia PPK o wpłaty dodatkowe ze strony pracodawcy. Tu działania brokera, mającego przecież do czynienia na co dzień z innymi typami benefitów pracowniczych, są jak najbardziej na miejscu.

Skarbiec TFI to partner biznesowy, na którego można liczyć

Na rynku PPK jesteśmy od samego początku, co jest niejako kontynuacją wcześniejszych doświadczeń Skarbiec TFI w zakresie prowadzenia PPE czy innych programów oszczędnościowych. Nasze fundusze PPK od samego początku należały do absolutnej czołówki, jeśli chodzi o osiągane stopy zwrotu.

Z racji wcześniejszych doświadczeń biznesowych doskonale czujemy się w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając partnerskie relacje jak i profesjonalne wsparcie.

Współpracujący z nami brokerzy mogą liczyć na pełne odciążenie w zakresie działań prowadzonych wokół PPK u pracodawcy. Nasz model współpracy z brokerem nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania do TFI danych firm zainteresowanych zawarciem lub zmianą umowy o zarządzanie PPK. Zespół doświadczonych doradców Skarbiec zapewnia pełne wsparcie w zakresie wszystkich czynności objętych zleceniem i doprowadzeniem ich do końca.

Proponowany przez Skarbiec TFI model rozliczeń finansowych opiera się na udziale brokera w pobranym przez fundusz wynagrodzeniu za zarządzanie.

Krzysztof Głombik
dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI SA


Nota prawna

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji PPK w Skarbiec TFI SA. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.