Duże potrzeby ubezpieczeniowe małego przedsiębiorstwa

0
358

Małe i średnie przedsiębiorstwa to grupa ok. 2 mln firm, z czego 96% to mikroprzedsiębiorstwa, a pozostałe, czyli 4%, to przedsiębiorstwa małe i średnie. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych postanowiło przygotować własną ofertę ubezpieczenia dla firm z tego segmentu.

Ubezpieczenia dla mikroprzedsiębiorstw

Pierwszym produktem przeznaczonym dla mikroprzedsiębiorstw było wprowadzone do oferty 20 maja 2019 r. Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla ubezpieczenia skierowanego do mikroprzedsiębiorstw przyjęło następujące parametry, charakteryzujące tego typu działalność: wartość majątku do 2 mln zł, zatrudnienie do 20 pracowników, z obrotem rocznym do 2 mln zł.

Odbiorcami tego produktu są przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo jest ubezpieczeniem pakietowym, w którego skład wchodzi ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie OC i assistance Pomoc w Firmie.

Ubezpieczenie mienia proponujemy w jednym z trzech wariantów do wyboru: podstawowym albo komfortowym obejmujących swoim zakresem pożar i inne zdarzenia losowe lub premium mającym w zakresie wszystkie zdarzenia losowe.

Wariant komfortowy i wariant premium można rozszerzyć o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie od wszystkich zdarzeń losowych. Przy tym rozszerzeniu nie wymagamy przedstawienia wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej proponujemy w dwóch wariantach do wyboru: podstawowym obejmującym swoim zakresem OC deliktową lub rozszerzonym obejmującym swoim zakresem OC deliktową i kontraktową.

Istotną zmianą, jakiej dokonaliśmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla mikroprzedsiębiorstw, która miała na celu uproszczenie produktu, aby był jak najbardziej przyjazny dla klienta, było zniesienie podziału w systemie ubezpieczeń na sumy stałe i pierwsze ryzyko, w ryzykach majątkowych. Ponadto w ubezpieczeniu mienia nie stosujemy zasady proporcji.

Tworząc produkty ubezpieczeniowe, chcemy klientom zaproponować produkty profesjonalne, ale jednocześnie proste w odbiorze, przyjazne, dlatego ograniczyliśmy liczbę definicji w ogólnych warunkach ubezpieczenia i opisaliśmy tylko te zwroty, słowa kluczowe, które są niezbędne.

Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo to ubezpieczenie, którego oferta uwzględnia specyfikę działalności wielu branż. Klient może wybierać spośród 14 rozszerzeń. Dodatkową zaletą produktu jest fakt, że ubezpieczenie można zawrzeć w większości placówek Poczty Polskiej w szybki i nieskomplikowany sposób.

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Drugim produktem, który Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadziło do swojej oferty od 10 sierpnia 2020 r., jest ubezpieczenie o nazwie Bezpieczne Przedsiębiorstwo.

Produkt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęło następujące parametry: wartość majątku do 10 mln zł w jednej lokalizacji i 15 mln zł we wszystkich lokalizacjach, zatrudnienie: do 100 pracowników, obrót roczny do 30 mln zł.

Odbiorcami tego ubezpieczenia są przede wszystkim osoby prawne.

Przedsiębiorca, który świadomie kształtuje swoje plany biznesowe, powinien uwzględnić realne zagrożenia i szkody, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności i które mogą w istotny sposób zakłócić działanie przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie stanowi parasol ochronny, który minimalizuje ryzyko, jakie na co dzień ponosi przedsiębiorca. Ten fakt Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uwzględniło jako jeden z kluczowych wyznaczników przy kształtowaniu produktu Bezpieczne Przedsiębiorstwo.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo jest ubezpieczeniem, w którego skład wchodzi: ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (wariant budowa i komfortowy), ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych (wariant premium), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie wszystkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie assistance Pomoc w Firmie.

Jedną z zalet produktu jest jego elastyczność i rozdzielność, klient może kształtować ofertę w sposób dowolny, wybierając te zakresy ubezpieczenia, które są mu potrzebne. Nie ma konieczności zawierania umowy ubezpieczenia we wszystkich zakresach rodzajów ubezpieczeń (nie jest to ubezpieczenie pakietowe).

Jako samodzielne ubezpieczenie oferujemy: ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie transportowe.

Ponadto, zakres ubezpieczenia majątkowego można rozszerzyć o następujące dodatkowe klauzule: ochronę ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych, ochronę środków trwałych przemieszczanych pomiędzy miejscami ubezpieczenia, szkody, które wystąpiły wskutek prac budowlano-montażowych, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie kosztów stałych działalności, utratę czynszu, szkody powstałe w mieniu gości hotelowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego można uzupełnić o: szkody powstałe podczas przerwy w eksploatacji sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach.

Oczywiście przytoczone powyżej klauzule to tylko kilka przykładów z dużo większego wachlarza. Jak wskazują nazwy niektórych z nich, część rozszerzeń jest skierowana do konkretnych branż, czyli pozwala ubezpieczyć nie tylko majątek i odpowiedzialność cywilną w sensie ogólnym, ale także objąć ochroną ryzyka specyficzne dla danej branży, np. hotelarskiej czy farmaceutycznej (Klauzula odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i technika farmacji – w zakresie odpowiedzialności cywilnej).

Inne klauzule w ubezpieczeniach majątkowych to m.in.: klauzula utraty czynszu, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od wandalizmu, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego to klauzule rozszerzenia zakresu terytorialnego o kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Szwajcarię, Norwegię, Islandię dla sprzętu elektronicznego przenośnego.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo to ubezpieczenie nie tylko od zdarzeń losowych, ale również ochrona dotycząca ryzyk finansowych będących konsekwencją szkody majątkowej, zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak również odpowiedzialności cywilnej. Przez włączenie odpowiednich klauzul można rozszerzyć zakresy ubezpieczenia o ryzyka finansowe.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera OC z tytułu czynu niedozwolonego (deliktową) i OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktową). Zakres można uzupełnić w zależności od specyfiki prowadzonej działalności o dodatkowe klauzule, których jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia duży wybór. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje m.in.: OC za produkt, OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, OC za czyste straty finansowe.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo to produkt stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które potrzebują elastycznego zakresu ubezpieczenia i dla których każda oferta musi być tworzona indywidualnie.

Gwarancje ubezpieczeniowe

W swojej ofercie Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych posiada również produkt gwarancji ubezpieczeniowych. Produkt ten został wprowadzony do oferty 1 stycznia 2020 r.

Gwarancje ubezpieczeniowe w naszym towarzystwie są przede wszystkim skierowane do klientów prowadzących mikrodziałalności oraz klientów z segmentu MŚP uczestniczących w przetargach i realizujących kontrakty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie gwarancji ubezpieczeniowych współpracujemy z klientami prowadzącymi swoją działalność przez co najmniej dwa lata. Współpracujemy z klientami zarówno na podstawie umów o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego, jak również pojedynczych umów. Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych poprzedzone jest oceną ryzyka pod względem ekonomiczno-finansowym.

Zgodnie z przyjętymi założeniami posiadamy w swojej ofercie następujące rodzaje gwarancji: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek (łączona), zwrotu zaliczki.

Anna Burkacka
menedżer produktu
Departament Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych