Działalność transgraniczna znajdzie się pod ściślejszym nadzorem

0
401

29 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Proponowana regulacja dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Nowela implementuje do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Przepisy przewidują m.in. wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z brexitem.

Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Dotychczas uzyskiwali oni zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach udzielanie zezwoleń oraz nadzór zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku, nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi.

Nadzory przypilnują zagranicznych ubezpieczycieli

Nowe regulacje zobowiązują też Komisję Nadzoru Finansowego do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach z nią związanych. Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność KNF w tym zakresie będą platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze innych państw członkowskich UE albo EIOPA.

Wykonywanie umów ubezpieczenia bezpieczne mimo brexitu

Projektowane przepisy przewidują też uregulowanie nieprzerwanego wykonywania przez zakłady ubezpieczeń czy reasekuracji mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, trwających umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

***

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

AM, news@gu.home.pl

 (źródło: Kancelaria Premiera, Ministerstwo Finansów)