EIOPA: Produkty ubezpieczeniowe i emerytalne zaoferowały wysokie zwroty w 2021 roku

0
607

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował 17 stycznia sprawozdanie zawierające przegląd zwrotów i kosztów generowanych przez produkty ubezpieczeniowych i emerytalnych w 2021 r. Celem raportu jest poprawa przejrzystości w sektorze, ułatwienie porównywania podobnych produktów, a tym samym wzmocnienie unii rynków kapitałowych w UE.

Przeprowadzona przez EIOPA analiza ponad 1000 ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP) wykazała, że produkty te skorzystały z ożywienia rynkowego po pandemii i przyniosły inwestorom pozytywne zwroty w 2021 r. Polisy typu unit-linked zapewniły średni zwrot netto w wysokości 9,4% w efekcie silnego odbicia na rynkach finansowych, natomiast produkty hybrydowe i partycypacyjne osiągnęły odpowiednio 4 i 1,3%. Oczekuje się, że inflacja będzie miała wpływ na realne zwroty dla konsumentów w przyszłości.

Bardziej ryzykowne polisy z wyższymi zwrotami

EIOPA wskazuje, że choć profil ryzyka produktów typu unit-linked, które ściśle podążają za trendami rynkowymi, pozwolił wygenerować wyższe zwroty w 2021 roku, to mogą one jednak narazić konsumentów na znaczne straty w przypadku gorszych wyników rynkowych. Tak jak miało to miejsce w 2018 r. W przypadku produktów z udziałem w zyskach dłuższe okresy utrzymywania skutkowały wyższymi zwrotami netto.

Od strony kosztowej, pomimo nieznacznego spadku kosztów unit-linków (o 5 punktów procentowych), ubezpieczenia z partycypacją w zyskach pozostają mniej kosztowne. Średnio koszty związane z takimi produktami zmniejszają profit o 1,6%, podczas gdy ten sam wskaźnik dla ofert hybrydowych i unit-linked wynosi 2,3%.

ESG pozwala zwiększyć zyski i ograniczyć koszty

Wstępne ustalenia oparte na ograniczonej próbie wskazują, że w 2021 r. produkty z cechami zrównoważonego rozwoju były zarówno bardziej dochodowe, jak i tańsze niż ich odpowiedniki no-ESG. Przykładowo, unit-linki ESG przyniosły zwrot netto w wysokości 11,2% i średni spadek rentowności o 2,1%, w przeciwieństwie do analogicznych ofert nieuwzględniających elementów zrównoważonego rozwoju, których średni zwrot netto uplasował się na poziomie 9,4% ze statystycznym spadkiem rentowności o 2,3%.

W raporcie EIOPA przeanalizowano również wyniki produktów transgranicznych i stwierdzono, że ich działanie wiąże się z wyższymi kosztami, prawdopodobnie związanymi z wyższymi kosztami dystrybucji. Jeśli zaś chodzi o produkty emerytalne, to trendy dotyczące takich ofert są podobne do obserwowanych w przypadku IBIP – programy bardziej narażone na zmiany rynkowe odnotowały wyższe zwroty w 2021 r.

(AM, źródło: EIOPA)