EIOPA: Stabilny poziom ryzyka w ubezpieczeniach, choć z pewnymi zagrożeniami

0
583

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował majową tabelę wskaźników ryzyka ubezpieczeniowego. Wynika z niej, że ryzyko w unijnym sektorze ubezpieczeń jest stabilne i plasuje się na średnim poziomie, natomiast obszary podatności na zagrożenia wynikają z niepewności rynkowej i potencjalnego ryzyka w sektorze nieruchomości.

Jeśli chodzi o ryzyko makroekonomiczne, to mimo złagodzenia niektórych wskaźników, co wskazuje na pozytywne zmiany, wzrost PKB utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie w ujęciu historycznym. Ryzyko kredytowe utrzymuje się na stałym poziomie. EIOPA podkreśla, że wymaga ono jednak ścisłego monitorowania, ponieważ ubezpieczyciele utrzymują wysoką ekspozycję na obligacje skarbowe i korporacyjne. Ryzyko rynkowe stwarza wyzwania wynikające ze zmienności rynku i spadku cen nieruchomości komercyjnych w pierwszej połowie 2023 r. Ryzyko płynności i finansowania pozostaje stabilne na średnim poziomie, podobnie jak ryzyko rentowności i wypłacalności.

Wzajemne powiązania i nierównowaga ubezpieczycieli z innymi częściami systemu finansowego są uważnie obserwowane. W ostatnim kwartale 2023 r. nieznacznie wzrosła ekspozycja ubezpieczycieli na działalność finansową inną niż bankowość i ubezpieczenia. Jeśli chodzi o ryzyko ubezpieczeniowe, wzrost składki był pozytywny zarówno dla segmentu ubezpieczeń na życie, jak i dla segmentu ubezpieczeń non-life, a mediana wskaźnika strat nieznacznie się pogorszyła.

Ryzyko związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym jest stabilne i nie ma oznak istotnych zmian we wskaźnikach monitorujących transformację i ryzyko fizyczne. Istotność zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2024 r. oceniona przez organy nadzoru ubezpieczeniowego nieznacznie wzrosła, podobnie jak wskaźnik negatywnych nastrojów w cyberprzestrzeni.

W zestawieniu opartym na danych z Wypłacalność II podsumowano główne ryzyka i słabości w sektorze ubezpieczeń Unii Europejskiej za pomocą zestawu wskaźników ryzyka z czwartego kwartału 2023 r. i końca 2022 r. Dane opierają się na sprawozdawczości w zakresie stabilności finansowej i sprawozdawczości ostrożnościowej zebranej od 92 grup ubezpieczeniowych i 2175 pojedynczych zakładów ubezpieczeń.

(AM, źródło: EIOPA)