ESG, cyberryzyko i rezerwy wśród priorytetów nadzorczych EIOPA na 2022 rok

0
328

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował swój plan konwergencji nadzorczej na 2022 r. Określa on priorytety EIOPA w zakresie zwiększenia konwergencji.

Priorytety koncentrują się wokół następujących trzech głównych obszarów:

  • wspólna kultura i narzędzia nadzorcze,
  • ryzyko dla rynku wewnętrznego,
  • równe szanse oraz nadzór nad pojawiającymi się ryzykami.

W ramach pierwszego z priorytetów EIOPA będzie m.in. kontynuować prace nad proporcjonalnością, ocenami nadzorczymi ryzyka postępowania, kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania (ESG) oraz nadzorem nad grupami.

W przypadku zagrożeń dla rynku wewnętrznego i równych warunków działania, które mogą prowadzić do arbitrażu nadzorczego Urząd skoncentruje się na narzędziach konwergencji nadzorczej w obszarze obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i analizy porównawczej modeli wewnętrznych. Ponadto EIOPA zamierza zaradzić niespójnościom w sposobie, w jaki właściwe organy krajowe traktują zakłady reasekuracji mające siedzibę w państwach trzecich.

Natomiast priorytety związane z nadzorem nad pojawiającymi się ryzykami obejmują wdrożenie nowych ram dotyczących cyfrowej odporności operacyjnej (DORA), nadzór nad przedsiębiorstwami odpływowymi oraz opracowanie narzędzia konwergencji nadzorczej w zakresie oceny ryzyka cybernetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania przez przedsiębiorstwa ryzykiem cichego (nieafirmatywnego) cyberryzyka.

Urząd dodał do planu nowe priorytety na 2022 r. obejmujące takie obszary, jak wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej i brak wyjaśnień w umowach ubezpieczenia ujawniony przez pandemię Covid-19 oraz kwestie związane z transformacją cyfrową. EIOPA zadeklarowała, że o narzędziach konwergencji nadzorczej, w tym pełnej liście priorytetów, będzie informować na bieżąco.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: EIOPA )