ESG to szansa biznesowa dla firm z sektora MŚP

0
375

Zrównoważony rozwój to nowe możliwości dla pracodawców z sektora MŚP, którzy nie są bezpośrednio zobligowani do raportowania ESG. Odpowiedzialnego prowadzenia biznesu wymagają już nie tylko aktywiści, ale też konsumenci, klienci biznesowi, instytucje finansowe czy inwestorzy. W pierwszym polskim „Raporcie ESG w branży HR” spółka Antal definiuje nowe standardy zarówno dla pracodawców, jak i dla firm z sektora MŚP.

ESG przyciąga klientów i zwiększa wiarygodność wśród inwestorów

Coraz więcej inwestorów i banków postrzega spółki odpowiedzialne społecznie jako mniej ryzykowne. Raportowanie ESG oznacza więc dla wielu firm łatwiejszy dostęp do kapitału i niższy koszt jego pozyskania. Zagadnienia związane z ESG są też coraz bardziej istotne dla funduszy private equity. Inwestorzy chcą być świadomi, jaki wpływ na środowisko i społeczeństwo mają finansowane przez nich inwestycje i coraz częściej domagają się, by firmy, którym powierzyli swój kapitał, postępowały zgodnie z zasadami ESG.

Organizacje, które nie zareagują w odpowiednim czasie na trendy rynkowe i regulacyjne dotyczące ESG mogą ponieść konsekwencje w postaci utraconych kontrahentów, zamówień publicznych, utrudnionego dostępu do kapitału, a nawet problemów z rekrutacją utalentowanych pracowników. Dlatego na ESG należy patrzeć jak na biznesową szansę. Od globalnego trendu nie ma odwrotu. Firmy coraz cześciej będą otrzymywać pytania o dane i cele ESG od swoich interesariuszy: pracowników, klientów, parnerów biznesowych, inwestorów, banków, konsumentów czy kandydatów – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

ESG to większa szansa na rekrutowanie talentów

Na znaczeniu zyskuje zwłaszcza aspekt społeczny. Wraz ze zmianą pokoleniową rosną oczekiwania związane z kulturą organizacyjną firmy. Takie podejście można rozpatrywać w kontekście wyzwań dla pracodawcy, ale również jako szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji. Społeczna odpowiedzialność przejawia się między innymi przez równość płac, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz dbanie o bezpieczeństwo i ochronę praw pracowniczych. Wdrożenie ESG wpływa także na atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników. Jak pokazują wyniki badania Antal „Kobiety  w Finansach”, 50% kandydatów przy wyborze pracy kieruje się zgodnością pomiędzy poglądami manifestowanymi przez firmę a własnymi przekonaniami.

Zarządzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu

W Polsce mieszka ponad 3 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2,5 mln nie pracuje. Osoby powyżej 50. roku życia mają duże trudności ze znalezieniem pracy ze względu na swój wiek. W  2022 roku wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 50–64 lat wynosił 59,8%. Reprezentacja kobiet w zarządach spółek giełdowych wynosi 24%, podczas gdy średni wskaźnik dla UE to 32%. Z Raportu Antal „Trendy rekrutacyjne 2022” wynika, że 42% przebadanych firm nie realizuje procesów mających na celu ułatwienie zatrudnienia wśród grup zagrożonych wykluczeniem. Dane rynkowe potwierdzają, jak istotna jest realizacja projektów zwiększających świadomość społeczeństwa i otwarcie na osoby reprezentujące różne kultury i środowiska.

Łańcuch dostaw w centrum uwagi

Zmiany w łańcuchu dostaw niosą ze sobą potencjał do realnych zysków firmy. Podejmując inicjatywę, organizacje mogą nie tylko zminimalizować ryzyko, ale również zbudować realną przewagę konkurencyjną. Z badania Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że przedsiębiorstwa, które stworzyły zrównoważone łańcuchy dostaw, mogą odnotować wzrost przychodów nawet o 20% w  porównaniu z firmami, które nie wdrożyły podobnych rozwiązań.

„E”, czyli środowisko w obszarze zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w znacznej mierze opiera się na eliminowaniu lub minimalizowaniu szkód środowiskowych. W praktyce dotyczy to zwłaszcza sposobów pozyskiwania energii oraz emisji zanieczyszczeń. Jednakże pracodawcy z sektora MŚP powinni skupić swoje wysiłki szczególnie na obszarach, w  których widzą największy potencjał redukcji. Działania, które firmy mogą podejmować na rzecz ochrony środowiska, to m.in. minimalizacja produkcji odpadów, ograniczenie wykorzystania surowców i  zasobów naturalnych poprzez oszczędne zużywanie wody i energii elektrycznej czy ograniczenie liczby podróży służbowych oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród pracowników.

Strategia ESG Antal: People, Planet, Prosperity

„Człowiek w centrum uwagi” to hasło od ponad 25 lat przyświeca budowaniu strategii Antal. Znajduje odzwierciedlenie w misji, wizji i wartościach organizacji, a także w Strategii ESG Antal na lata 2022–2025 opierającej się na trzech kluczowych filarach: People, Planet, Prosperity.

W ramach Strategii ESG zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy mieć realny wpływ  i wykorzystać nasze mocne strony i doświadczenie do tworzenia rozwiązań i budowania programów wspierających m.in. innowacyjność, wzrost gospodarczy, rozwój kapitału ludzkiego, równość płci i różnorodność. W ubiegłym roku, oprócz stałych projektów zainicjowanych w poprzednich latach, organizacja podjęła szereg nowych inicjatyw, takich jak projekt IT Mum Academy. To nowatorski program, którego celem jest wyjście naprzeciw potrzebom młodych mam wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Edukujemy rynek pracy tworząc opiniotwórcze raporty badawcze, które ułatwiają pracodawcom podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei dla pracowników i osób poszukujących pracy są pomocną wskazówką w kształtowaniu kariery zawodowej – mówi Artur Skiba.

(KS, źródło: Antal)