FSUSR: Pocztowe TUW ubezpieczy dzieci rolników

0
449

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) zawarł z Pocztowym TUW umowę grupowego ubezpieczenia NNW i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i jest finansowana przez Fundusz. NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w KRUS lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

(AM, źródło: FSUSR)