Generali ma nową Radę Dyrektorów z Philippe Donnetem jako CEO

0
860

29 kwietnia odbyło się zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assicurazioni Generali S.p.A. pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola. W trakcie obrad udziałowcy dokonali m.in. wyboru nowej Rady Dyrektorów.

WZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2021 w wersji podanej do publicznej wiadomości, które zamknęło się wynikiem netto w wysokości 1847 mln euro, oraz ogłosiło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,07 euro na akcję.

Po ustaleniu liczebności na 13 członków wybrano także nową Radę Dyrektorów, która będzie sprawowała swoją funkcję przez trzy lata obrotowe, tj. do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, oraz ustalono jej wynagrodzenie.

  • Lista przedstawiona przez ustępującą Radę – lista większościowa – uzyskała 55,9% głosów.
  • Lista przedstawiona przez akcjonariusza VM2006 – pierwsza lista mniejszościowa – uzyskała 41,73% głosów.
  • Lista przedstawiona przez kilka UCI pod egidą Assogestioni – druga lista mniejszościowa – uzyskała 1,9% głosów.

Z listy większościowej wybrano następujące osoby: Andrea Sironi (wskazany jako niezależny przewodniczący), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (wskazany jako CEO), Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler. Z pierwszej listy mniejszości wybrano trzy osoby: Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo.

Wybrani dyrektorzy, zgodnie z tym, co przekazali podczas składania list, spełniają warunki niezależności określone w art. 28.2 statutu spółki, art. 147-ter TUF i włoskiego kodeksu ładu korporacyjnego wdrożonego przez spółkę, z pojedynczymi wyjątkami:

  • Philippe Donnet, Clemente Rebecchini i Lorenzo Pellicioli w odniesieniu do kandydatur przedstawionych przez Radę Dyrektorów
  • Francesco Gaetano Caltagirone na liście przedstawionej przez akcjonariusza VM 2006 S.r.l.

Pierwsze spotkanie nowo wybranej rady odbędzie się w najbliższych dniach, a jego celem będzie omówienie nominacji do organów korporacyjnych.

WZA zatwierdziło program skupu akcji własnych w celu umorzenia akcji własnych w ramach realizacji planu strategicznego na lata 2022–2024, na maksymalną łączną wypłatę w wysokości 500 mln euro oraz na maksymalną liczbę akcji odpowiadającą 3% kapitału zakładowego spółki. Celem programu jest wykorzystanie nadwyżki środków płynnych zgromadzonych w latach 2019–2021 i niewykorzystanych w celu „przesunięcia kapitału” oraz zapewnienie akcjonariuszom wynagrodzenia oprócz wypłaty dywidendy.

WZA zatwierdziło również Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy (Group’s Long Term Incentive Plan – LTIP) 2022–2024, upoważniając do nabycia i zbycia maksymalnej liczby 10,5 mln akcji własnych w celu obsługi LTIP 2022–2024 oraz plan akcji dla pracowników Generali. Celem tego drugiego jest promowanie realizacji celów strategicznych, kultury własności i uprawnień oraz udziału pracowników w tworzeniu trwałej wartości Grupy. Plan przewiduje możliwość zakupu walorów Assicurazioni Generali na korzystnych warunkach, oferując – w przypadku wzrostu kursu – bezpłatne akcje proporcjonalnie do zakupionej liczby akcji i wypłaconej dywidendy. Plan ma zostać uruchomiony w październiku i trwać trzy lata. Jest on oferowany pracownikom grupy, z wyłączeniem członków Komitetu Zarządzającego oraz członków Global Leadership Group. Wdrażając plan, zarząd określi konkretne kategorie pracowników, którzy będą mogli być jego beneficjentami, oraz kraje, w których możliwe będzie uruchomienie Planu.

WZA zezwoliło także na nabycie i zbycie maksymalnie 9 mln akcji własnych na okres 18 miesięcy. Zgromadzenie zatwierdziło też propozycje dotyczące zmiany statutu, dotyczące elementów kapitału własnego kierownictwa zarówno spółki życiowej, jak i majątkowej. Udziałowcy zatwierdzili także raport dotyczący polityki wynagrodzeń i wyrazili pozytywny głos doradczy w sprawie dokumentu dotyczącego wypłat wynagrodzeń.

(AM, źródło: Generali)