Generali: Pomyślna realizacja strategii pozwoli na wykup akcji

0
787

30 stycznia Generali poinformowało, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich kluczowych celów finansowych założonych w planie strategicznym „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Dlatego zamierza wykupić akcje o wartości 500 mln euro.

– Od czasu uruchomienia naszego planu strategicznego „Lifetime Partner 24: Driving Growth” Generali nadal cieszy się zyskownym rozwojem i tworzy wartość dla wszystkich interesariuszy – powiedział CEO Grupy Philippe Donnet. – Niedawne przejęcia jeszcze bardziej wzmocniły pozycję Generali jako wiodącego europejskiego ubezpieczyciela i rozszerzyły naszą działalność w zakresie zarządzania aktywami na całym świecie. Oprócz naszych dobrych wyników finansowych, skupiliśmy się również na wprowadzaniu innowacji w naszym modelu bycia partnerem na całe życie i z powodzeniem realizujemy naszą długoterminową podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki pewności zarówno, co do realizacji naszego planu, jak i do sytuacji gotówkowej i kapitałowej grupy, zaproponujemy wykup akcji w wysokości 500 milionów euro na następnym walnym zgromadzeniu w kwietniu, potwierdzając nasze zorientowanie na wynagrodzenie akcjonariuszy – dodał.

Ubezpieczyciel poinformował, że produkty ochronne, zdrowotne i wypadkowe (PH&A) stały się znaczącym czynnikiem wpływającym na jego rentowność, generując 22% składki przypisanej brutto w 2022 r. Grupa spodziewa się dalszego rozwoju działalności PH&A dzięki wiodącej pozycji w europejskich liniach osobowych, szerokiej i odnowionej ofercie produktów oraz unikatowej sieci dystrybucji.

Szereg korzyści z przejęć

Podsumowując swoją politykę przejęć, Generali zwróciło uwagę na akwizycje Liberty Segurosi oraz Conning. Pierwsza z firm, nabyta w czerwcu 2023 r., znacząco wzmocni pozycję rynkową grupy w Hiszpanii i Portugalii, uzupełniając jej dotychczasową działalność na Półwyspie Iberyjskim pod względem oferty produktowej i strategii dystrybucji. Akwizycja umożliwiła również Generali wejście na rentowny irlandzki rynek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Oczekuje się także, że Liberty Seguros wniesie, po repatriacji nadwyżki kapitału, ponad 250 milionów euro rocznie do zysku brutto grupy do 2029 r.

Z kolei ogłoszone w lipcu 2023 r. przejęcie Conning przyspieszy realizację wizji grupy w zakresie zarządzania aktywami i umożliwi jej wejście na rynek amerykański. Generali zaznacza, że Conning jest bardzo dobrze dopasowane kulturowo dzięki wspólnemu DNA ubezpieczeniowemu oraz wyspecjalizowanym możliwościom inwestycyjnym. Długofalowe partnerstwo z Cathay Life zapewnia stabilność zarządzanych aktywów w Conning i daje możliwości ekspansji biznesowej w Azji. Grupa spodziewa się osiągnąć roczne synergie między 70 a 80 mln euro z transakcji w ciągu pięciu lat.

Coraz lepsze wskaźniki

Grupa zadeklarowała również, że jest na dobrej drodze do przekroczenia swoich celów w zakresie transferów i przepływów pieniężnych holdingu (Remittance and on Net Holding Cash Flow). Wrażliwość na czynniki rynkowe w zakresie wypłacalności (Solvency II) znacznie się zmniejszyła. W rezultacie ramy apetytu na ryzyko Generali zostały zmienione poprzez obniżenie górnej granicy zakresu docelowego z 240% do 230%. Grupa korzysta również z przejścia na nowe standardy rachunkowości, a działalność w ubezpieczeniach na życie wykazuje stały wzrost i większą przewidywalność. Dzięki wzmocnieniu taryf i środkom technicznym wdrożonym w latach 2022 i 2023, które będą kontynuowane w tym roku, niezdyskontowany wskaźnik mieszany (Combined Ratio) ma pozostać poniżej poziomu 96% w 2024 r.

Osiągnięcia pozwalają na wykup akcji

W świetle powyższych grupa postanowiła przedłożyć zbliżającemu się walnemu zgromadzeniu w kwietniu propozycję uruchomienia planu wykupu akcji o wartości 500 mln euro w 2024 r., po uzyskaniu wszystkich odpowiednich zatwierdzeń, podkreślając zorientowanie na wynagrodzenie akcjonariuszy i zaufanie do pozycji gotówkowej i kapitałowej grupy.

(AM, źródło: Generali)