Grupa PZU: Blisko 2 mld zł z działalności w trudnym otoczeniu

0
1469

17,5 miliarda złotych – takim wynikiem sprzedażowym za 3 kwartały obecnego roku legitymowała się Grupa PZU. To najwyższy taki rezultat w jej historii. Ubezpieczyciel pochwalił się też najlepszym od pięciu lat wynikiem netto z działalności ubezpieczeniowej oraz bardzo wysoką rentownością na kapitale. 

– Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Osiągamy to, co założyliśmy, i to mimo trudnego rynku, presji cenowej czy obciążeń regulacyjnych. Wysokość składki, którą zebraliśmy w ciągu trzech kwartałów tego roku, a która jest najwyższa w naszej historii, dowodzi zaufania ze strony klientów. Z kolei potwierdzeniem efektywności naszego działania jest poziom zwrotu na kapitale, który wyniósł 23,7% – powiedział prezes PZU SA, Paweł Surówka.

Historyczny poziom sprzedaży

Przypis składki Grupy PZU za 3 kwartały 2019 r. osiągnął poziom 17 501 mln zł (wg MSR). Był to rezultat o 1,41% lepszy od odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (17 258 mln zł). Ze skonsolidowanego raportu grupy wynika, że przypis składki PZU SA osiągnął poziom 11 065 mln zł. To o 0,58% więcej niż na koniec września 2018 r. (11 001 mln zł). Z kolei PZU Życie zebrało 6436 mln zł – o 1,03% więcej niż rok wcześniej (6247 mln zł). Zakład podkreśla, że w porównaniu do I połowy 2019 r. w III kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo niekorzystnych warunków rynkowych np. dla UFK. Składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych przyniosły wzrost o 21% r/r, a składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie – o 32% r/r. Z OC komunikacyjnych (działalność bezpośrednia) ubezpieczyciel zebrał 4297 mln zł (4451 mln zł rok wcześniej), a z AC – 2893 mln zł (2849 mln zł). Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 21,3% (23,9% w samym III kw.)

– Trzeci kwartał 2019 roku był dobrym kwartałem dla PZU w obszarze ubezpieczeń na życie. Przy prawie 40% udziałów w tym rynku wypracowaliśmy ponad 50% jego wyniku technicznego. Sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o ponad 32%. Osiągnęliśmy również wzrost w segmencie ubezpieczeń grupowych (z 3661 do 3697 mln zł – AM) – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.  – Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 p.p. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu – dodał.

– Wynik osiągnięty w ciągu trzech kwartałów 2019 roku w segmencie pozabankowym to najlepszy wynik od pięciu lat. Pomimo dużej presji cenowej na rynku ubezpieczeń majątkowych utrzymaliśmy wysoką rentowność techniczną głównych linii biznesowych podpartą wysoką dyscypliną kosztową. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł 89,6% (90,2% w III kw.), marża w ubezpieczeniach grupowych 23,9%, a zwrot na inwestycjach w trzecim kwartale wyniósł aż 230 punktów bazowych powyżej stopy wolnej od ryzyka. W rezultacie wynik w tych obszarach znalazł się na poziomach powyżej naszych ambicji strategicznych – podkreślił Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i dyrektor finansowy.

Szybki rozwój PZU Zdrowie

Z kolei kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych Grupy PZU wyniosła 179 mln zł. Sprzedaż ubezpieczeń na życie w kanale bankowym wzrosła 2,5-krotnie.  Grupa stała się też jednym z liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umowy o zarządzanie PPK zawarło z nią ponad tysiąc największych pracodawców w Polsce, zatrudniających łącznie ponad pół miliona pracowników.

W szybkim tempie rozwija się też PZU Zdrowie. Spółka zanotowała 38% wzrost składki w porównaniu do trzech kwartałów ub.r.

Z olbrzymią dynamiką rozwijają się w Grupie PZU ubezpieczenia zdrowotne, z których korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. W pierwszym półroczu prawie trzy czwarte wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce było zasługą PZU. Spodziewamy się coraz lepszych rezultatów w związku z bardzo szybkim rozwojem sieci PZU Zdrowie, będącej już dziś jednym z trzech największych dostawców prywatnej opieki medycznej w Polsce – podkreślił Roman Pałac.

– W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje, by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków, zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Dzięki transakcji liczba placówek PZU Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Daje to naszym klientom dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia – dodał Paweł Surówka. – Zapewnimy pacjentom jeszcze łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych na najlepszym sprzęcie. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do wcześniejszego wykrywania chorób, wyznaczając najwyższe standardy opieki zdrowotnej w Polsce – zaznaczył.

Zysk netto w dół

Wynik netto grupy z działalności ubezpieczeniowej za 3 kwartały uplasował się na poziomie 1,99 mld zł. To najlepszy rezultat od pięciu lat. Z kolei zysk netto jednostki dominującej wyniósł 2360 mln zł. Rok wcześniej było to 2427 mln zł. Wynik netto całej grupy uplasował się na poziomie 3684 mln zł – o 5,22% niższym od ubiegłorocznego (3887 mln zł).

– Wynik netto grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Był to wynik porównywalny do bardzo dobrego roku 2018, pomimo zwiększonych obciążeń regulacyjnych, takich jak dodatkowy odpis na BFG oraz rezerwy wynikające z wyroku TSUE dotyczącego potencjalnych zwrotów prowizji. Koszt związany z dodatkowymi obciążeniami przypisany jednostce dominującej wyniósł 164 mln zł, tj. o 89 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Możemy zatem powiedzieć, że na bazie znormalizowanej, to znaczy z wyłączeniem wzrostu obciążeń regulacyjnych w bankach, jest to najlepszy wynik naszej grupy od pięciu lat – podkreślił Tomasz Kulik.

Wysoki poziom bezpieczeństwa kapitałowego

Przychody netto z inwestycji osiągnęły poziom 9599 mln zł. Był to wynik o 18,99% lepszy od ubiegłorocznego, który wyniósł 8067 mln zł. Przez 9 miesięcy tego roku grupa wypłaciła 11 920 mln zł odszkodowań i świadczeń netto – o 8,52% więcej niż rok wcześniej (10 984 mln zł). Koszty administracyjne, akwizycji i likwidacji szkód uplasowały się na poziomie 8091 mln zł – o 2,62% wyższym niż przed rokiem (7912 mln zł). Grupa zapłaciła też 852 mln zł podatku bankowego (816 mln zł na koniec września ub.r.). Adekwatność kapitałowa Grupy PZU utrzymała się na stabilnym poziomie. Pomimo wzrostu skali działalności wskaźnik Solvency II na koniec drugiego kwartału tego roku wyniósł 222%. Dzięki spłacie obligacji w nominale 850 mln euro w trakcie minionego kwartału spadł udział długu w strukturze finansowania PZU. Natomiast dzięki zmianie strategii zarządzania portfelem inwestycyjnym z krótkoterminowej na długoterminową osiągnął on bardziej konserwatywną strukturę, z większym udziałem obligacji skarbowych, większą dywersyfikacją ekspozycji korporacyjnych i mniejszym udziałem instrumentów MTM.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl